استاد مجتبی امانی بنی (استاد دانشگاه)

سوابق تدریس

  • تدریس دروس رشته مدیریت بازرگانی از سال 1392 تاکنون در دانشگاه های سراسری، آزاد، غير انتفاعی، پيام نور و علمی کاربردی


مقالات

  •  طراحي الگوی برند فردی
  •  تأثير بازاریابي داخلي بر اثربخشي كار گروهي در آموزش عالي: مطالعه موردی دانشگاه اصفهان - مدیریت بازرگاني دانشگاه تهران - علمي پژوهشي-مجله چشم انداز مدیریت بازرگاني-دانشگاه شهيد بهشت
  • طراحي مدل تاثير گذاری فرهنگ سازماني و تسهيم دانش بر كنترل شرایط بحراني و چابكي در مقابله با سوانح آتي با رویكرد پدافند غيرعامل - لمي پژوهشي-نشریه مدیریت بحران-دانشگاه صنعتي مالک اشتر
  •  تاثير شخصيت برند بر وفاداری نسبت به برند با بررسي نقش ميانجي گری سازه های تاثير ،اعتماد و ترجيح برند: مطالعه موردی شركت ایران خودرو - علمي پژوهشي-فصل نامه ی علوم مدیریت ایران.
  •  بررسي ارتباط رهبری معنوی ادراک شده با تعهد، رفتار شهروندی و عملكرد پرستاران - علمي پژوهشي-فصل نامه مدیریت پرستاری


طرح های پژوهشی

  •  تحلیل تاثیر پیاده سازی ساختار ماژوالر بر عملکرد در معاونت بازر گانی شرکت صنایع هواپیما سازی ایران.
  • طراحی مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بر اساس نظریه هرزبرگ در معاونت بازر گانی شرکت صنایع هواپیما سازی ایران.
     

دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان

مجتبی امانی بنی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close