رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم منصوب شد

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم منصوب شد

دوازدهمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین المللی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برگزار می شود

دوازدهمین نشست سراسری معاونان و مدیران بین المللی دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری برگزار می شود

دوره های فن پردازان