دوره های شبکه و کامپیوتر

*** دوره CCIE

گواهینامه پایان دوره : وزارت علوم

۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان