استاد رسول آقاداود (عضو هیأت علمی دانشگاه)

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه اصفهان
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی از دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی از دانشگاه واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق حرفه ای:

 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • مدیر مسئول انتشارات کوثر علم
 • رئیس سابق هیأت مدیره انجمن صنفی روابط عمومی استان اصفهان
 • عضو انجمن مدیریت ایران
 • عضو انجمن متخصصان روابط عمومی
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی در مدیریت منابع انسانی نفت
 • عضو رسمی کمیته پژوهشی نیروی انتظامی استان اصفهان
 • عضو اطاق فکر پلیس راهوار اصفهان
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه خلاقیت شناسی وکارآفرینی
 • عضو هیأت تحریریه فصلنامه کارگزار روابط عمومی
 • عضو هیأت داوران دهها کنفرانس ملی و بین المللی

تألیفات:

 • کتاب سرپرستی اثر بخش در سازمان های صنعتی،انتشارات غزل
 • کتاب تمرین رفتار با مشتری، انتشارات غزل
 • کتاب رسمی بانک ملی ایران
 • کتاب مدیریت ایمنی و حفاظت صنعتی ، انتشارات غزل
 • 4000 نکته در روابط عمومی، انتشارات غزل
 • کتاب تیم های کاری در سازمان ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی
 • آموزه هائی در نظام های اطلاعات مدیریت وخط مشی گذاری عمومی ،انتشارات غزل
 • روابط عمومی انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • کتاب کارشناسی ارشد بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران ،انتشارات غزل 
 • ترجمه اجرای موفق خط مشی های ابتکاری ،انتشارات کوثر علم 
 • مبانی و فلسفه کارآفرینی ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • مبانی مدیریت اسناد، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

تحقیقات: 

 • مبانی مدیریت اسناد و مدارک سازمان ، ناشر: انتشارات کوثر علم 

دکتری مدیریت دولتی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

رسول آقاداود

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close