استاد دکتر ناصر یارمحمدیان (عضو هيات علمي گروه اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان)

سوابق تحصیلی

 • دكترای تخصصي: علوم اقتصادی (شهری منطقه ای، منابع طبيعي و محيط زيست)  دانشگاه اصفهان (1393)
 • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان (1389)
 • کارشناسی اقتصاد (گرایش پول و بانکداری) دانشگاه اصفهان (1378)

سوابق (علمی، اجرایی)

 • عضو هيات علمي گروه اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان، استاديار پايه 7
 • مدير گروه اقتصاد و كارآفريني دانشگاه هنر اصفهان
 • معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده پژوهش های عالي هنر و كارافريني دانشگاه هنر اصفهان
 • مشاور فراكسيون مديريت شهری مجلس شورای اسلامي
 • مشاور رئيس كميسون شوراهای مجلس شورای اسلامي
 • كارشناس و پژوهشگر دفترمطالعات بودجه، مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامي (از سال 1391 تا 1395)

افتخارات

 • نفر اول دكترای دانشگاه اصفهان با معدل 19/27
 • رتبه اول ورودی كارشناسي ارشد علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

کتاب و مقالات علمی- پژوهشی

 • درس هايي در اقتصاد شهری، ترجمه، انتشارات دانشگاه هنر اصفهان
 • درس هايي در اقتصاد شهری (جلد دوم)، دانشگاه هنر اصفهان
 • اقتصاد شهر، مركز مطالعات و برنامه ريزی شهرداری تهران، در حال ترجمه
 • آزمون وجود اثر كاغذ چسبنده در عوارض توام با ماليات شهرداری ها در ايران، تحقيقات اقتصادی دانشگاه تهران. دوره 55 ، شماره 2 - شماره پياپي 131
 • انتخاب حالت سفر و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل لاجيت چند جمله ای در شهر اصفهان، مهندسي حمل و نقل، دوره 11 ، شماره 3 - شماره پياپي 44 بهار 1399
 • ارزيابي معيارهای موفقيت آميز مشاركت عمومي-خصوصي در توسعه شهر شيراز، مطالعات مديريت شهری، سال نهم شماره 32 ، 1396

دکترای تخصصی از دانشگاه اصفهان

دکتر ناصر یارمحمدیان

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close