**حقوق ثبتی

آموزش حقوق ثبتی


حقوق ثبتی  حقوق ثبت از جمله مسائلی است که نظارت و بررسی ادارات عمومی و دولتی در آن بصورت گسترده کاملا مشخص می باشد و اجرای آن در چهارچوب وظایف ثبت اسناد و املاک و مراکز مشخص شده ای بنام دفاتر اسناد رسمی می باشد. مباحث مرتبط با اسناد رسمی و اجرای مفاد آنها همچنین شایستگی دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و جرایم و مجازات در ارتباط با کارکنان این مراکز و اجزاء این سازمانها در رشته حقوق ثبتی مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.حقوق ثبت ارتباطی اساسی با حقوق مدنی داشته و موارد حقوقی در ارتباط با عق...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


حقوق ثبتی 
حقوق ثبت از جمله مسائلی است که نظارت و بررسی ادارات عمومی و دولتی در آن بصورت گسترده کاملا مشخص می باشد و اجرای آن در چهارچوب وظایف ثبت اسناد و املاک و مراکز مشخص شده ای بنام دفاتر اسناد رسمی می باشد. مباحث مرتبط با اسناد رسمی و اجرای مفاد آنها همچنین شایستگی دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و جرایم و مجازات در ارتباط با کارکنان این مراکز و اجزاء این سازمانها در رشته حقوق ثبتی مورد بررسی و بحث قرار می گیرد.حقوق ثبت ارتباطی اساسی با حقوق مدنی داشته و موارد حقوقی در ارتباط با عقد و قراردادها و معاملات در محل مباحث حقوق مدنی بوده و براساس این موارد میتوان به بررسی دو رشته حقوقی پرداخت با توجه به اینکه حقوق ثبتی آمره می باشد و همراه با نظم عمومی است و آزادی اراده هیچ جایگاهی در امور ثبت ندارد .موارد ثبتی در بعضی از امور با حقوق کیفری برخورد دارد. از جمله فروش  و معامله  نسبت به مال غيرمنقول متعلق به غيردر دعاوی تصرف عدوانی و جعل اسناد و مواردی از این قبیل به صورتی با حقوق ثبت در ارتباط است و باید از این رشته حقوقی کمک گرفت .

حقوق ثبت مقدمه حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري

قواعد و ومقررات ثبت اسناد و املاك از جمله مواردی است که در حقوق ثبت بررسی می گردد.لغت ثبت از لحاظ حقوق ثبت در معنای اصطلاحی به معنی : نوشتن معاملات ، قراردادو موقعیت و چگونگی ملک در دفتر اسناد می باشد.تعریف سند در ماده 1284 قانون مدني نیز آمده است  که در مواد بعدی انواع سند ذکر شده که شامل دو نوع رسمی و عدی می باشد.ملک از نظر ثبتی و ثبت املاک همان مل غیرمنقول می باشد البته به معنایی که در مواد 12 تا 18 ق. مدنی آمده نمی باشد بلکه در معنای عرفی آن  که هم ملک و هم املاک نامیده شده می باشد که فقط شامل زمین و بنای آن که احداث شده می باشد.به جسارت میتوان بیان کرد که با اهمیت ترین پرونده ها در دادگاه ها و مراجع قضایی ، پرونده های کیفری و حقوقی با منشاء اختلاف ثبتي سنگين می باشند.با توجه به این موارد جدای از جایگاه آکادمیک این رشته ، بررسی جایگاه حقوق ثبت  در ایران  و اهمیت آن در حل کردن دعاوی برای افرادی است که در حقوق فعالند و آشنایی کمی با این حوزه دارند .همانطور که بیان شد از مهمترین پرونده های مطرح در دادگاها پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي می باشد که از لحاظ سختی و دشواری مسایل مطرح در آنها در مرتبه ای بعد از قتل و دعوای ناموسی قرار میگیرد.برای فهم این موضوع  بررسی پرونده های حقوقی و کیفری با موضوع ثبتی که در ذیل مطرح می شود این موضوع  را تفهیم می کند.
الف- دعاوي كيفري:
1- دعاوی مربوط به جعل سند رسمی 
2-دعاوی مربوط به تصرف عدوانی 
3- دعاوی مربوط به معامله معارض نسبت به منافع ملک ثبت شده و مواردی از این قبیل
ب- دعاوي حقوقي:
1-دعاوی مربوط به باطل شدن تقسیمات ملک مشاع بدلیل دخالت نکردن همه مالکان در تقسیم ملک 
2-دعاوی مربوط به خلع ید مالک ثبتی برعلیه شخص متصرف عرصه واعیان 
3- دعاوی مربوط به اعتراض نسبت به محدود کردن حدود از طرف مالک ثبتی مجاور به داعيه عدم پیروی از محدوده قطعی شده پس از مشخص کردن حدود و نمونه هایی دیگر از این  قبیل 
با توجه به اثرگذاری عمیقی که مسایل مربوط به ثبت در حل کردن دعاوی دارد نمیتوان تنها به این موارد بسنده نمود و بدین منظور حقوق ثبت را باید از دیدگاه های دیگر مورد بررسی قرار داد.

 میزان اهمیت  حقوق ثبت از لحاظ آثار ثبت رسمي
در یک توضیح کلی منظور از ثبت اسناد رسمیت بخشیدن و استفاده از مزایایی می باشد که قانونی برای اسناد ثبتی لحاظ شده  است . واضح است که مزایا و امتیازهایی که برای ثبت معاملات و قرارداد املاک قرار دارد به گونه ای است که نظر هر فردی را برای الزامات وسیع برای ثبت به منظور دوری از مسایل عمده ناشی از به ثبت نشدن رسمی اعمال حقوقی جلب می کند . برخی از صاحبنظران  در مفهوم معاملات  املاک غیرمنقول و بیع براساس  مواد 22 و 46 قانون ثبت  خواستار تفکیک شدند و ثبت مالکیت افراد و به تحقق رسیدن معاملات را موکول به تنظیم کردن و ثبا سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند.  ولی با توجه به نظریه ای که در مورد ملزومات بیع و مواد مصرح  183 و 191 قانون مدني که طبق آن برای به وقوع پیوستن عقد بیع نیازمند ایجاب و قبول می باشد ،در حال قانونی فعلی قبول این نظریه مشکل می باشد.با این وجود امتیازی که این نظریه دارد رویکرد قانونی می باشد که الزامات بیشتری را بر افراد برای ثبت اسناد معاملات غیرمنقول حاکم می کند.

بررسی اهميت حقوق ثبت از لحاظ جايگاهش در تقسيم بندي هاي حقوق
معمولا در بیشتر سیستم های حقوقی تقسیم بندی حقوق به صورت دو قسمت عمومی و خصوصی می باشد.بطور کلی تعریف حقوق عمومی عبارتند از:حقوقی که به روابط بین  حاکمیت و اشخاص آن و بین دو دولت با یکدیگر حکومت می کند. در تعریف حقوق خصوصی که به آن حقوق مدنی هم گفته می شود به معامله ها و روابط حقوقی بین افراد یک کشور می پردازد. بخاطر وجود حاکمیت در حقوق عمومی بیشترین قسمت از این حقوق دارای ویژگی آمره انه بوده و دارای قواعد آمرانه می باشد. 

مراجع قضایی رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي
از مراجعی که به اشتباهات و ایرادات حاصل از عملیات ثبتی که بیشتر آنها در مرحله ابتدایی است رسیدگی می کنند شامل موارد زیر است:
الف- هيات نظارت
ب- شواري عالي ثبت
با توجه به وظایف این مراجع و موثر بودن آنها در حل کردن دعاوی حقوقی  و کیفری نیاز به توضیح و تحلیل بیشتر این 
مباحث می باشد که باخرید شما از بسته جامع این دوره در موسسه فن پردازان میتوانید دسترسی به محتوای کامل آموزشی داشته باشید.

هيات نظارت:

 از مراجعی که به اشتباهات و ایرادات ثبتی رسیدگی می کند هیات نظارت می باشد . برای رسیدگی به اشتباهات  مربوط به ثبت اسناد  در محل هر دادگاه استان هیات نظارتی مرکب از رئيس ثبت استان يا قايم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل مي شود. این هیات به کلیه اشتباهات و اختلاف هایی که در ارتباط با امور ثبتی است در آن استان رسیدگی می کند. اشتباهات موجود در هیات نظار  از یک نوع نیستند و بر دو نوع می باشند:

الف- اشتباهات غيرموثر در جريان ثبت ملك
ب- اشتباهات موثر در جريان ثبت ملك 
درمورد اشتباهات موثر جریان ثبت بطور کلی باطل و مجدد تجدید می گردد.همانند اشتباه در  هویت متقاضی ثبت یا اشتباه در نوع ملک یا شماره اصلی ملک .در مورد اشتباهات غیرموثر نیز هیات دستور رفع و اصلاح  اشتباه را صادر می کند .مثل  اشتباه در اسم کوچک فرد یا تاریخ یا از قلم افتادن پلاک ثبتی .

شواري عالي ثبت:
از دیگر مراجع  رسیدگی به اشتباه و اختلافات ثبتی شورای عالی ثبت است که این شورا تنها مرجع تجدیدنظر به آرائ هیات نظارت می باشد که دارای دو شعبه در ارتباط با اسناد و املاک می باشد.

شناخت كلي مقررات ثبتي

براي بررسی و شناخت حقوق ثبت می بایست مواردی را مورد توجه قرار داد که بطور خلاصه شامل موارد زیر می باشد:
-    حقوق ثبت رشته ای نیست که در آن مفاهیم تشریح گردد بلکه این مفاهیم در حقوق مدنی می باشد ،حقوق ثبت شامل مقررات شکلی در ارتباط با سازمان ثبت بوده و مورد بررسی قرار می گیرد.
-    با توجه به اینکه حقوق ثبت به حقوق مدنی وابستگی دارد ولی از خارج از حوزه مقررات حقوق خصوصی می باشد و مقررات آن را در حیطه حقوق عمومی میتوان یافت.


 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول   

 • آشنایی با حقوق عمومی   
 • حقوق عمومی   
 • تعريف حقوق اساسی 
 • موضوع   
 • منابع حقوق اساسی   
 • روند تكاملي حقوق اساسي 
 • تعريف حقوق اساسي   
 • موضوع حقوق اساسي  
 • تقسيمات حقوق اساسي 
 • منابع حقوق اساسي   
 • تعريف قانون اساسي   
 • معيار اساسي بودن 
 • انواع قانون اساسي  
 • مشخصات قانون  
 • راههاي وضع قانون  
 • محتويات و مباحث قانون اساسي  
 • شيوه تعديل قانون اساسي  
 • مراحل تعديل   
 • محدوديت تعديل  
 • شيوه هاي كنترول قوانين عادي با قانون اساسي   
 • تعريف دولت   
 • عناصر متشكله دولت   
 • پيدايش ملت   
 • حق دولت   
 • مشروعيت   
 • شخصيت حقوقي  
 • قدرت سياسي  
 • حاكميت   
 • نظريه حاكميت   
 • سه ويژگي 
 • انواع حاكميت  
 • اشكال دولت و حكومت 
 • دولت مركب  
 • تفاوت فدرال با كنفدرال  
 • تفكيك دولت از حيث استقلال  
 • حكومت از نظر طريقه اجراء حاكميت  
 • حكومت جمهوري  
 • حقوق استخدامي  
 • تكاليف و مسئوليت‌هاي مستخدمين دولت  
 • مفاهیم و ویژگی‌های حقوق اداری   
 • تعریف حقوق اداری از نگاه حقوقدانان غربی   
 • منابع و اصول بنیادین حقوق اداری  
 • حقوق اداري   

فصل دوم 

 • آشنایی با حقوق ثبتی   
 • حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري 
 • الف- دعاوي كيفري:  
 • ب- دعاوي حقوقي:   
 • اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي:  
 • اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بندي هاي حقوق  
 • مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي   
 • گفتار نخست- هيات نظارت:   
 • الف- اشتباهات غيرموثر در جريان ثبت ملك, 
 • گفتار دوم- شواري عالي ثبت:   
 • مبحث سوم: تحليل نمونه راي راجع به اختلاف و اشتباه ثبتي مطرح در مراجع قضايي:  
 • مبحث اول: شناسايي كلي مقررات ثبتي  
 • مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران   
 • 1-تعريف حقوقي سند  
 • 2-كاربرد سند در قوانين   
 • 3- انواع سند   
 • 1-3) انواع اسناد رسمي و اسناد در حكم سند رسمي  
 • 4-ضرورت تنظيم سند رسمي  
 • 5- حدود اعمال مقررات ماده 48 قانون ثبت   
 • 6-تكليف مشاركت هاي عادي مدني در مواقع بروز اختلاف   
 • اسناد مالكيت معارض  
 • حقوق ثبت   
 • تقدم تصرفات مالكانه در ثبت املاك  
 • 1-ايراد و اشكال شكلي دادخواست و دعوي   

فصل سوم  

 • مجموعه اصطلاحات ثبتی   
 • آگهی تحدید حدود اختصاصی   
 • آگهی تحدید حدود عمومی  
 • آگهی فقدان پرونده   
 • آگهی فقدان سند مالکیت   
 • آگهی های نوبتی   
 • اجاره   
 • اراضی آیش 
 • اراضی بایر   
 • اراضي دولتي  
 • اراضي شهري   
 • اراضی متروکه  
 • اراضی موات  
 • ارتفاق    
 • استعلام املاك    
 • اسباب تملک    
 • اسناد مالکیت صادره دراجرای قانون اصلاحات ارضی    
 • اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده 147 اصلاحی قانون ثبت    
 • اسناد مالکیت صادره دراجرای ماده 148 اصلاحی قانون ثبت    
 • اسناد مالکیت صادره مطابق با ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه كشور    
 • اصلاح حدود    
 • اعتبار اسناد مالکیت    
 • اعیان    
 • اقاله    
 • افراز املاک    
 • امضاي الكترونيكي    
 • املاک ثبت شده    
 • املاک جاری    
 • اموال دولتي    
 • اموال مشمول ماليات بر ارث    
 • بازداشت املاک    
 • بهای عادله املاک    
 • بيع    
 • بیع شرط    
 • بیع قطعی    
 • بیع شرطی    
 • پلاک    
 • پیش نویس سند مالکیت    
 • تبدیل اسنادمالکیت مشاعی به یک جلد    
 • تبديل تعهد    
 • تجمیع    
 • تحدیدحدود    
 • تصرف    
 • تصویر نقشه کاداستر ملک    
 • تفکیک املاک    
 • تقاضای ثبت پذیرفته شده    
 • ثبت اسناد    
 • ثمنیه    
 • جعاله    
 • حصر وراثت    
 • حريم    
 • حق انتفاع    
 • حقابه    
 • حکم نهایی   
 • حيازت   
 • خلاصه معامله   
 • دفاتر مباشرت ثبت    
 • دفتر توزیع اظهار نامه   
 • دفترچه انتقالات   
 • دفترخانه اسناد رسمي  
 • دفتر گواهي امضا    
 • دفتريار    
 • دفتريار اول    
 • رفع بازداشت املاک    
 • سند تعویضی    
 • سند رسمی   
 • سندعادی   
 • سند مالکیت المثنی   
 • سند متمم   
 • سند معارض   
 • سواد مصدق  
 • شماره ثبتی   
 • صلاحیت دفاتر اسنادرسمی  
 • صورت جلسه   
 • طرح تفصيلي    
 • طرح‌ هادي  
 • طلاقنامه رسمی  
 • عقد   
 • عملیات مقدماتی ثبت   
 • فسخ   
 • فرم 19مالیاتی    
 • قباله ازدواج    
 • قسمت‌هاي مشترك آپارتمانها    
 • كانون سردفتران    
 • كانون كارشناسان رسمي    
 • مال غيرمنقول    
 • مال منقول   
 • متولي    
 • مشاعات و مشترکات    
 • کاداستر   
 • كارشناسان رسمي   
 • متقاضی ثبت   
 • مستند مالکیت   
 • نوع مالکیت   
 • نوع ملک   

فصل چهارم   

 • آیین دادرسی ثبتی   
 • تجديد دادخواست اعتراض  
 • موارد سقوط دعوي اعتراض   
 • اعتراض به تجديد حدود   
 • بند سوم : مرجع تقديم اعتراض   
 • بخش سوم : اعتراض به حقوق ارتفاقي    
 • بخش چهارم : اعتراض با راي هيات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي 
 • بند اول : هيات حل اختلاف – تركيب  
 • بند دوم : صلاحيت هيات حل اختلاف  
 • بند سوم : چگونگي ابلاغ آراء هيات   
 • بند چهارم : مهلت اعتراض به راي هيات    
 • بند پنجم : مرجع تقديم اعتراض    
 • بند ششم : مرجع رسيدگي به اعتراض   
 • بند هفتم : شرايط دعوي اعتراض    
 • بند هشتم : اعتراض بعد از انقضاء مدت و بعد از صدور سند مالكيت   
 • بخش پنجم : اعتراض به راي هيات حل اختلاف موضوع ماده ۵   
 • بخش ششم : اعتراض به راي هيات موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي   

فصل پنجم   

 • ثبت املاک در حقوق ثبتی   
 • بند اول : صلاحيت هيات   
 • بند دوم : نحوه رسيدگي هيات  
 • بند سوم : نحوه ابلاغ تصميمات هيات    
 • بند چهارم : مهلت اعتراض به راي و مرجع تسليم اعتراض  
 • بند پنجم : تشريفات اعتراض   
 • دعاوي مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد   
 • بخش اول : دعاوي مربوط به اسناد مالكيت معارض   
 • بند اول : تعريف سند مالكيت معارض   
 • بند دوم : مرجع تشخيص سند مالكيت معارض  
 • بند سوم : تكليف دارنده سند مالكيت معارض  
 • بند چهارم : شرايط دعوي ابطال سند معارض   
 • بخش دوم : دعوائي كه بر اثر اشتباهات ثبتي مطرح مي شود  
 • بخش سوم : دعوي ابطال سند مالكيت   
 • بند دوم : تفاوت هاي موجود بين سند مالكيت و سند رسمي  
 • بند سوم : شرايط پذيرش دعوي ابطال سند مالكيت  
 • بخش چهارم : دعوي اعتراض افرازي    
 • دعاوي مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا   

فصل ششم   

 • آیین دادرسی مدنی   
 • تحولات تاریخی آیین دادرسی مدنی از مشروطیت تا انقلاب اسلامی  
 • احیاء دادسرا:  
 • قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ‌در امور مدني   
 • در صلاحيت دادگاهها 
 • اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن  
 • دادرسي نخستين   
 • در جریان دادخواست تا جلسه دادرسی   
 • جلسه دادرسی  
 • دادرسی‌های اختصاری  
 • در رأی و حكم   
 • در تصحیح احكام   
 • در تأمین خواسته   
 • مبحث هشتم - توقیف و تعقیب و بطلان دادرسی و استرداد دعوی    
 • مبحث نهم - درخواست ارائه سند از طرف    
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان