دوره عالی مديريت حرفه اي کسب و کار Post DBA

دوره Post DBA


دوره عالی مديريت حرفه اي کسب و کار Post DBA که يک سطح بالاتر از دوره DBA است به منظور آموزش و توانمندسازی مديران مستعد و شايسته کشور جهت توسعه و گسترش فعالیت های بنگاه ها و سازمان هاي خدماتي و توليدي در بخش هاي خصوصي، دولتي و تعاوني تهيه و تدوين شده است. در اين دوره سعی شده با رويکردی عمل گرایانه (Pragmatist) از یک سو و فعالیت هایی پژوهش محور (Research Oriented) از سوی دیگر، يادگیری آموزش ها بصورت اجرایی و کاربردی را فراهم ساخت و از همه مهمتر با توجه به پرداختن به روش های نوین مدیریت و همچنین تل...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره عالی مديريت حرفه اي کسب و کار Post DBA که يک سطح بالاتر از دوره DBA است به منظور آموزش و توانمندسازی مديران مستعد و شايسته کشور جهت توسعه و گسترش فعالیت های بنگاه ها و سازمان هاي خدماتي و توليدي در بخش هاي خصوصي، دولتي و تعاوني تهيه و تدوين شده است. در اين دوره سعی شده با رويکردی عمل گرایانه (Pragmatist) از یک سو و فعالیت هایی پژوهش محور (Research Oriented) از سوی دیگر، يادگیری آموزش ها بصورت اجرایی و کاربردی را فراهم ساخت و از همه مهمتر با توجه به پرداختن به روش های نوین مدیریت و همچنین تلفیق آن با روش های بومی کشور از طریق برگزاری سمينارهای کاربردی، انجام کار گروهی، اجرای طرح های اجرایی و همچنین پژوهش های محوری، تا حد زيادي به افراد آموزش داد که چگونه در بازار رقابتي و حرفه ای، همواره بهترين باشند

اهداف دوره:

دوره های عالی مدیریت کسب و کار  DBA و Post DBA در دنیا به عنوان دکترای حرفه‌ای مدیریت کسب و کار مطرح می گردد و به شکل کاملا کاربردی و مهارتی ارائه می گردد.

مخاطبان دوره:

- مدیران و کارآفرینان کشور

- مديران ارشد و میانی سازمان ها و شرکت ها

- کارشناسان فعال، با انگیزه و کارآفرین

- فارغ التحصيلان مقاطع کارشناسی ارشد مؤسسات آموزش عالي در رشته هاي مختلف (علوم انساني، فني و مهندسي، علوم پايه، هنر، معماری، پزشکي و غيره)

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

کتاب اول

 • Qualitative Research    
 • Theory, Method and Practice    
 • Chapter One    
 • Introducing Qualitative Research    
 • Qulitative Research    
 • Ethnography    
 • An Initial Characterization of Ethnographic Research    
 • The Need for an Empirical Approach    
 • The Need to Remain Open    
 • Grounding Observed Phenomena in the Field    
 • Integrative Ethnography    
 • Narrative Integration    
 • The Ethnographic Casebook    
 • Forms of Totalization and Forms of Othreness    
 • Measuring What is Possible    
 • Ethnography in the Public Space of its Readers    
 • Chapter Two    
 • The Possibility of Analytic Dialogue Between Ethnography, Conversation Analysis and Foucault    
 • Discourse and Ethnography    
 • Ethnomethological Concerns and Srategies    
 • Conversational Analytic Concerns and Strategies    
 • Foucauldian Concerns and Strategies    
 • Qualitative Methods and Analytic Bridges    
 • Questions and Sites as Analytics Bridges    
 • Chapter Three    
 • Analysing Documentary Realities    
 • Introductionl Documentary Realities    
 • Documantary Language and Form    
 • Intertexuality    
 • Authorship and Readership    
 • Chapter Four    
 • Doing Things with Documents    
 • Documents as Product    
 • The Nature of Neuroses    
 • Documents in Action    
 • Conclusion    
 • Chapter Five    
 • Internet as a Tool for Qualitative Research    
 • The Internet as a Medium for Communication    
 • The Internet as a Global, Instantaneous Network of Interaction    
 • Internet as Geographically Dispersed    
 • Internet as Chrono-Malleable    
 • Internet as Multi-Model    
 • Control Over the Communication Process    
 • Push Versus Pull Modes    
 • The Internet as Scene of Social Construction    
 • The Double Edge of Technology    
 • Summary    
 • Chapter Six    
 • Introduction    
 • Narratives and Worlds    
 • Life Outside the Interview    
 • Cultural Stories    
 • Finding Realities in Interviews    
 • Conclusion    
 • Chapter Seven    
 • The Subject behind the Interview Participant    
 • Survey Interviewing    
 • Active Interviewing    
 • Active Interview Data    
 • Concluding Points    
 • Chapter Eight    
 • Investigating Interiors and Exteriors    
 • Investigating Talk as Social Action    
 • Members' Analytic Resources    
 • Membership Categorization Work in Research interviews    
 • Membership Categorization and Cultural Logics    
 • Conclusion: Assembling Possible Worlds    
 • Chapter Nine    
 • Introducing Focus Groups    
 • Research Design and Data Collection : The Flexibility of Focus Group Research    
 • Practical Aspects of Conducting Focus Groups    
 • Advantages of Focus Groups over Interviews    
 • 'Content' versus 'Ethnographic' Analysis    
 • Unpacking Content Analysis (Quantitative and Qualitative Variants)    
 • Unpacking Ethnographic Analysis (Epistemological Distinctions)    
 • Conclusion    
 • Chapter Ten    
 • Discourse Analysis    
 • Discourse Analysis and Method    
 • How Is Discourse Analysis Related to Ethnomethodology and Conversation Analysis?    
 • Discourse analysis of naturally occurring talk    
 • 'I dunno' as a stake inoculation    
 • Themes in the Analysis of Discourse    

