استاد آزاده شفیعی (مدرس دانشگاه)

سوابق تحصیلی

  • دکتری علوم سیاسی گرایش سیاست گذاری عمومی
  • کارشناسی ارشد علوم سیاسی
  • کارشنای علوم سیاسی

سوابق کاری

  • مسئول امور اداری شرکت لیزینگ پیشگام
  • کارشناس آموزش دانشگاه فرزانگان
  • معاون پژوهشی دانشگاه علمی کاربردی
  • مدرس دانشگاه پیام نور

دکترای علوم سیاسی گرایش سیاست گذاری عمومی از دانشگاه اصفهان

آزاده شفیعی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close