استاد ناصر خانی (عضو هیات علمی)

سوابق تحصیلی

 •     دکترای مدیریت (دانشگاه یو. تی. ام. مالزی)
 •     کارشناس ارشد مدیریت دولتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان)
 •     کارشناس مدیریت صنعتی (دانشگاه اصفهان)

سوابق کاری

 • مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • دبیر اجرائی اولین و دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات
 • مدیر برنامه بودجه و تعالی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 • مدیر شاخه استان اصفهان انجمن مدیریت اطلاعات ایران
 •  کارشناس امور اداری سازمان امور مالیاتی کشور
 • عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

حوزه های تدریس

 •     مدیریت تحول و اجرای برنامه های استراتژیک – مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 •     استراتژی های توسعه کسب و کار الکترونیکی - مقطع دکتری
 •     مدیریت تغییرات برنامه ریزی شده - مقطع دکتری
 •     نقد و بررسی نظریه های مدیریت و سازمان – مقطع دکتری
 •      مدیریت فرایند نوآوری - مقطع دکتری
 •     مدیریت تحول و توسعه در سازمان های رسانه ای - مقطع دکتری
 •     روش تحقیق در مدیریت – مقطع کارشناسی ارشد دکتری
 •     روش تحقیق، مقاله و پایان نامه نویسی – مقطع دکتری
 •     روش شناسی علم مدیریت - مقطع دکتری
 •     مدیریت استراتژیک – مقطع کارشناسی ارشد
 •     مدیریت دانش سازمانی - مقطع دکتری

 

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر

 • آزادبخت، الیزا، خانی، ناصر، (1396) نقش مدیریت دانش مشتری در خلق مزیت رقابتی در سازمانهای کوچک و متوسط (مورد مطالعه: شرکت های مستقر در شهرک صنعتی شهرستان خرم آباد)، پژوهش هاي مديريت راهبردي، شماره 66 ،صص 167-196
 • صالحی، عماد، برومند، شهزاد، خانی، ناصر، (1396) شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در موفقیت زنجیره تأمین بشردوستانه، فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات، 16-26 .
 • شاه منصوری، مریم؛ نبی الهی، اکبر؛ خانی، ناصر، (1396) شناسایی عوامل موثر برموفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران)، فصلنامۀ علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
 • فروغی، زهرا؛ خانی، ناصر؛ سلطانی، ایرج، (1395) بررسی رابطه هوش استراتژیک مدیران عملیاتی با اثربخشی تیم های خودگردان شرکت فولاد مبارکه، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه)، 163-178 صلواتی، شهرام؛ خانی، ناصر. (7599).سازگاری با تجارت الکترونیکی در صنعت هتل داری ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، تهران، 97 ،711-711.

مقالات علمی-ترویجی در مجلات معتبر

 •     نیرومند، مرجان، خانی، ناصر، (1397) کاربرد ابزارهای تریز در ایجاد تاب آوری زنجیره تامین مالی بانک، فصلنامه علمی-ترویجی مدیریت زنجیره تامین، 70-84
 •     صالحی، عماد؛ خانی، ناصر، (1396) عوامل انسجام حلقه هاى زنجیره تأمین بشردوستانه در بحران هاى طبیعى، فصلنامه دانش پیشگیرى و مدیریت بحران، 129-140

 مقالات علمی ارائه شده در کنفرانس های معتبر

 •     Bahrami, M.S., Hashim, N. H., Khani, N., Hakimpoor, H., (2013), Organizational Factors related to the Customer Loyalty; a Literature Review, 1st International Conference on Customer Service Systems and Management, Procedia - Social and Behavioral Sciences (IN PROGRESS).
 •     Khani, N., Khalil, M. N., & Bahrami Samani, M. (2011). A Competency Model for Strategic Information Systems Planning (SISP) Success Paper presented at the Conference on Social Science, Economics and Art 20, Putrajaya, Malaysia.
 •     Khani, N., Khalil, M. N., & Bahrami Samani, M. (2011). A Proposed Research Model for the Relationship between Organizational IS capabilities, Organizational Performance and Strategic Planning. Paper presented at the 16th IBIMA Conference: Innovation and Knowledge Management: A Global Competitive Advantage.   

مقاله برتر کنفرانس

 •     Khani, N., Nor, K. M., Samani, M. B., & Hakimpoor, H. (2012). Antecedents, Drivers, and Success of Strategic Information Systems Planning: A resourcebased View. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 334-340.
 •     مقاله برتر کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات (1394) تحت عنوان شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران)

تألیفات

 •     Khani, N., Jamshidi, H.M.M., (2013), PLS Guide: A Practical Guide to Design and Analysis of Structural Equation Model (Persian Edition), www.amazon.com
 •     Khani, N., Mohammadi, M., Aram, A., (2016), Business Quotes, Supreme Art publication, www.amazon.com

 

طرح های پژوهشی

 •     بررسی میزان سازگاری و چگونگی بکارگیری تجارت الکترونیکی در وب سایت هتل های ایران
 •     تدوین برنامه راهبردی ششم دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
 •     همکاری در پروژه معماری سازمانی شهرداری اصفهان
 •     بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره وری کارکنان در شرکت آب منطقه ای اصفهان
 •    بررسی رابطه یکپارچگی صادرات و عملکرد صادراتی در شرکت های پتروشیمی ایران

دکترای مدیریت از دانشگاه UTM مالزی

ناصر خانی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close