کتاب دوم

 • Bussiness Analytics    
 • Chapter one    
 • What is bussiness analytics    
 •  Understanding Bussiness Analytics    
 •  Bussiness analytics and information systems    
 •  Purpouse and audience    
 • Why the term business analytics?    
 • Exploring and Discovering Data    
 •   Basic Data Summeries and Visualizations: House Price Data    
 • Histograms    
 • Boxplots    
 • Scatterplots    
 • Correlation Measures    
 • Cross-tabulations    
 • Data Transformations and Trellis Graphs: Direct Marketing Data    
 • Data Transformations    
 • Trellis Graphs    
 • Time Series Graphs: Soft Drink Sales Data    
 • Time Series Plot    
 •  Spatial Graphs: Online Purchase Preferences Data    
 • Spatial Graphs    
 •  Graphs for Categorial Response: Consumer-to-Consumer Loan Data    
 • Density Plots    
 • Spine Plots    
 •  Graphs for Panel Data: Customer Loyalty Data    
 • Overlaid Time Series Plots    
 • Aggregating the Cross-sectional Dimension    
 • Chapter Three Data Modeling I – Basics    
 •  Introduction: Why Do We Need Models?    
 • The Idea of Least Squares Regression    
 •  Interpreting a First Simple Regression Model    
 • Interpreting the intercept a =     
 • Interpreting the Slope b = :    
 •  Evaluating a Regression Model    
 • Interpreting R-squared =     
 • Comparing Regression Models    
 • Comparing R-squared Values    
 •  Testing for Statistical Significance    
 •  Gauging Practical Importance    
 •  Data Case: Understanding Customers’ Spending Patterns Using Basic Regression    
 • Chapter Four    
 • Data Modeling II – Making Models More Flexible    
 •  More Flexible Models (): Dummy Variables and Interaction Terms    
 •  Gender Discrimination Data:    
 •  Exploration:    
 •  Simpson’s Paradox:    
 • Dummy Variables    
 •  Creating Dummy Variables:    
 •  A More Complex Dummy Variable Regression Model:    
 •  Creating Interaction Terms:    
 •  More Flexible Models (): Nonlinear Relationships and Data Transformations    
 •  A First Regression Model    
 •  The log-log Model    
 • The log-Salary Only Model    
 • Log-log Model with Location Dummy and Interaction Term    
 • The Best Model    
 • Chapter Five    
 • Data Modeling IV-Fine-Tuning Your Model    
 • The Kitchen Sink Model:    
 •  Stepwise Regression:    
 •  The Value of R-Squared in Multiple Regression Models:    
 •  Data Transformations and Correlation:    
 •  Correlation Graph of Log-transformed Data:    
 • Chapter Six    
 • Data Modeling IV-Fine-Tuning Your Model    
 •  Assessing the Quality of a Model    
 •  The Shortcomings of Model Fit Statistics    
 •  The Soft Drink Sales Data    
 •  Modeling the Soft Drink Sales Data:    
 •  A Regression Model with Trend and Seasonality:    
 •  Measuring the Predictive Power of a Model    
 •  Generating Training and Test Sets    
 •  Splitting the House Price Data:    
 •  Modeling the House Price Data on the Training Set:    
 • Back to the Price and Demand Data    
 •  The Idea of Nonparametric Regression Models:    

