فیلترها
Legal Advisor
حضوری
Administrative rights
حضوری
Advocacy Test(golden package)
حضوری
"Human rights "
حضوری
laws in religions
حضوری
DBA in Public law
حضوری
Registered rights
حضوری
Code of Criminal Procedure
حضوری
Arbitration law
حضوری
Notary public offices
حضوری
Legal package
حضوری
MBA in Registered rights
حضوری
MBA in human rights
حضوری

حقوق

law
تمام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می شود، موضوع علم حقوق قرار می گیرد. این علم به طور ویژه و تخصصی در مرکز آموزش مجازی پارس گسترش یافته است.
close

فیلترها

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close