استاد مصطفی نصر اصفهانی (مدیر و موسس شعبه کارگزاری بانک ملت)

سوابق تحصیلی

 • کارشناسی اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان سال 1389
 • کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی - اجتماعی از دانشگاه شهید بهشتی تهران سال 1391
 • دکتری اقتصاد مالی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران سال 1398
 • دکتری اقتصاد مالی - مدرسه مطالعات پیشرفته سنتاآنای ایتالیا جهت رساله دکتری 1395

سوابق شغلی

 • بنیانگذار موسسه بینش های فردی فروردین 1395 تا کنون
 • استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران 1392-1397
 • مشاور شرکت فرابورس 1398
 • مشاور سازمان برنامه و بودجه 1391-1394
 • سبد گردانی اختصاصی آرمان اقتصاد 1398 تا کنون  

کتاب ها

 • نجات بخشی های اقتصاد رفتاری: توصیه هایی برای زندگی روزمره انسان ناکامل، انتشارات نویدمهر، 1397
 • سیاستگذاری و انتخاب: اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری، انتشارات سازمان برنامه، 1396
 • الفبای اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری، انتشارات نوید مهر،1396
 • هنر سرمایه گذاری: کاهش خطاهای شناختی ادراکی در تصمیمات سرمایه گذاری، انتشارات نوید مهر، 1395
 • مالی رفتاری لیگ ستارگان بورس، انتشارات نوید مهر، 1397
 • دانش مالی برای مردم عادی: نسل دوم مالی رفتاری، 1397

مقالات

 • الگوسازی حباب های سوداگرانه در بازار سهام تهران با در نظر گرفتن پویایی های روانی و اجتماعی، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 1391
 • بررسی تطبیقی اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی به روش رگرسیون پنل آستانه ای و ایده ی ابتکاری استانداردسازی متغیر آستانه ای در دوحوزه کشورهای نفتی و غیر نفتی، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 1391

دکتری اقتصاد مالی از علامه طباطبایی تهران

مصطفی نصر اصفهانی

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close