کتاب سوم

 • Chapter One    
 • International Economics    
 • The Global Economy    
 • Distinctive Features of the Contemporary Global Economy, s to the Present    
 • The Role of Transnational Corporations    
 • The Emergence of International Trade and Production Networks    
 • Governance In The Global Economy:    
 • Institutional  And Organizational  Perspectives    
 • Industrial Upgrading And Global Production Networks    
 • Chapter Two    
 • Business associations, associative order and internationalization    
 • Interest representation and associative order    
 • Interest associations between the logics of influence and membership    
 • Internationalization and interest associations    
 • Internationalization and associative order    
 • Chapter Three    
 • International governance by organized business    
 • The shifting roles of firms,associations and intergovernmental organizations in self-regulation    
 • Domestic, comparative and international studies of organized business    
 • Self-regulation in domestic and international contexts    
 • Governance and self-regulation as strategy and practice    
 • Chapter Four    
 • Political Economy    
 • Merging Management Theory And Political Science    
 • Closed vs. Open Political Economy    
 • CPE And OPE: From Theory To Management In The Real World    

کتاب چهارم

 • Chapter One    
 • The Crisis Management Plan    
 • Crisis Management    
 • “Opens the Door” Effect    
 • Types Of Crises    
 • Nonphysical Damage Crises: Definition and Examples Product Issue:Credibility    
 • Industrial Relations Problem    
 • Adverse International Event    
 • Workplace Violence    
 • Analyze the Threats    
 • Predictability    
 • Frequency    
 • Crises That Could Be Missed    
 • Why companies need a crisis management plan    
 • Preventing a crisis from occuring    
 • Chapter Two    
 • Business associations, Continuity Planning    
 • The Prevention Element: Introduction    
 • The Risk Management/Risk Analysis Process    
 • Risk Analysis: Determine the Potential for a Crisis to Occur    
 • The Security Plan    
 • The Emergency Response Plan    
 • The Incident Response Plan    
 • The Life Safety Plan    
 • The Damage Assessment Plan    
 • Initial Damage Assessment    
 • The Business Resumption Plan    
 • The Information Technology-Disaster Recovery Plan    
 • The Computer Operations Recovery Team    
 • The Disaster Site Recovery Team    
 • The Business Unit’s Business Resumption Plan    
 • The Crisis Management Plan    
 • Chapter Three    
 • Stages of a Crisis    
 • The Pre-Crisis Stage    
 • The Acute-Crisis Stage    
 • The Post-Crisis Stage    
 • The Pre-Crisis Stage    
 • Pre-Crisis Stage    
 • Pre-Crisis Actions Taken    
 • Organizations Apparently Are Very Effective in Managing Pre-Crisis Situations    
 • Intentionally Ignore the Warning    
 • Why Is Crisis Management Important?    
 • The Acute-Crisis Stage    
 • Managing the Organization Becomes Difficult    
 • The Post-Crisis Stage    
 • Chapter Four    
 • Crisis Management in Political Systems    
 • Crisis management and public leadership    
 • The ubiquity of crisis    
 • Crisis management: leadership perspectives    
 • Leadership in crisis    
 • Barriers to crisis recognition: organizational    
 • Limitations    
 • Chapter     
 • The Executive Management Team    
 • The Executive Management Plan    
 • Do Organizations Not Already Have an Executive Management TEAM?    
 • EMT Role During the Pre-Crisis Stage    
 • Remove the Threat    
 • Avoid the “Opens the Door” Crisis    
 • Look for the Pre-Crisis Warning    
 • EMT Role During the Acute-Crisis Stage    
 • Activate and Empower the Crisis Management Team to Take Action    
 • Support the Crisis Management Team    
 • EMT Role During the Post-Crisis Stage    
 • Recoup Some of the Losses    
 • Changes to Their Management: Resignations    
 • Changes to Their Management: Reassigned    
 • Changes Made to Procedures and Controls    
 • Chapter     
 • The Crisis Management Team    
 • Crisis Management Planning Is Not a New Concept    
 • Who Are the Members of the Crisis Management Team?    
 • Situation: New Crisis — New Circumstances    
 • Selecting the “Crisis” Manager    
 • Key Concern: CMT Duties during a Crisis    
 • Value of Exercising the Crisis Management Team    
 • Value of Exercising: CMT Members Not Available    
 • Training the Crisis Management Team    
 • Crisis Team Training    
 • Role in Documenting the CMT Service Level Agreement    

کتاب پنجم

 • Chapter one    
 • Business Model    
 • Definition of business model    
 • Types of Business Models    
 • Comparing Business Models    
 • Assessing the Business Model    
 • Platform    
 • Definitions of design or development    
 • Business model as a whole    
 • Origins of the term business model    
 • Components of a business model    
 • How is a business model different from other models or forms of business planning    
 • Chapter two    
 • Negotiation    
 • Definition of Negotiation    
 • Stages of Negotiation    
 • The Competitive Approach    
 • Risks of the Competitive Approach    
 • Risks of the Integrative Approach    
 • Focus on Interests, Not Positions    
 • Negotiation power    
 • Conflict styles    
 • The Importance of Ethical Negotiations    
 • Communications    
 • Non-verbal communication    
 • Verbal communication    
 • Legal aspects of negotiations    
 • Breaking off negotiations: breach of contract or tort?    
 • Breach of contract    
 • Chapter Three    
 • The Un Convention on Contracts for The International Sale of Goods    
 • Sphere of Application of The Convention    
 • The international element    
 • Goods—exclusions    
 • Aspects of the contract covered by the Convention—exclusions    
 • General Provisions of The Convention    
 • Determining intent and related matters    
 • Requirement of writing, other requirements of form    
 • Offer and acceptance    
 • Conformity of the goods and third party claims    
 • Chapter Four    
 • The General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization (WTO)    
 • The General Agreement on Tariffs and Trade    
 • Membership    
 • The reciprocity principle    
 • Articles XXII and XXIII    
 • The dispute settlement roles and procedures     
 • Quantitative restriction: a protection for developing countries    

کتاب ششم

فصل اول    

 • مدیریت کسب و کار بین الملل    
 • اهداف کسب و کار    
 • مدیریت طرح کسب و کار    
 • عوامل اصلی رقابت پذیری محیط کسب و کار    
 • فهرست متغیرهای پیمایشی:    
 • فهرست متغیرهای آماری:    
 • توانايي خلق ايده هاي كسب و كار و سازماندهی کسب و کار    
 • خلاقیت در کسب و کار    
 • شناسايي ايده های کارآفرینی    
 • فرصت های کسب و کار    
 • شناخت اطلاعات بازار    
 • شناخت رقبا    
 • ساختار طرح کسب و کار    
 • اجزاي يك طرح كسب و كار    
 • تفسیر و توجیه طرح های کسب وکار    
 • طرح تجاری    
 • دلایل نوشتن طرح کسب و کار    
 • قالب‌های ارائه طرح کسب و کار    
 • انواع کارآفرینی    
 • مفهوم کارآفرینی بین الملل    
 • مزیت‌های کارآفرینی بین المللی    
 • اهمیت کارآفرینی بین‌المللی    
 • مفهوم مدیریت تجاری بین المللی    
 • تبلیغات بین المللی    
 • هزینه های تبلیغاتی    
 • تبلیغات تجاری    
 • روش های نوین بازاریابی بین الملل    
 • استراتژی قیمت گذاری در بازاریابی بین الملل    
 • نقش استراتژی در کسب و کارهای بین المللی    
 • عوامل مهم در انتخاب راهبردها    
 • نقش استراتژی در ایجاد مزیت رقابتی در حوزه تجارت بین الملل    
 • استراتژیهای ناشی از چارچوب یکپارچگی- پاسخگویی    
 • استراتژی تکرار داخلی    
 • استراتژی چند محلی    
 • استراتژی جهانی    
 • استراتژی بین کشوری    
 • استراتژی ورود به  بازاریابی بین الملل    
 • استراتژی های رشد و توسعه در بازاریابی بین الملل    

فصل دوم    

 • مدیریت بازرگانی    
 • بازرگانی خارجی    
 • انواع بازرگانی خارجی    
 • اهمیت بازرگانی خارجی    
 • منافع بازرگاني خارجي    
 • مضرات بازرگانی خارجی    
 • مداخلة دولت در بازرگاني خارجي    
 • كنترل بازرگاني خارجي به وسيله حقوق گمركي و سود بازرگاني    
 • كنترل بازرگاني خارجي به وسيلة محدوديتهاي مقداري بازرگاني    
 • راههاي ديگر كنترل حجم و جهت معاملات بين المللي    
 • سياستهاي دولت در بازرگاني خارجي    
 • دلايل طرفداران رويّة حمايتي    
 • دلايل مخالفان رويّة حمايتي    
 • روند تجارت خارجی ایران    
 • روشهاي پرداخت در بازرگانی خارجی    
 • وصولي اسنادي    
 • انواع وصوليها    
 • انواع وصولي اسنادي بر اساس نحوه پرداخت اسناد    
 • ارسال اسناد به طور وصولي    
 • هدف و کاربرد اعتبار اسنادي    
 • عوامل موثر در انتخاب روشهاي پرداخت    
 • انواع اعتبارات اسنادي    
 • اعتبار اسنادي    
 • عناوين رايج گروههاي درگير (مرتبط ) در اعتبار اسنادي    
 • فرآیند گشايش اعتبار    
 • مجوزهاي قانوني و مقرراتي  برای ورود کالا و کارت بازرگاني معتبر    
 • مجوزهاي ترخيص    
 • فهرست مجوزهاي قانوني    
 • مشکلات خريدار    
 • احتياجات خريدار    
 • دقت در نحوه پرداخت وجه اعتبار    
 • مديريت فروشنده    
 • احتياجات فروشنده    
 • دقت در نحوه دريافت وجه اعتبار    
 • نحوه دريافت وجه کالا    
 • اعتبار اسنادي برگشت پذير    
 • مزاياي اعتبار برگشتپذير    
 • اعتبار اسنادي برگشت ناپذير    
 • تعهدات بانک گشاينده و تاييدکننده اعتبار    
 • اعتبارات اسنادي برگشتناپذير تاييد شده    
 • پرسش : مزاياي اعتبار برگشتپذير چيست ؟    
 • اعتبار اسنادي برگشت ناپذير    
 • قوانین و مقررات اینکوترمز (INCOTerms)    

فصل سوم    

 • مدیریت  سرمایه گذاری و ریسک    
 • آشنايي با بازار سهام(Stock)    
 • آشنايي با بازار كالاها    
 • آشنايي با اوراق بهادار    
 • آشنايي با بازار تبادلات ارزي    
 • خرید / فروش    
 • سیستم استعلام نرخ بازار    
 • انواع سرمایه گذاران    
 • سرمایه گذاری مستقل خارجی    
 • سرمایه گذاری مشترک    
 • سرمایه گذاری مستقیم مشترک سهامی    
 • انواع سرمایه گذاریهای مشترک از نظر ترکیب مالکیت سرمایه    
 • مزایای قانونی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی:    
 • بازارهای معامله اوراق بهادار    
 • شاخص سودآوری (Profitability Index)    
 • اصول و فنون مديريت سرمايه    
 • شناسایی و استفاده از اصول احتمالات در معاملات    
 • آشنايي با اندازه گيري بازگشت از زيان    
 • شناسايي اصول استفاده از نسبت سود به زيان    
 • شناسایی اصول محاسبه حداکثر میزان ضرر بر اساس سرمایه    
 • مراحل اصولی انجام یک معامله    
 • آشنایی با ریسک    
 • فرآیند مديريت ريسک پروژه    
 • تکنیک‌های متداول ارزیابی ریسک    

فصل چهارم    

 • مدیریت استراتژیک    
 • مدیریت استراتژیک    
 • مدیریت استراتژیک بین المللی    
 • دلایل و ضرورت های داشتن استراتژی بین الملل    
 • انواع استراتژی ها    
 • فرآیند مدیریت استراتژیك    
 • موانع و مشكلات طراحي برنامه‌هاي استراتژيك    
 • بررسي موانع اجراي برنامه‌هاي استراتژيك    
 • ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک    
 • مزایای مدیریت استراتژیک    
 • هفت اصل کلیدی در تفکر استراتژیک    
 • الگوی جامع مدیریت استراتژیک    
 • تجزيه و تحليل نيازهاي منابع انساني    
 • ارزيابي و مديريت عملكرد    
 • برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني    
 • استراتژي منابع انساني    
 • الگوهاي استراتژيك منابع انساني    
 • عناصر الگوي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني    
 • مفهوم طرحريزي استراتژيك منابع انساني    
 • برنامه ريزي استراتژيک در بخش دولتي    
 • برنامه ریزی استراتژیک تغییر در سازمان    
 • فرآیند تحول در سازمان    
 • مدیریت بحران و استراتژیک    
 • تصميم‌گيري‌ در بحران    
 • تجسم‌ و پيش‌بيني‌ بحران‌    
 • مديريت‌ بحران‌    
 • کنترل‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ بحران‌    
 • شيوه هاي مديريت بحران    
 • موقعيتهاي بحراني در سازمان    
 • برنامه ريزي و مديريت بحران    
 • مديريت بحران و سازمانها    
 • ارتباطات و استراتژي در مديريت بحران    
 • تفاوتهای مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران    
 • شباهت های مدیریت استراتژیک و مدیریت بحران    

