آیین دادرسی کیفری

دوره آیین دادرسی کیفری


آیین دادرسی کیفری در حال حاضر همه ما می دانیم همانطور که زمین حول محور خورشید می گردد، مراحل رسیدگی به جرایم نیز حول محور مقررات و اصول دادرسی کیفری می گردد، اما همه افراد با مفاهیم  آیین دادرسی کیفری آشنایی ندارند.   مرتبه آئین دادرسی کیفری و موضوع آن: برای بوجود آوردن آرامش و احساس امنیت در یک جامعه با به مجازات رساندن افراد بزهکار و ایجاد تدابیر امنیتی و تربیتی در باره این افراد ، که بر عهده دولت که قدرت عمومی است قرار داده شده است ایجاد می شود. آئین دادرسی کیفری یکی از شاخه...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

آیین دادرسی کیفری
در حال حاضر همه ما می دانیم همانطور که زمین حول محور خورشید می گردد، مراحل رسیدگی به جرایم نیز حول محور مقررات و اصول دادرسی کیفری می گردد، اما همه افراد با مفاهیم  آیین دادرسی کیفری آشنایی ندارند.
 

مرتبه آئین دادرسی کیفری و موضوع آن:
برای بوجود آوردن آرامش و احساس امنیت در یک جامعه با به مجازات رساندن افراد بزهکار و ایجاد تدابیر امنیتی و تربیتی در باره این افراد ، که بر عهده دولت که قدرت عمومی است قرار داده شده است ایجاد می شود.
آئین دادرسی کیفری یکی از شاخه های علوم جنایی است که در هنگام رسیدگی کیفری باید تمام قوانین و مقررات آن رعایت گردد.

تعریف آیین دادرسی کیفری
تعریف آیین دادرسی کیفری در ماده ا قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور کیفری:
آئین دادرسی کیفری مجموعۀ اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرایم، تعقیب مجرمان، نحوه رسیدگی و صدور رآی و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

قانون دوست  و همراه همیشگی 
اگر در مراحل رسیدگی یک پرونده تا زمان اجرای حکم آن در جایگزین قانون از عرف و عادت  های مختلف استفاده کنیم و آنها را بکار بگیریم پرونده ما به چه صورت می شد؟ بطور کل نمی توانیم حق خود را بگیریم و حقمان ضایع می شد.آیین دادرسی کیفری باید به قانون مستند باشدتا بوسیله آن بتوانیم حقوق افراد را ضمانت کنیم .این تازه یک طرف بحث می باشد.در قوانین آیین دادرسی کیفری اشخاص با ویژگی ها و شرایط مساوی نباید مورد تبیعض واقع شوند .به بیان دیگر افرادی که در شرایط یکسان به دلیل  ارتکاب جرم مورد تعقیب قرار می گیرند باید قانون به یک صورت اجرا گردد.

چارچوب زمانی در دادرسی کیفری
نامشخص بودن زمان در پروسه رسیدگی به پرونده حقوقی باعث ایجاد مشکل در دادرسی و رسیدگی به پرونده می شود.طولانی بودن پروسه دادرسی منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردیده و برای نمونه ممکن است موارد موجود در صحنه جرم از بین برود.
بنابراین نهادهای رسیدگی کننده و مراجع قضایی  که به پرونده کیفری رسیدگی می کنند باید در کمترین زمان ممکن رسیدگی را آغاز و تصمیم مربوطه را اتخاذ کنند و هرگونه انجام و اقدام به کاری که پروسه دادرسی را طولانی و منجر به اختلال در آن می گردد را ازبین برده و از آن جلوگیری نمایند.

تصور اشتباه افراد از فرد دستگیر شده 
اکثر مردم بر این باورند زمانیکه فردی دستگیر می شود حتما آن شخص مرتکب جرمی شده که به آن جهت آن را دستگیر کرده اند در صورتیکه باید این موضوع را دانست تعداد افرادی که بعنوان متهم مورد دستور جلب قرار گرفته و با رسیدگی قضایی آنها بی گناهیشان ثابت می شود کم نیست.طبق قانون کشور جمهوری اسلامی ایران اصلی به نام برائت بیان می دارد که هیچ شخصی از نظر قانون بعنوان مجرم شناخته نمی گردد مگر اینکه توسط دادگاه و مراجع قضایی جرمش اثبات گردد.بنابراین هیچ کس فعل مجرمانه را انجام نداده مگر آنکه آن فعل در مراجع قضایی و دادگاه صالح شناخته و شناسایی شود.نتیجتآ طبق اصل برائت هر گونه عملی که باعث محدود شدن آزادی اشخاص گردد مجاز نست و نباید وارد حریم و مرز خصوصی افراد شد .البته در شرایطی میتوان با حکم مقام قضایی و قانون مجاز با اقدام این اعمال شد در صورتیکه به حیثیت اشخاص لطمه ایی وارد نگردد.
 

در خدمت بودن آیین دادرسی کیفری برای متهم
درصورتیکه تصور کنیم شخص متهم حق سوال در مورد اتهامی که به وی منتسب شده را ندارد در اشتباه هستیم. پس بهتر است تصور خود را نسبت به متهم تغییر دهیم .متهم مجرم محسوب نمی شود و تنها یک متهم است که ممکن است از آن اتهام مبرا گردد . متهم دارای حق و حقوقی است که باید از آن آگاه گردد از جمله اینکه در اولین فرصت از موضوع اتهامی که به وی منتسب شده و ادله قانونی آن مطلع گردد.متهم حق بهره مندی از حقوقی که در قانون برای او وجود دارد و همچنین حق داشتن وکیل را نیز دارد .بنابراین متهم یک مجرم شناخته نمی شود و نباید چنین تصوری از وی داشت چون ممکن است بعدا تبرئه گردد.

حقوق شهروندی در آیینه آیین دادرسی کیفری
امروزه اخبار مرتبط با حقوق شهروندی از جمله خبرهایی است که  مردمی شده اگرچه  منشور حقوق شهروندی موضوع جدیدی نمی باشد.هرچیزی که انجام آن توسط عرف و قانون مباح می باشد آن را میتوان جزو حقوق شهروندی محسوب کرد.زیر پا گذاشتن حقوق شهروندی تخلف محسوب می گردد . حقوق قضایی شهروندی  را میتوان از مهمترین مصادیق حقوق شهروندی محسوب کرد.در تعریف حقوق قضایی شهروندی اینگونه میتوان گفت که هر چه در پروسه رسیدگی مورد نیاز می باشد حقوق قضایی شهروندی می باشد.ازجمله حق دادخواهی،اصل برائت ، حق انتخاب کردن وکیل ، حق اعتراض از با اهمیت ترین حقوق قضایی به حساب می آیند.رعایت حقوق شهروندی و احترام گذاشتن به آن از جمله مسائلی است که علاوه برکلیه  اشخاص باید از سمت مقامات قضایی وضابطان دادگستری که در مراحل دادرسی دخالت دارند رعایت گردد.در قانون برای کسانی که تخلف می کنند جبران خسارت و هم مجازات سخت قرار داده شده است.

موضوع آیین دادرسی کیفری
برای آیین دادرسی کیفری دو موضوع در نظر گرفته شده است : 
1- موضوع اصلی
از جمله موضوعات اساسی آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جهت عمومی بودن جرم میباشد . همانند قتل عمد، سرقت و مواردی از این قبیل حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد بدلیل اینکه این عمومی بودن جرم از جمله وظایف مقامات مراجع قضایی دادسرا است.

2- موضوع فرعی
اگرچه هدف اساسی  قانونگذار رسیدگی به جنبه عمومی بودن جرم است ولی از جمله موضوعات فرعی آیین دادرسی کیفری رسیدگی کردن به خصوصی بودن جنبه ناشی از جرم می باشد . به طور کلی جرم میتواند به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از جامعه خسارت وارد کند.

هدف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری 
اهداف قانون گذار در تهیه مقررات دارسی کیفری با توجه به دوگانه بودن  جنبه  های ناشی از جرم نیز میتوان در  دوگروه تقسیم کرد: 
1- تأمین منافع جامعه 
از اهداف اصلی قانونگذار در گردآوری قواعد شکلی فراهم کردن منافع جامعه در جهت مجازات کردن مرتکب جرم می باشد. قانونگذار با اجرای قوانین دادرسی کیفری سعی در ایجاد امنیت و نظم عمومی در جامعه را دارد. بدین معنا که با اعمال این مقررات فرد متجاوز به حقوق عمومی به مجازات عمل خود برسد و درس عبرت برای سایر افراد باشد که به تعدی به حقوق بقیه افراد فکر نکنند .
2- تأمین منافع فرد 
از وظایف قانونگذار است که خسارت وارده ناشی از  جرم را ضمانت کند . برای جبران شدن زیانی که به شاکی وارد شده قوانین و مقررات شکلی در نظر گرفته شده است که تحت عنوان موضوع فرعی است.بدلیل اینکه منفعت رسیدگی جهت خصوصی جرم  مربوط به جامعه نمی باشد و به فرد یا افراد برمی گردد به آن جهت فرعی گفته می شود.مراد از منفعت فردی تنها منافع شاکی نیست و فراهم شدن منفعت متهم نیز شامل می شود.حتی میتوان اینگونه بیان نمود که در اجرای قوانین کیفری بیشتر منفعت فرد متهم قابل توجه می باشد.شاکی برای جبران نمودن خسارت وارده میتواند دادسرا را دارد که منافعش تامین می گردد و متهم به جهت اینکه نقطه مقابل دادسرا و شاکی می باشد در فرایند رسیدگی  ممکن است حقوق او  در معرض تهدید و خطر باشد .بدین سبب در قوانین شکلی  قاضی نباید به خاطر تعقیب و رسیدگی به حقوق  متهم بی توجه باشد و هرگونه نقض قوانین از طرف این مقام  توسط متهم  با شکایت در مراجع قضایی قابل پیگیری است .

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول   

 • کلیات آیین دادرسی کیفری    
 • گفتار اول : تعریف آیین دادرسی کیفری    
 • گفتار دوم : موضوع آیین دادرسی کیفری   
 • گفتار سوم : اهداف قانون گذار در تدوین مقررات دادرسی کیفری  
 • گفتار چهارم: ارتباط مقررات آیین دادرسی کیفری با سایر رشته ها  
 • گفتار پنجم : وجوه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری  
 • گفتار ششم : منابع آیین دادرسی کیفری  

فصل دوم  

 • نظام ها یا سیستم های دادرسی کیفری   
 • گفتار اول : متشخصات سیستم دادرسی اتهامی    
 • گفتار دوم : سیستم دادرسی تفتیشی    
 • گفتار سوم : سیستم دادرسی مختلط (فرانسوی)    
 • گفتار چهارم: سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن بادیگر نظام های دادرسی    

فصل سوم    

 • دعاوی ناشی از جرم ونحوه رسیدگی آنها   
 • گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک میان دعوی عمومی و دعوی خصوصی   
 • گفتار دوم : موانع تعقیب دعوی عمومی    
 • گفتار سوم : موارد سقوط دعوی عمومی  
 • گفتار چهارم : مقررات رسیدگی به دعاوی ناشی از جرم  
 • گفتار پنجم : ضرر و زیان ناشی از جرم  
 • فصل چهارم  
 • سازمان و تشکیلات قضایی در امور کیفری    153
 • گفتار اول : تقسیم مارجع قضایی بر مبنای نوع جرم    154
 • گفتار دوم : تقسیم مراجع قضایی بر مبنای مراحل دادرسی    159
 • گفتار سوم : تشکیلات مراجع  بدوی    160
 • گفتار چهارم: تشکیلات مراجع بدوی اختصاصی    163
 • گفتار پنجم : تشکلات مراجع تجدید نظر (عمومی)    164
 • گفتار ششم : تشکیلات مراجع تجدید نظر (اختصاصی)    166
 • گفتار هفتم : تشکیلات مراجع عالی    168

فصل پنجم    

 • صلاحیت و قواعد آن    
 • گفتار اول : قواعد صلاحیت    
 • گفتار دوم: آثار قواعد صلاحیت    
 • گفتار سوم : تعیین مرجع صلاحیت دار در جرایم مختلف    
 • گفتار چهارم : موارد عدول از قوعد صلاحیت یا موارد استثناء بر قواعد صلاحیت    
 • گفتار پنجم : نحوه حل اختلاف در صلاحیت    

فصل ششم    

 • قواعد حاکم بر دادرسی و نحوه رسیدگی جرایم    
 • گفتار اول: قواعد حاکم بر دادرسی    
 • گفتار دوم : تشریفات دادرسی در دادگاه های کیفری    
 • گفتار سوم : مدت صدور رأی    
 • گفتار چهارم : ماهیت رأی    
 • گفتار پنجم : کیفیت صدور رأی    
 • گفتار ششم : نوع رأی    

فصل هفتم    

 • طرق اعتراض به احکام کیفری    
 • گفتار اول : طرق عادی    
 • گفتار دوم : طرق فوق العاده اعتراض به احکام کیفری    

فصل هشتم    

 • اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی    
 • گفتار اول : احکام کیفری قابل اجرا    
 • گفتار دوم : موارد توقف یا تعویق اجرای حکم کیفری    
 • گفتار سوم : مجری احکام کیفری    
 • گفتار چهارم  وظایف قاضی اجرای احکام کیفری    
 • گفتار پنجم : اجرای مجازات قصاص، حدود و دیات    
 • گفتار ششم :اجرای مجازات تعزیری    
 • گفتار هفتم : اجرای محکومیت های مالی    
 • گفتار هشتم : اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان