دوره های حقوق

***دفاتر رسمی

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

حقوق داوری

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان

حقوق اداری

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۴,۷۱۲,۰۰۰ تومان

پکیج حقوقی (2)

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۲۳,۷۰۷,۰۰۰ تومان