دوره های حقوق

دفاتر رسمی

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان

حقوق داوری

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان

حقوق اداری

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۳,۷۶۹,۶۰۰ تومان

پکیج حقوقی (2)

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۱۸,۹۶۵,۶۰۰ تومان