استاد مصطفی دهقانی پوده (مسئول امور دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)

تحصیلات

 • دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران "آموزش پزشکی" 
 • کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران، آموزش بهداشت
 • کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تجربیات پژوهشی

 • ارزیابی برنامه درسی اکسترنی در رشته دکتری بر اساس نظریه تغییر مدل منطقی (مجری اصلی)
 • بررسی انطباق برنامه آموزش پزشکی در مدرسه 
 • پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطابق با استانداردهای پایه
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مدیر پروژه)

کنفرانس های ملی

 • سطح دستیابی به حداقل شایستگی ها
 • ارزیابی وضعیت آموزش پزشکی با توجه به پاسخگویی اجتماعی آن 
 • همایش آموزش پزشکی، شیراز- ایران، (جلسه پوستر)
 •  میزان ارزشیابی دوره در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فعالیت های علمی

 • تهیه پرسشنامه و چک لیست برای ارزیابی دروس و برنامه درسی ارزیابی برای اولین بار در ایران
 • راه اندازی نظام ارزشیابی دروس در ۷ دانشکده دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای اولین بار در ایران

عضویت های علمی

 • عضو انفرادی هیئت ارزیاب های پزشکی اروپا
 • کمیته ارزیابی برنامه در EDO دانشکده پزشکی
 • نماینده مرکز توسعه آموزش در بیمارستان های آموزشی

 

دکترای تخصصی آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

مصطفی دهقانی پوده

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close