فصل پنجم    

 • روش های تحقیق و تصمیم در مدیریت    
 • انواع تحقیقات مدیریتی    
 • تحقیق اکتشافى    
 • تحقیق توصیفى    
 • تحقیق تبیینى    
 • تئوري ساخت تحقیق    
 • نظریه آزمون تحقیق    
 • تحقیقات مسئله محور و کاربردي    
 • ترکیب انواع تحقیقات مدیریتی    
 • فرآیند تحقیقات مدیریتی    
 • مقدمه اي بر روش هاي تحقیق کیفی    
 • چارچوب گزارش یک تحقیق کیفی    
 • شیوه تجزیه و تحلیل کیفی    
 • فعالیت هاي اصلی تجزیه و تحلیل کیفی    
 • گروه کانونی    
 • نظریه برخاسته از داده ها    
 • زیست نگاري یا تاریخ شفاهی    
 • اقدام پژوهی    
 • پدیدار شناسی    
 • قوم نگاري    
 • مطالعه موردی    
 • تحلیل کمی داده ها    
 • تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفی    
 • تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطی    
 • تحلیل کمی پارامتریک و ناپارامتریک    
 • تصمیم گیری در مدیریت    
 • مشارکت درتصمیم گیری    
 • شبیه سازی در تصمیم گیری های مدیریتی    
 • عوامل اساسي در تصميم گيري مدیران سازمانها    
 • خصوصيات تصميم گيري موثر در سازمان    
 • مشكلات تصميم گيري در سازمانها    
 • راهكارهاي ايجاد انگيزش براي اخذ تصميمات مناسب مدیران و كاركنان    
 • فرصتهاي رشد در تصمیم گیری    
 • تصميم گيري در كميته تخلفات ستاد سازمانها    
 • تصميم گيري در شرايط مبهم و بي نظم در سازمانها    
 • تصميم گيري و برآيند اقدامات تصادفي در سازمانها    
 • تصميم گيريهاي اجتماعي    
 • انتصابات و تصمیم گیری    

فصل ششم    

 • مدیریت دیجیتال مارکتینک    
 • بازاریابی ویروسی    
 • بازاریابی ایمیلی Email Marketing    
 • بازاریابی در موتورهای جستجو یا Search Engine Marketing    
 • بازاریابی با استفاده از شبکه‏ های اجتماعی(Social Network Marketing)    
 • بازاریابی محتوایی Content Marketing    
 • نمایش تبلیغات    
 • بازاریابی آنلاین    
 • ارسال ایمیل تبلیغاتی    
 • فرهنگ سازی در تبلیغات    
 • مزایای ارسال ایمیل تبلیغاتی    
 • مزایایی کمپین های ایمیلی    
 • معایب ارسال ایمیل تبلیغاتی    
 • راهنمایی بازاریابی محتوا برای سئو: چک لیست    
 • بازاریابی با لینکدین    
 • تاثیر شبکه های اجتماعی در بازاریابی الکترونیکی    
 • شبکه های اجتماعی عامل بهبود تجارت الکترونیک    
 • اینفوگرافیک در زندگی امروز    
 • ویژگی‌های اینفوگرافیک    
 • ساختن اینفوگرافیک    
 • بخش اول : انتخاب موضوع و آماده سازی اطلاعات    
 • بخش دوم : انتخاب ابزارهای رسم اینفوگرافیک    
 • بخش سوم : رسم اینفوگرافیک    
 • تولید محتوا با اینفوگرافیک    
 • سه بخش پایه ای از طراحی اینفوگرافی    

 

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان