مدیریت روابط بین الملل

دوره مدیریت روابط بین الملل


تعریف روابط بین الملل روابط بین‌الملل به مجموعه ایی از اقدامات و اعمال متقابل نهادهای حکومتی و غیر دولتی و نیز فرآیندهای سیاسی در بین ملت ها گفته می شود. به تعبیری دیگر به مجموعه روابط رسمی و غیر رسمی بخش های سیاسی،انجمن ها،سازمان ها و همچنین نهادهای بین الملل گفته می شود.یا به عبارتی روابط بین الملل به مجموعه ی عمل و عکس العمل بین بازیگران نظام بین الملل صورت می گیرد،گفته می شود. به مطالعه قانون مندی های ناشی از خواص رفتار سیاسی علم روابط بین الملل می گویند.علم روابط بین الملل یعنی مطالعه...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

تعریف روابط بین الملل
روابط بین‌الملل به مجموعه ایی از اقدامات و اعمال متقابل نهادهای حکومتی و غیر دولتی و نیز فرآیندهای سیاسی در بین ملت ها گفته می شود. به تعبیری دیگر به مجموعه روابط رسمی و غیر رسمی بخش های سیاسی،انجمن ها،سازمان ها و همچنین نهادهای بین الملل گفته می شود.یا به عبارتی روابط بین الملل به مجموعه ی عمل و عکس العمل بین بازیگران نظام بین الملل صورت می گیرد،گفته می شود. به مطالعه قانون مندی های ناشی از خواص رفتار سیاسی علم روابط بین الملل می گویند.علم روابط بین الملل یعنی مطالعه قانون مندی های که در اثر خواص رفتار سیاسی به وجود می آید.در عصر حاضر روابط بین الملل نمایانگر نوع سیاستی است که در آن قدرت نظامی و هویت ملی موضوع اصلی است.مفهوم بین الملل نشان دهنده اصالت سیاسی نوع مبادله در روابط بین الملل است. واژه ی ملی به معنای سیاسی می باشد نه به معنای قومی. در اصول بین الملل مفروض های بین المللی مورد مطالعه قرار می گیرد.  

تفاوت سیاست بین الملل و روابط بین الملل
تفاوت روابط بین الملل با سیاست بین الملل در این است که روابط بین الملل به بررسی کنش ها و اندرکنش های واحدهای رسمی و غیر رسمی و نیز روندهای سیاسی بین ملت ها می باشد اما سیاست بین الملل تنها به مطالعه روند روابط بین واحدهای دولت‌ها  می پردازد. از این رو منظور از سیاست بین الملل به معنی بررسی روابط میان دولت‌ها  می باشد.


تفاوت حقوق بین الملل و روابط بین الملل
تفاوت حقوق بین الملل با روابط بین الملل در این است که حقوق بین الملل راجع به رفتارهای قانونمند است نه قانونمندی های رفتار. حتی در موضوع درس با هم تفاوت اصولی دارند. درس اصول روابط بین الملل آنچه را که رخ می دهد را مورد مطالعه و تحلیل قرار می دهد در حالیکه حقوق بین الملل هدفش مطالعه ی هنجارها و بایدهای حاکم بر روابط بین الملل نیست. در اصل بحث بازی قدرت است. شایان ذکر است که در توضیح ساختار سازمان های بین الملل ،روند حقوق گرایی یکی از اهداف اصلی روابط بین الملل می داند.

تفاوت روابط بین‌الملل، سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی
با وجود اینکه این سه مقوله با هم در ویژگی هایی مشترک هستند اما تفاوت هایی هم دارند که به شکل زیر است:روابط بین‌الملل در برگیرنده ی مجموعه اقداماتی است که حكومت ها در زمینه ی بین‌الملل و فعالیت های شركت‌ها و مؤسسات غیردولتی می باشد. در حالی که سیاست‌ بین‌الملل به مجموعه رفتارهای دولت‌ها  و عكس‌العمل یا پاسخ دولت‌ها ی دیگر گفته می شود و در اصل به عملكرد دولت‌ها  محدود میشود. از طرفی سیاست خارجی، شامل تصمیمهای یك دولت در عرصه روابط خارجی است.

انواع روابط بین الملل
به طور کلی روابط بین الملل شامل کنش و همکنش بین واحدهای سیاسی(دولت‌ها ) و سازمان های بین‌المللی و مؤسسات غیردولتی و همچنین داد و ستدها می باشد،که می توان به انواع روابط زیر تقسیم کرد:
•    روابط موجود نظامی و دفاعی بین دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی جهان
•    روابط موجود سیاسی و خارجی بین دولت‌ها و سازمان های بین‌المللی جهان
•    روابط موجود فرهنگی بین دولت‌ها  و سازمان های بین‌المللی جهان
•    روابط موجود اجتماعی، اقتصادی و بازرگانی بین دولت‌ها  و سازمان های بین‌المللی جهان
•    روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی بین سازمان های بین‌المللی، سازمان های ملل متحد و سازمان های وابسته به آن و سازمان های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی جهان
•    سایر روابط و همكاریهای متقابل، كه بین بازیگران صحنه بین‌المللی موجود بوده یا به‌وجود می‌آید.


اهداف ملی در روابط بین الملل
تعریف اهداف ملی: اهداف ملی در روابط بین الملل به معنی تصویری از آینده که کشورها در راه رسیدن به آنها در تلاش هستند. اهداف ملی را می توان با توجه به دو پارامتر ارزش و اهمیت اهداف و زمان دستیابی به این اهداف به دسته های تقسیم کرد: 
الف)اهداف حیاتی: منظور از اهداف حیاتی اهدافی هستند که کشورها موجودیت و هویت خود را وابسته به آن می دانند؛ حفظ تمامیت ارضی، حفظ امنیت و ادامه سیستم سیاسی و اقتصادی از جمله اهداف حیاتی کشورها می باشند و کشورها حاضر به مذاکره و گفتگو در مورد این موضوعات نیستند. اهداف حیاتی که خود دو دسته هدف را شامل می شوند:
ب)اهداف تاکتیکی : اهداف تاکتیکی به اهداف متغیر و محیطی گفته می شود که با توجه به محیط،شرایط و تغییرات محیط اتخاذ می شوند.
ج)اهداف استراتژیک: منظور از اهداف استراتژیک، اهداف اصولی می باشد که بر اساس قدرت یک کشور مشخص می شوند. تغییر وضع موجود، هدف استراتژیک همه کشورهای جهان سوم و ریز قدرت جهان می باشد و در مقابل حفظ وضع موجود، هدف استراتژیک همه قدرت های بزرگ جهانمی باشد.
د)اهداف تملکی: اهداف تملکی به اهدافی گفته می شود که بازیگران و کشورهای نظام بین الملل بدون توجه به ویژگی های محیطی و شرایط محیطی، در رقابت با اهداف سایر بازیگران و کشورها اتخاذ می نمانید. 
ر) اهداف محیطی:اهداف محیطی با توجه به محیط و همچنین اهداف سایر بازیگران تنظیم می شوند؛ به همین علت جنبه رقابتی اهداف محیطی، کم می باشد و از شانس موفقیت بیشتری نسبت به اهداف دیگر در صحنه نظام بین الملل برخوردار می باشند.
اهداف متحد و پراکنده: اهداف متحد و پراکنده به دلیل وجود رژیم های دموکراتیک و استبدادی وجود آمدند.یکی از ویژگی های رژیم های دیکتاتور این می باشد که با مشارکت فعالانه شهروندان در تعیین اهداف ملی و همچنین منافع ملی مجالفت می نماید و از آنها جلوگیری می کنند. از این رو که گفته می شود رژیم های دیکتاتور دارای اهداف متحد می باشند؛ در مقابل رژیم های دموکراتیک دارای اهداف پراکنده می باشندبه این علت که اهداف ملی نتیجه مشارکت همه شهروندان در سیاست می باشد.
از طرفی دیگر نیز اهداف پراکنده، اهدافی می باشند که ارتباطی بین آنها وجود ندارد و هریک از سیاستگزاران یا نهادهای تصمیم گیری کاز خط مشی خاصی پیروی می کنند. در مقابل اهداف متحد اهدافی که در بین آنها نوعی وحدت و انسجام وجود دارد. 
اهداف اعمالی/ اهداف اعلانی: در بعضی از موارد سیاست خارجی و همچنین اهداف ملی در جایگاه بازیگران تاثیرگذارمی باشد، گاهی کشورها ممکن است دارای دو دسته اهداف اعمالی و اهداف اعلانی باشند. به این معنی که گاهی اوقات اهدافی را که اعلان می کنند، با اهدافی که عملا به دنبال آن می باشند متفاوت است.

انواع نظام های بین المللی
سه سنخ نظام بین المللی که معادل تاریخی دارند عبارتند از:
1- نظام دوقطبی سازش ناپذیر؛
2- نظام دوقطبی سازش پذیر؛
3- نظام چندقطبی انعطاف پذیر؛

سطوح نظام بین الملل
•    سطح نظام جهانی
•    سطح نظام مسلط
•    سطح نظام های منطقه ای

موسسه آموزش عالی فن پردازان در راستای آموزش مدیران و حقوقدانان و علاقه مندان به حوزه روابط بین‌الملل اقدام به ارائه دوره ی آموزشی مدیریت روابط بین‌الملل نموده است. دوره موجود روشها و تکنیک های نوین حقوق و مدیریت را به صورت کاملا علمی مورد بررسی قرار میدهد و شما را در یادگیری مدیریت روابط بین‌الملل یاری می کند. ضمنا دانشپذیران با گذراندن این دوره آموزشی امکان اخذ مدیریت روابط بین‌الملل دارای مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دارا می باشند.

اهداف این دوره
•    آشنایی با تئوري‌هاي روابط بين‌الملل
•    آشنایی با حقوق بين الملل 
•    آشنایی با  روابط بین‌الملل، سیاست بین‌الملل و سیاست خارجی

مخاطبینی که می توانند از این دوره استفاده کنند شامل موارد زیر است:
•    حقوقدانان
•    بازرگانان
•    وزارت امور خارجه
•    شرکت های بین الملل
•    تمامی علاقه مندان
 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

 

فصل اول    

 • آشنایی با نظام بین‌الملل    
 • نظام بین الملل    
 • مفهوم نظام بین الملل    
 • ویژگی های نظام بین الملل    
 • ویژگی های حاکمیت    
 • کارکرد دولت    
 • ساختار نظام بين الملل    
 • سطوح نظام بین الملل    
 • انواع نظام های بین المللی    
 • سیاست بین الملل    

فصل دوم    

 • مطالعه روابط بین الملل    
 • روابط بین الملل    
 • انواع روابط بین‌الملل    
 • اهداف ملی در روابط بین الملل    
 • مراحل مختلف مطالعه روابط بین الملل:    
 • بررسی جامع رهیافت ها و نظریه های روابط بین الملل:    

فصل سوم    

 • آشنایی با سازمان‌های بین‌الملل    
 • سازمان ملل متحد (UN)    
 • سازمان بین­المللی کار I L O    
 • یونیسف (UNICEF)    
 • شورای امنیت سازمان ملل (UNSC)    
 • دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ)    
 • سازمان عفو بین‌الملل    
 • نقش سازمان های بین المللی در تامین صلح جهانی    

فصل چهارم    

 • حقوق بازرگانی بین الملل    
 • تاریخچه بیع تجارتی خارجی    
 • ضابطه تشخیص بیع تجارتی بین‌ا‌لمللی    
 • اشتغال به تجارت    
 • انواع قراردادهاى تجارتى    
 • ويژگى‌هاى قراردادهاى تجارتى    
 • مشخصات طرفین قرارداد    
 • موضوع قرارداد    
 • اقامتگاه طرفين    
 • تعهّدات طرفين    
 • امضاء طرفين قرارداد    
 • قراردادهای تجارت بین المللی    
 • قرارداد فروش    
 • قرارداد حمل    
 • قرارداد بیمه    
 • اهداف اینکوترمز    
 • سیاهه تجاری    
 • سیاهه کنسولی    
 • بارنامه    

فصل پنجم    

 • مدیریت بحران بین الملل    
 • بحران های ملی و بین المللی    
 • جمع آوری اطلاعات درباره بحران های بین المللی    
 • تعریف بحران    
 • مکعب بحران    
 • نردبان تشدید وضعیت (Escalation)    
 • تصمیم گیری در بحران    
 • مدیریت بحران ها    
 • سیر تحول دیپلماسی    
 • دیپلمات ها    
 • استفاده از تئوری بازی های استراتژیک    
 • تاکتیک های افزایش اعتبار    
 • تاکتیک های کاهش ریسک    

فصل ششم    

 • مدیریت سیاست بین الملل    
 • تعریف سیاست بین الملل، سیاست خارجی و روابط بین الملل    
 • گرایشهای مطالعه سیاست روابط بین الملل    
 • نقش دیپلماسی در روابط بین الملل و سیاست خارجی کشورها    
 • اخلاق و سیاست بین الملل    
 • سياست خارجي    
 • محيط سياست خارجي از ديدگاه روانشناختي    
 • عدم قطعيت در سياست خارجي    
 • ساده سازي در تصميم گيري سياست خارجي    
 • قدرت ملي و سياست خارجي    
 • متغيرهاي موثر در سياست خارجي    
 • اشكال تصميم در سياست خارجي    
 • نقش رئيس جمهور در سیاست بین المللی    
 • مشاوران سياست خارجي    
 • تناقض در اهداف سياست خارجي    

فصل هفتم    

 • حقوق بین الملل    
 • حقوق بین المللی کیفری    
 • حقوق کار در حوزه بین  الملل    
 • حقوق بین الملل محیط زیست    
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان