استاد محمد رضا بیکیان (کارشناس امور دفاتر املاک و ثبت شرکتها اداره ثبت اسناد و املاک)

سوابق تحصیلی

 • دانش آموخته مقطع کارشناسی رشته حقوق، دانشگاه پیام نور مرکز وزوان
 • دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی
 • دانش آموخته مقطع دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز

سوابق پژوهشی
الف) تألیف

 • کتاب با عنوان "ماهیت حقوقی معاملات در بورس کالا"، انتشارات مجد، تهران
 • کتاب با عنوان "حقوق مدنی (سقوط تعهدات) ویژه داوطلبان فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد" نشر اقراء، تهران
 • کتاب با عنوان "نگرشی حقوقی بر معاملات بورس کالا"، انتشارت مجد، تهران

ب) مقالات

 • چاپ مقاله با عنوان "مطالعه تطبیقی وقف در حقوق ایران و تراست در نظام حقوقی کامن لا"، مجموعه مقالات همایش ملی وقف 
 • چاپ مقاله با عنوان "بررسی مسئولیت پزشک و چالش های آن در ایران با رویکردی بر خدمات درمان در اصول حقوقی اروپا"، چهارمین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی
 • چاپ مقاله با عنوان "بررسی تطبیقی آموزش نیروهای پلیس در کشورهای مجارستان، ژاپن و ایران"، همایش ملی تربیت و آموزش پلیس در ج.ا.ا
 • چاپ مقاله لاتین با عنوان:

“Investigation of the Government’s Civil Liability in the Production of Tobacco Products”,

 •  پذیرش مقاله لاتین با عنوان:

“Investigating the Legal Nature of Contractual Relationships in Electronic Banking”
 

د) فعالیت های آموزشی

 •  همکاری با "مؤسسه برتراندیشان" به عنوان مشاور آموزشی، تحصیلی و پژوهشی
 • همکاری با " انتشارات برتراندیشان" به عنوان ویراستار ادبی و مصحح
   

دکتری رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شیراز

محمد رضا بیکیان

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close