ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری

دانشپذیر گرامی شما توسط این صفحه می توانید درخواست صدور گواهینامه ترجمه شده را ثبت نمایید.

ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری با مهر دادگستری ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری با مهر وزارت امور خارجه

 

  • نام گواهینامه : گواهینامه ترجمه شده با مهر دادگستری
  • مرجع صادرکننده گواهینامه ترجمه شده دادگستری : مرکز آموزش عالی آزاد فن پردازان +دارلترجمه رسمی +با مهر دادگستری
  • درباره مرجع صادر کننده گواهینامه ترجمه شده دادگستری : موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با مجوز قطعی به شمـاره 22/6074 مورخ 1388/04/14 در شهـر تهـران به ثبت رسـید و شروع به فعالیت نمود.
  • گواهینامه های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان از درجه اعتبار بالایی برخوردار می باشد تا جاییکه این گواهینامه ها با ترجمه دادگستری ارائه گردیده و به دانش پذیران اعطا می گردد.
  • ترجمه رسمی گواهینامه برای امور مهاجرت بسیار کاربردی و مورد استفاده می باشد و اکثر کشورهای دنیا این نوع گواهینامه را به عنوان امتیاز محسوب می کنند
  • ترجمه رسمی برای گواهینامه فارسی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مرکز قابل ارائه می باشد.

ترجمه رسمی در سربرگ دادگستری برای دوره های زیر صادر می گردد:

دوره های مرتبط
  • translating of justice

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close