استاد مهدی احمدی (استاد دانشگاه )

سوابق کاری

 • دبیر آموزش و پرورش منطقۀ فر یدن و ناحیه دو اصفهان با ۳۰ سال سابقه
 • مدرس کلاس های ضمن خدمت معلمان در استان اصفهان
 • مدرس دردورۀ کارشناسی دانشگاه پیام نور با درس هایی چون: «متون تاریخی به زبان عربی»، «متون تاریخی به زبان فارسی» و « فارسی عمومی»
 • مدرس در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید رجایی  با درس هایی چون: «تاریخ ادبیات دورۀ صفویه و بازگشت ادبی»، و «متون نظم عرفانی، حدیقۀ سنایی»
 • مدرس در دانشگاه شهر کرد  با درس هایی چون: «فارسی عمومی»، «بلاغت ۱ تا ۳( معانی، بیان، بدیع)»، «دستور زبان ۱» ،«انواع ادبی»، «مهارت های نوشتاری۱ و ۲ » و «تاریخ ادبیات داستانی عرب»
 • مدرس در دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز خوانسار  با درس هایی مانند «تحقیق در معانی و بیان» ، «نظم 1 - شاهنامه» ، «دستور تاریخی»، «نقد ادبیات داستانی» ،«نظم ۳ - خاقانی و نظامی»
 • پذیرش در دورۀ ارشد دانشگاه اصفهان با رتبۀ ۱۱ کشوری و جزء دانشجویان استعدادهای برتر دانشگاه اصفهان در دورۀ ارشد داور و ناظر تخصصی جشنوارۀ نوجوان خوارزمی در منطقه فریدن
 • داور جشنوارۀ نوجوان خوارزمی در ناحیه ۲ 
 • سرگروه ادبیات فارسی متوسطۀ اول منطقۀ فریدن
 • سرگروه ادبیات فارسی متوسطۀ اول ناحیه ۲ اصفهان
 • عضو شورای نویسندگان و سردبیر فصلنامۀ پرطاووس (نشریۀ اختصاصی رسم الخط زبان فارسی)

سوابق پژوهشی

 • ارائه مقاله و سخنرانی با موضوع «سهراب سپهری» در پنجمین هفتۀ پژوهش جمهور ی اسلامی ایران دانشگاه اصفهان
 • دفاع با رتبۀ عالی از پایان نامه دوره ارشد با عنوان«تحلیل محتوایی و سبکی مرثیه های ادب پارسی از مشروطیت»
 • کسب رتبۀ سوم پنجمین جشنوار ۀ اهل قلم استان اصفهان در بخش پایان نامه
 • چاپ مقالۀ «معانی و بیان در شعر سهراب سپهری»؛ رشد زبان و ادب فارسی؛ دور ۀ ۱۹؛ شمار ۀ ۳
 • چاپ مقالۀ «سیمای مرم عادیدر تار یخ بیهقی»؛ رشد زبان و ادب فارسی؛ دور ۀ ۲۱؛ شمار ۀ ۱
 • چاپ مقالۀ «چند نکته در مورد مقالۀ درنگی بر داستان رستم و سهراب»؛ رشد زبان و ادب فارسی؛ دور ۀ ۲۲؛ شمار ۀ ۲
 • چاپ مقالۀ «نگاهی انتقادی بر مراثی دور ۀ مشروطه» ؛ رشد زبان و ادب فارسی؛ دور ۀ ۲۲؛ شمار ۀ ۳
 • چاپ مقالۀ «نگاهی دوباره به اضافۀاقترانی» به همراه د کتر صفری؛ دو فصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی؛ سال ۲۳؛ شمار ۀ ۷۸ 
 • چاپ مقالۀ «لباس معشوق در غزلیات سعدی» به همراه د کتر امین؛ فصلنامۀ پژوهش های ادبی و بلاغی، سال دوم؛ شمار ۀ ۸
 • کسب رتبۀ اول در نهمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری خورشید ولا یت در بخش دلنوشته ها
 • دفاع با رتبۀ عالی از رسالۀ دکتری با عنوان «بررسی تطبیقی - ساختاری مقولۀ آفرینش و مرگ در اسطوره های جهان»
 • چاپ مقالۀ «نقدی بر مهارت های نوشتاری پایۀ نهم»، فصلنامۀ پر طاووس؛ سال سوم؛ شماره ۲ و ۳
 • چاپ مقالۀ «بررسی ساختاری تطبیقی وضعیت آغازین عالم هستی پیش از آفرینش در اسطوره های جهان» در فصلنامۀ علمی و پژوهشی «مطالعات عرفانی و اسطورهشناختی» 
 • چاپ مقالۀ «بررسی تطبیقی پایان جهان در اسطوره های ایران، هند و اسکاندیناوی» در فصلنامۀ علمی و پژوهشی «مطالعات شبه قاره»

ویراستاری

 • همکاری با انتشارات نحل در تهران - دانشنامه جغرافیا
 • ویراستاری کتاب : شدن؛ نوشته میشل اوباما؛ انتشارات نحل
 • ویراستاری کتاب: ترس: ترامپ در کاخ سفید؛ نوشته باب وود؛ انتشارات نحل 
 • ویراستار کتاب کار، کار انگلیسی هاست نوشته جک استراو، ترجمه سپهری
 • ویراستاری کتاب «اخلاق کسب وکار» نویسنده بایاراس و استنبری، ترجمه رجبی پور و روحانی راد، انتشارت فوژانپ
 • ویراستاری کتاب «روش خوردن هوشمندانه» نویسنده سوزان پیری تامپسون، ترجمۀ سیدعلیرضا هاشمی، نشر نامه سفید

تالیف

 • نظریه ها و نقد ادبی/گردآورنده مهدی احمدی
 • متون نظم ۱( شاهنامه)/ گردآورنده مهدی احمدی
 • ساخت دستوری زبان فارسی/ گردآورنده مهدی احمدی

دکترا زبان و ادبیات فارسی از اصفهان

مهدی احمدی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close