حقوق اداری

دوره حقوق اداری


حقوق اداری چیست کلمه حقوق اداری یک اصطلاح ترکیبی از دو واژه ی حقوق و اداری می باشد. حقوق به معنای مجموعه ای از قواعد و اصول می باشد که در زمان و مکان معلومی به کار می رود و همچنین شامل تعهد و ضمانت اجرای دولتی می باشد. کلمه اداره دارای 2 تعریف است : الف)  مفهوم اصلی یا ذاتی اداره به معنای مدیریت و گرداندن امور می باشد که منظور همان هدف اداره است، و در معنای ذاتی به مجموعه فعالیت هایی مربوط می شود که به وسیله ی موسسات اداری وابسته به دولت برای برآورده کردن خواسته و نیازهای عمومی به سمت حفظ...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

حقوق اداری چیست
کلمه حقوق اداری یک اصطلاح ترکیبی از دو واژه ی حقوق و اداری می باشد. حقوق به معنای مجموعه ای از قواعد و اصول می باشد که در زمان و مکان معلومی به کار می رود و همچنین شامل تعهد و ضمانت اجرای دولتی می باشد. کلمه اداره دارای 2 تعریف است :
الف)  مفهوم اصلی یا ذاتی اداره به معنای مدیریت و گرداندن امور می باشد که منظور همان هدف اداره است، و در معنای ذاتی به مجموعه فعالیت هایی مربوط می شود که به وسیله ی موسسات اداری وابسته به دولت برای برآورده کردن خواسته و نیازهای عمومی به سمت حفظ نظم همگانی و نشان دادن فعالیت ها و خدمات همگانی تشکیل می شود.
ب) به مجموعه تشکلات و ساختار اداری موسسات و سازمان های عمومی که به سبب ارائه ی هدف اداره و مدیریت در جامعه بوسیله ی دولت تشکیل می شوند را مفهوم سازمانی اداره می گویند.
به مجموعه قواعد حقوقی که حقوق و وظایف موسسات و سازمان های اداری دولت، به ویژه موسسات و ادارات اجرائی آن و روابط آنها با مردم را مشخص می کند حقوق اداری می گویند و همچنین حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است.

مفاهیم مربوط به حقوق اداری که باید بدانیم
از مباحث مهم حقوق اداری می توان به روال رسیدگی و رویه های دیوان عدالت اداری و بررسی سازمان اشاره داشت. حقوق اداری تنها شامل برخی از فعالیت های سازمان اداری می باشد و فعالیت هایی همچون فعالیت های قضائی، سیاسی، قانون‌گذاری سازمانها را در بر نخواهد داشت. به طور کلی فعالیت سازمانهای اداری برای دو هدف حفظ نظم عمومی و خدمات عمومی انجام می پذیرد و در ادامه به تعریف آنها می پردازیم:

خدمات عمومی:
خدمات عمومی به خواسته ها و نیازمندی هایی که با تصمیم و هدف سیاست مداران و کارگزاران دولت در دوره ی زمانی به وسیله ی موسسات و سازمانهای عمومی یا دولتی فراهم می شود، گفته می شود.
حفظ نظم عمومی:
این وظیفه ی مهم مسئولیتش با پلیس اداری است که به دو دسته پلیس اداری عمومی و پلیس اداری اختصاصی تقسیم می شود. 


مفهوم پلیس اداری عمومی
این سازمان دولتی سه وظیفه ی اصلی و مهم را بر عهده دارد که به صورت زیر می باشد:
1-    آسایش عمومی:  جلوگیری از ناهماهنگی و ناهنجاری های که در جامعه به وجود می آید مانند : ناهنجاری های اجتماعی، مزاحمت ها و ... می باشد.
2-    امنیت عمومی: فعالیت ها و اقدامات حکومت و دولت برای حفظ و نگهداری تمامیت اراضی کشور، ساماندهی و برقراری نظم و ... می باشد.
3-    بهداشت عمومی: فعالیت ها و اقدامات حکومت و دولت برای توسعه و بهبود وضعیت زندگی و سلامتی تمام مردم می باشد.

مفهوم پلیس اداری اختصاصی
این فعالیت مختص به فعالیت هایی است که امروزه نیاز به این فعالیت ها بیش از پیش احساس شده است. نظیر پلیس حفظ آثار باستانی، پلیس زیبایی شهر و پلیس ساختمان ها  می باشد.

ویژگی های حقوق اداری
ویژگی های اصلی و اساسی حقوق اداری به صورت زیر می باشد:
الف)نوین و جدید: حقوق اداری یک رشته ای نوین و جدید است. با مداخله ی هر چه بیشتر دولت در فعالیت ها و امور جامعه ، نهادها و سازمان های عمومی مختلفی پدید آمدند که مقررات و قواعد خاصی را به همراه داشتند. در زمان عصر جدید حقوق اداری قوت گرفت در اصل حقوق اداری نتیجه ی توسعه ی روابط اجتماعی و گسترش جوامع انسانی و رشد آنها است. حقوق اداری موجب محدود شدن دولت می شود و بعد از انقلاب مشروطه حقوق اداری کم کم در ایران شکل گرفت.
ب) غیر مدون بودن: مفهوم غیر مدون بودن، یکجا جمع نشده و غیر منسجم بودن است. به معنی که حقوق اداری پراکنده،گسترده، متنوع و غیر قابل تغییر می باشد به همین علت مباحثی که در حقوق اداری قابل بررسی می باشند پیوسته در حال تغییر هستند. در حال حاضر برای استخراج قوانین و مقرارت در حقوق اداری باید این قوانین را از بین بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه اداری مختلفی بیرون کشید. به علت پراکندگی و تنوعی که در حقوق اداری وجود دارد گاهی باعث ناسازگاری و تعارض قواعد می شود،که دشواری مطالعات حقوق اداری را به همراه دارد.

ج) مستقل بودن: به طور کلی حقوق اداری تشکیل یافته ی مجموعه قوانین و مقرراتی است که در دیگر رشته ها حقوقی موجود نمی باشد. حقوق دانان این احکام و قواعد را تحت حقوق اداری مورد بررسی و مطالعه قرار می دهند مانند قرار دادهای اداری و مسئولیت مدنی از یک سری مقررات خاص پیروی می کنند که آنها در قواعد و احکام حقوق خصوصی موجود نمی باشند.

د) امتیاز قدرت عمومی: حقوق اداری از امتیاز قدرت عمومی برخوردار می باشد. همانطور که اشاره شد هدف از قوانین و احکام حقوق اداری، فراهم کردن سودآوری عمومی از رهگذر پلیس اداری و خدمات عمومی بوده است و برای دستیابی به این اهداف ضرورت دارد که اشخاص حقوقی ، حقوق عمومی ابزارهای قانونی مورد نظر را دارا باشد و امکان اجرایی کردن تصمیمات خود را با غلبه کردن بر آنها داشته باشند. از این رو قوانین حقوق اداری دارای امتیاز قدرت عمومی می باشد و همچنین اشخاص خصوصی موظف به رعایت تصمیمات موسسات اداری می باشند.

مبانی حقوق اداری
حقوقدانان مبانی حقوق اداری را به چهار نظریه متفاوت تقسیم می کنند که به صورت زیر می باشد:
•    نظریه خدمات قدرت
•    نظریه خدمات عمومی 
•    نظریه تعدد مبانی 
•    نظریه منافع که ترکیبی از سه دیدگاه قبل می باشد

منابع مدون حقوق اداری 
منابع مدون حقوق اداری شامل موارد زیر می شود:
الف) آئین نامه ها و بخش نامه ها
ب) قانون اساسی :اصل تفکیک قوا و یا اصل مربوط به شورا،از نمونه قانون های اساسی می باشد که به عنوان منبع حقوق اداری به کاربرده می شوند.
ج)قوانین عادی: به قوانینی مانند قانون استخدام کشوری، قانون شوراها که در مجالس تشکیل می شوند گفته می شود.
منابع مدون حقوق اداری 
الف) توسعه حقوق اجتماعی
ب) روش قضایی دادگاه های اداری
ج) تئوری علمای حقوق
د) عرف و عادت

نظام ها یا سبک های اداری
در مبحث حقوق اداری، نظام های حقوقی جهان قواعد متفاوتی را در نظر گرفته اند که در اصل به دو نمونه و الگو تبدیل شده است:
الف)الگوی انگلیسی حقوق اداری
1-    تجزیه و تفکیک بازپرسی و دادرسی در دعاوی اداری و قضایی وجود ندارد.
2-    قوانین و احکام حقوق اداری به معنای مختصص وجود دارند و قوانین حقوق اداری در اصل همان قوانین حقوق خصوصی است.
3-    مرجع ها و منابع خصوصی برای حل مشکلات و اختلافات تدارک دیده نشده است.
ب)الگوی فرانسوی حقوق اداری
1- دولت اقتدارگر است.
2- قواعد حقوق اداری اجباری – ترجیحی است.
3- حقوق دولت بر حقوق فرد اولویت و برتری دارد.
4- مجموعه قواعد و مقررات خاصی به نام « حقوق اداری » وجود دارد.
5- دستگاه ها و مراجع اختصاصی برای حل و فصل اختلافات بین افراد و ادارات دولتی وجود دارند.


موسسه آموزش عالی فن پردازان در راستای آموزش حقوقدانان و علاقه مندان به حقوق اداری به ارائه دوره ی آموزشی آشنایی حقوق اداری نموده است. دوره موجود اهداف و قوانین نوین حقوق را به صورت کاملا علمی مورد بررسی قرار می دهد و شما را در یادگیری آشنایی حقوق اداری یاری می کند. ضمنا دانشپذیران با گذراندن این دوره آموزشی امکان اخذ آشنایی حقوق اداری دارای مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دارا می باشند.

اهداف این دوره
•    آشنایی با حقوق اداری
•    آشنایی با قوانین حقوق اداری 
•    آشنایی با ویژگی های حقوق اداری 

مخاطبینی که می¬توانند از این دوره استفاده کنند شامل موارد زیر است:
•    حقوقدانان
•    سازمان های اداری
•    شرکت های بین الملل
•    تمامی علاقه مندان

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول    

 • آشنایی با حقوق اداری    
 • حقوق اداری    
 • حقوق اداری را از لحاظ صوری    
 • ارتباط حقوق اداری با حقوق اساسی 
 • حقوق اداری در میان نظام های حقوقی جهان 
 • نظام ها یا سبک های اداری 
 • مبنای حقوق اداری
 • ایرادات وارد بر نظریه ی خدمات عمومی
 • ایرادات وارد بر نظریه ی منافع عمومی
 • منابع مدوّن حقوق اداری 
 • منابع غیرمدوّن حقوق اداری 
 • ویژگی های حقوق اداری 
 • سازمان های اداری کشور
 • سازمانهای مرکزی اداری کشور 
 • مقامات اداری کشور 
 • مسئولیت های رئیس جمهور 
 • وظایف نهاد ریاست جمهوری 
 • دفتر وزارتی 
 • سه شیوه اِعمال نظارت ارشادی 
 • چند نکته در خصوص بخش نامه ها 
 • شرایط صحّت تفویض اختیار 
 • آثار حقوقی تفویض اختیار 

فصل دوم  

 • مبانی حقوق اداری    
 • قانون جديد مديريت خدمات كشوري   
 • اصول حاكم بر سازمان‌هاي اداري   
 • نظام حقوقي حاکم بر سازمان هاي اداري   
 • نظام حقوقي حاکم بر قراردادهاي اداري    
 • اصول کلي حقوقي حاکم بر سازمان هاي اداري ايران   
 • برخورداري سازمان هاي اداري ايران از شخصيت حقوقي    
 • اصل تمركز و عدم تمركز اداري    
 • انواع عدم تمركز:    
 • نظارت بر اعمال اداري:    
 • نظام حقوقي حاكم بر انواع سازمان‌هاي اداري ايران
 • نظام حقوقي حاكم بر وزارتخانه‌ها
 • نظام حقوقي حاكم بر موسسات دولتي:
 • شركت‌هاي دولتي   
 • مشخصات شركت دولتي
 • مشخصات شركت‌هاي دولتي
 • نظارت بر شركت‌هاي دولتي
 • معايب و محاسن قانون مديريت خدمات كشوري  
 • شرايط اعتبار مقررات دولتي:   
 • نظارت بر مقررات دولتي   
 • وظايف و اختيارات شوراها
 • جايگاه مصوبات شوراي عالي اداري
 • تحول اخير شوراي اداري
 • نظام حقوقي حاكم بر موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي    
 • نظام حقوقي حاكم بر موسسات عمومي غيردولتي    
 • موسسه عمومي
 • موارد تطبيقي قانون قديم و جديد ديوان عدالت اداري
 • مفاهیم و ویژگی‌های حقوق اداری  
 • مفهوم اداره از نظر واژه شناسی فرانسوی و آمریکایی   
 • تعریف حقوق اداری از نگاه حقوقدانان غربی   
 • منابع و اصول بنیادین حقوق اداری   

فصل سوم    

 • آشنایی با تاریخچه دیوان عدالت اداری در ایران   
 • قانون دیوان عدالت اداری   
 • مأموریت، اهداف و وظایف اساسی و محوری دیوان عدالت اداری   
 • ساختار تشکیلاتی و گستره دیوان عدالت اداری در سطح کشور  
 • خدمات حقوقی  
 • روند  دادرسی   
 • انواع خدمات حقوقی  

فصل چهارم   

 • ساختار سازمان‌ها و تشکیلات قوه قضاییه    
 • انواع دادگاه‌ها   
 • دادگاه‌های بدوی   
 • دادگاه تجدید نظر   
 • دادگاه‌های خصوصی   
 • دادگاه‌های انقلاب   
 • دادگاه‌های نظامی  
 • دادگاه‌های عمومی   
 • دادگاه‌های جزایی و حقوقی   
 • دادگاه خانواده   
 • محاکم   
 • دیوان عالی کشور 
 • دیوان عدالت اداری  
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان