مدیریت بازاریابی و فروش طلا و جواهر

دوره مدیریت بازاریابی


مدیریت بازاریابی طلا و جواهر تعریف بازاریابی بازاریابی فعالیتی انسانی است برای رفع نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله می باشد. به عبارت دیگر به یک فرآیند مدیریتی-اجتماعی است که به وسیله ی آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله ی کالا با یکدیگر، به تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می نمایند. در ادامه به ابعاد گوناگون آن می پردازیم: •    نیاز ها و خواسته ها اصل و رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ¬ﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. •    مبادله از زمان...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

مدیریت بازاریابی طلا و جواهر
تعریف بازاریابی
بازاریابی فعالیتی انسانی است برای رفع نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله می باشد. به عبارت دیگر به یک فرآیند مدیریتی-اجتماعی است که به وسیله ی آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله ی کالا با یکدیگر، به تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می نمایند. در ادامه به ابعاد گوناگون آن می پردازیم:
•    نیاز ها و خواسته ها
اصل و رﮐﻦ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻧﯿﺎز و ﺧﻮاﺳﺘﻪ¬ﻫﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
•    مبادله
از زمانی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ  شروع می شود ﮐﻪ ﻓﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد قصد رفع ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ از ﻃﺮﯾﻘﯽ ﺧﺎص ﮐﻪ آن را"ﻣﺒﺎدﻟﻪ"ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ انجام دهد.
•    بازار
مبحث مبادله به طور طبیعی به بازار ختم می شود.مفهوم بازار عبارت است از محلی برای تبادل کالا است.
تعریف بازار در نتیجه ما را به مفهوم بازاریابی می رساند و بازاریابی به معنای کار کردن با بازار است.

ابعاد گوناگون مارکتینگ
مارکتینگ ابعاد مختلفی دارد که در زیر به آنها اشاره شده :
1- بازار گرایی   
2-  بازار شناسی      
3- بازاریابی      
4- بازار سازی     
5-بازار گردی  

6- بازار سنجی       
7- بازارداری      
8- بازار گرمی          
9- بازار گردانی

مدیریت بازاریابی
مفهوم مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، انجام و نظارت برنامه های تعیین شده برای مهیا کردن مبادلات مطلوب با بازاریابی موردنظر برای نیل به اهداف سازمان است.مدیریت بازاریابی بر عناصر زیر تاکید دارد:
•    تعیین محصولات سازمان بر مبنای نیاز¬ها و خواسته ها ی بازار مورد نظر
•    قیمت گذاری
•    توزیع مؤثر
•    ایجاد محرک
•    ارائه خدمت به بازار

وظایف مدیریت بازاریابی
1- ايجاد تقاضا براي محصولات سازمان
2- تربیت دادن سطح تقاضا
3- زمان بندي تقاضا و ارائه مشخصات تقاضا

شناسایی اصول محیط مورد بازاریابی
وظایف بازاریابان مجرب این است که در رابطه با مشتريان، ديگر افراد شركت و همكاران بيروني به خوبي عمل كنند. از شرط های موفقیت در این کار،درک نیروهای محیطی است که اثرگذار بر این روابط است و اهمیت اساسی نظارتی و هماهنگی با تغییرات محیطی را شرکت های موفق درک کرده اند. محیط بازاریابی به دو بخش محیط خرد و محیط کلان تقسیم می شود:
محیط خرد
محیط خرد (Microenvironment) از افراد نزدیک به شرکت هستند که در توانایی خدمت گذاری اثر گذار می باشد. نظیر: بازار مشتريان شركت ، واسطه هاي بازاريابي، ، رقبا و اجتماع.
وظیفه بازاریابان این است که بوسیله ی ایجاد ارزش و جلب رضایت در مشتری ،با او ارتباط برقرار کند و این وظیفه ایی است که مدیران بازاریابی به تنهایی نمی توانند از عهده ی آن بر بیایند.بنابراین موفقیت در زمینه بازاریابی نیازمند برقاری ارتباط با دیگر واحدهای شرکت اعم از : تأمین كنندگان، واسطه هاي بازاريابي، مشتريان، رقبا و اجتماع می باشد که مجموع آنها ارزش شرکت را تعیین می کند.

محیط کلان 
محيط كلان (Macroenvironment) از نیروهای اجتماعی ایجاد شده است که بر محیط خرد اثر گذار است، نظیر نيروهاي فن آوري،اقتصادي،تركيب جمعيتي، طبيعي ، سياسي و فرهنگي است. شرکت و افراد که در محیط خرد گفته شد، در یک محیط بزرگتر اقدام می کنند که شکل دهی به فرصت ها و ایجاد تهدیدات را به همراه دارد.

آشنایی با بازار صنعتی و مفهوم آن
خرید سازمانی یک روند تصمیم گیری است که در طی آن شرکت ها و مؤسسات برای ایجاد کالاها و خدمات در خود نیاز ایجاد می کند و بین فروشندگان مختلف و برندهای مختلف به تحلیل و بررسی ارزیابی و انتخاب عمل می کنند
 بازارهای سازمانی شامل بازارهای زیر می¬باشد.
1- بازار صنعتی
2- بازار واسطه ای
3- بازار دولتی

سیستم بازار
بازار یک سیستم نظام باز اجتماعی است که هدف از بازار انجام معاملات سودمند و مبادلات قابل قبول است برای ارائه ی خدمات و تسهیلات به همه افرادی که در این سیستم نقش دارند. با توجه به خصوصیت دید سیستمی بازار را می توان به صورت زیر تحلیل کرد:
1-    هدف : هدف بازار باید بنیادی و عملی باشد و با توجه به ترتیب ارزشی،امکانات و محدودیت های هر جامعه شکل می گیرد.
2-    اجزا : مهمترین اجزای بازار عبارت است از:
•    ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
•    ﺗﻮﻟﯿﺪکنندگان
•    ﺧﺮﯾﺪاران
•    ﻋﻮاﻣﻞ واﺳﻄﻪ ای
•    ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

در تجزیه و تحلیل اﺟﺰای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﻣﻮرد مهم را باید مد نظر داشت:
•    ارﺗﺒﺎط اﺟﺰا
•    ﺗﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰا
•    ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ

3-    منابع : مهمترین منابعی که یک سیستم دارا است شامل ماده، اﻧﺮژی واﻃﻼﻋﺎت می باشد. در واقع بازار بدون منابع همان قدر بی معنا است که منابع بدون وجود بازار.

4-    محیط: به علت آنکه بازار یک نظام اجتماعی باز می باشد، با انواع محیط ها در ارتباط است مانند ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی، ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ.در واقع با آنها در ماده،انرژی و اطلاعات در ارتباط است.

5-    مدیریت: مدیریت به فرآیند برنامه ریزی،اجرا و کنترل در بازار گفته می شود در این صورت بازار باید مدیرانی داشته باشد که با قدرت،علم،بینش و  روند مناسب مطابق با زمان خود ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ فعالیت ها را از ﻗﻮه ﺑﻪ ﻓﻌﻞ درآورﻧﺪ. هر بازاری دارای رفتار و کردار خاص خود می باشد که هر مدیری باید به خوبی با آن آشنا باشد.


بازاریابی و فروش در حوزه هنر صنعت جواهر و سنگهای قیمتی
در عصر حاضر یعنی عصر بازاریابی،با توجه به روبه رو شدن فروشنده های حرفه ایی با مشتریان باهوش و جستجوگر و همچنین به وجودآورنده ی چالش های موثر در روند بازاریابی و یا فروش، بهتر است نگاهی دقیق نسبت به هریک از پارامترهای آمیخته ی بازاریابی در این زمینه داشته باشیم تا بتوان با در نظر گرفتن هر کدام، فرآیند علمی این صنعت را منطقی تر و کامل تر تجزیه و تحلیل کرد.
در حوزه Product صرفاً از دید طبیعی یا مصنوعی در نظر گرفته می شود به این معنی که اولویت از دید محصولی مشتریان یا مصرف کنندگان نهایی از جنبه ی علمی آن زیاد نمی دانند اما ارزش و بهای زیادی می پردازند. ولی در مقابل نمایش حرفه ای و پیاده سازی (C's  Cut, Color, Clarity and Carat Weight) به معنی در نظر گرفتن پارامترهای تراش، رنگ، شفافیت و وزن برای مشتری است که این پارامترها از عوامل مهم و اثرگذار و جذب کننده جهت فعالیت و یا صرفاً استفاده در صنعت جواهر و سنگهای قیمتی می باشد. از دیگر نمونه سنگها،سنگ های مانند الماس، زمرد و یا یاقوت است که همیشه از نظر ارزشی و اعتبار در جایگاه بالایی قرار داشته است. 
در زمان بازاریابی و یا فروش محصول نهایی می توان با کنار هم قرار دادن تک به تک عوامل همراه با ارائه حس خوب و تسلط و اعتماد کامل به محصول، با یک شناسنامه معتبر از یک مرکز معتبر باعث اعتماد کامل برای مصرف کننده می شود. و در آخر جمله ی معروف : فروشنده خوب جواهر برای هر مشتری همچون پزشکی خانوادگی است که به سختی می توان آن را عوض نمود.

ایده های بازاریابی در تجارت طلا و جواهر
برای بازاریابی در تجارت طلا و جواهر ایده های متفاوتی وجود دارد که در ادامه به شرح آن می پردازیم:
•    ایده های کلی
•    بازار هدف
•    توسعه محصول
•    آموزش منابع و اطلاعات
•    قیمت گذاری و پرداخت
•    ارتباطات بازاریابی
•    رابطه با رسانه
•    خدمات مشتری و رابطه با مشتری
•    شبکه رابط ها و تبلیغ دهان به دهان
•    تبلیغات

موسسه آموزش عالی فن پردازان در راستای آموزش بازاریابان و علاقه مندان به حوزه بازاریابی اقدام به ارائه دوره آموزشی بازاریابی مطبوعاتی نموده است. دوره موجود روش¬ها و تکنیک¬های نوین بازاریابی مطبوعاتی را به صورت کاملا علمی مورد بررسی قرار میدهد و شما را در توسعه بازاریابی و خدمات به  بازار و  فروش در صفحات مجازی یاری می کند.ضمنا دانشپذیران با گذراندن این دوره آموزشی امکان اخذ بازاریابی مطبوعاتی دارای مهر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را دارا می باشند.

اهداف این دوره 
•    آشنایی با مهارت های بازاریابی
•    بازاریابی و فروش در حوزه هنر صنعت جواهر و سنگهای قیمتی

مخاطبینی که می توانند از این دوره استفاده کنند شامل موارد زیر است:
•    مدیران
•    بازاریابان
•    و تمامی علاقه مندان به این حوزه

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول     

 • مفهوم بازاریابی     
 • تعريف بازاريابي     
 • اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ     
 • مدیریت بازاریابی     
 • فلسفه های مدیریت بازاریابی      
 • آشنایی با بازاریابی و هدف از فعالیت های بازاریابی      
 • آشنایی با بازارهای مورد نظر      
 • شناسایی اصول جذب و نگهداری خریدار      
 • شناسایی اصول محیط مورد بازاریابی      
 • شناسایی اصول محیط اقتصادی بازار و قدرت خرید      
 • شناسایی اصول محیط فیزیکی و طبیعی      
 • شناسایی اصول عوامل تکنولوژی      
 • شناسایی اصول محیط فرهنگی      
 • شناسایی اصول سیستم اطلاعاتی جهت بازاریابی و بررسی بازار      
 • آشنایی با بازار صنعتی و مفهوم آن      

فصل دوم      

 • تجزیه و تحلیل رقبا و تقاضا در بازار طلا      
 • سیستم بازار      
 • ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ      
 • تجزیه و تحلیل بازار رقبا      
 • آشنایی با مفهوم تقاضا      
 • انواع تقاضا      
 • آشنایی با مفهوم اندازه گیری تقاضا      
 • پیش بینی تقاضای آینده      
 • شناسایی کشش پذیری تقاضا در مقابل تغییر قیمت      
 • شناسایی مقاطع بازار و انتخاب بازار هدف      
 • شناسایی اصول برنامه ریزی استراتژیک      
 • هدفهای سازمان و منابع آن      
 • تجزيه و تحليل محيط      
 • عوامل محيط خارجي سازمان      
 •     عوامل اقتصادي      

فصل سوم      

 • آشنایی با طلا و جواهر      
 • دسته بندی گوهرها      
 • تاریخچه طلا و جواهر در ایران      
 • ایران قبل از اسلام      
 • خواص سنگ‌های قیمتی      
 • فهرستی از گوهرها، جواهرات و سنگ‌های قیمتی:      
 • سنگ‌های قیمتی در گذر تاریخ      
 • جواهر و آویز طلای اسپانیایی      
 • طلا و جواهرات      
 • آشنایی با جواهر آلات و انواع آن      
 • مقایسه پلاتین و طلای سفید      
 • مقایسه تیتانیوم و طلای سفید      
 • دانستنی هایی در هنگام خرید طلا و جواهر      
 • همه چیز درباره استفاده صحیح از جواهر      
 • پاکیزه نمودن جواهرات و زیورآلات      
 • چگونگی شناخت طلا      
 • نحوه عمل شناخت طلا      

فصل چهارم      

 • بازاریابی طلا و جواهر      
 • بازاریابی و فروش در حوزه هنر صنعت جواهر و سنگهای قیمتی      
 • ۱۰۰ ایده بازاریابی برای تجارت طلا و جواهر      
 •  ایده های کلی      
 •  بازار هدف      
 •  توسعه محصول      
 •  آموزش، منابع و اطلاعات      
 •  قیمت گذاری و پرداخت      
 •  ارتباطات بازاریابی      
 •  رابطه با رسانه ها      
 •  خدمات مشتری و رابطه با مشتری      
 •  شبکه رابط ها و تبلیغ دهان به دهان      
 • تبلیغات      
 •  رویدادهای ویژه      
 •  ایده های فروش      
 • بررسی آمیخته‌های بازاریابی در جواهر فروشی (مطالعه موردی)      
 • ۱) تعیین آمیخته بازاریابی مناسب در جواهری مورد نظر با تکنیک AHP با رویکرد برنامه ریزی استراتژیک      

فصل پنجم      

 • توانایی بازاریابی مستقیم      
 • آشنایی با اصول واهمیت بازاریابی مستقیم      
 • رشد بازاريابي مستقيم      
 • آشنایی با نحوه پیدا کردن خریدار       
 • شناسایی اصول مشخصات فروش شخصی       
 • آگاهی از عکس العمل خریدار و درک اطلاعات وی       

فصل ششم       

 • آشنایی با تحقیقات بازاریابی       
 • مفهوم تحقیقات بازاریابی       
 • تحقیقات بازار       
 • دامنه تحقیقات بازاریابی       
 • مدیریت فروش       
 • انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ محتوا       
 • انواع تحقیقات بازاریابی از لحاظ فرم       
 • تمایز میان تحقیقات بازاریابی و بازاریابی مستقیم       

فصل هفتم       

 • مدیریت محصولات       
 • موضع یابی       
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ی اﺳﺘﺮاﺗژي ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻊ ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮل       
 • درک موضع محصول:       
 • مدیریت آمیخته محصول       
 • ﻣﺮاﺣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد و ﻋﺮﺿﻪ‌ی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ       
 • منحنی عمر محصول       
 • ﻧﺎﻣﮕﺬاري وﻣﺎرك ﻣﺤﺼﻮل:       
 • اﺳﺘﺮاﺗژﯾﻬﺎي ﻣﺎرك ﮔﺬاري:       
 • منابع       
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان