آمادگی آزمون MSRT

آمادگی آزمون MSRT


 آزمون MSRT تقریبا هر ماه یک بار این آزمون برگزار می شود. برای قبولی در آزمون زبان دکترا یا همان MSRT باید توانایی خود را در چهار مهارت زیر تقویت کنید: Structure Listening Reading Vocabulary این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است: 1- Listening Comprehension: شامل 30 تست می باشد. این قسمت از 30 تست تشکیل شده است و در آن از مکالمات کوتاه (Short Conversation) استفاده می شود که در آن دو نفر یک مکالمه کوتاه انجام داده و سپس سوال پرسیده می شود. باید توجه داشته باشید برای پاسخگویی به...

توضیحات بیشتر...

 آزمون MSRT تقریبا هر ماه یک بار این آزمون برگزار می شود. برای قبولی در آزمون زبان دکترا یا همان MSRT باید توانایی خود را در چهار مهارت زیر تقویت کنید:

 • Structure
 • Listening
 • Reading
 • Vocabulary

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است: 1- Listening Comprehension: شامل 30 تست می باشد. این قسمت از 30 تست تشکیل شده است و در آن از مکالمات کوتاه (Short Conversation) استفاده می شود که در آن دو نفر یک مکالمه کوتاه انجام داده و سپس سوال پرسیده می شود. باید توجه داشته باشید برای پاسخگویی به سوالات این بخش باید روی صحبتهای نفر دوم بیشتر توجه نمود. 2- Structure and Written Expression: این قسمت شامل 30 تست می باشد که 15 مورد آن مربوط به Structure و 15 تست دیگر مربوط به Written Expression می باشد. 3- Reading Comprehension: از 40 تست تشکیل شده که معمولا شامل 4 متن جداگانه می باشد.

موسسه آموزش عالی فن پردازان به منظور ارتقای سطح علمی و دانش زبان های خارجه دانشپذیران گرامی اقدام به طراحی و آماده سازی پکیج آمادگی آزمون MSRT کرده است. این پکیج توسط اساتید برتر این آزمون، خانم دکتر حمیده السادات واعظی وجناب آقای احسان پناهی اصفهانی  تدریس گردیده است. 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره آمادگی آزمون MSRT

 • -بخش Vocabulary: کتاب 504Essential words - مدرس: دکتر حمیده واعظی

- بخش درک مطلب آزمون MSRT

 • مقدمه    ‌
 • فصل1: شناسایی انواع سوالات در آزمون    
 • فصل 2: پاسخگویی درباره سوالات مربوط به ایده اصلی متن    
 • جمع بندی مربوط به سوالات تعیین ایده اصلی متن    
 • فصل 3: پیدا نمودن ارتباط موجود بین ایده های موجود در پاراگراف  ها   
 • فصل 4: پاسخ دهی صحیح به سوالات مربوط به جزئیات   
 • جمع بندی موارد مربوط به سوالات مرتبط با جزئیات   
 • فصل 5: پیدا کردن جزئیات " بیان نشده" در متن    
 • جمع بندی نکات مربوط به مفاهیم "بیان نشده"    
 • فصل6: پیدا کردن مرجع هایی که ضمایر در متن به آنها نسبت داده می شود    
 • پاسخ دهی به سوالات غیر مستقیم   
 • فصل 7:پاسخ دهی به سوالات دارای جزئیات ضمنی    
 • جمع بندی نکات مربوط به " جزئیات ضمنی "   
 • فصل 8: پاسخ دهی به سوالات انتقالی    
 • جمع بندی سوالات " اطلاعات انتقالی "    
 • سوالات مربوط به دامنه لغت یا Vocabulary :    
 • فصل 9. پیدا کردن تعاریف از طریق سرنخ های ساختاری    
 • جمع بندی مربوط به سوالات " واژگان"   
 • فصل 10: تعیین معانی لغات از طریق قسمت های تشکیل دهنده کلمه    
 • لیست بخش های کلمه های پرکاربرد    
 • فصل 11: استفاده از عبارات و مفاهیم برای حدس زدن معنای لغات سخت و سنگین    
 • جمع بندی نکات مربوط حدس معانی لغات سخت از طریق مفاهیم داخل متن    
 • فصل 12: حدس زدن معانی لغات ساده از طریق مفاهیم موجود در متن    
 • سوالات مربوط به جمع بندی متن (Overall Review Question)    
 • فصل 13: مشخص نمودن مکان یکسری از اطلاعات یا جزئیات    
 • جمع بندی نکات مربوط به جایابی اطلاعات مورد درخواست    
 • فصل 14: مشخص کردن لحن نویسنده- هدف نویسنده از نگارش متن    
 • جمع بندی نکات مربوط به لحن-هدف نویسنده و سیر متن  
 • نمونه سوالات مربوط به درک مطلب همراه با پاسخ تشریحی   
 • پاسخ نامه تشریحی درک مطلب 
 •   
 •  گرامر آزمون MSRT
 • فصل 1. اسامی و کمیت نماها (Nouns and Quantifiers)    
 • 1- اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش (  countable and uncountable nouns)  
 • 2- جمع های بی قاعده (irregular plurals)    
 • 3- کمیت نماها (quantifiers)    
 • سوالات تستی فصل 1    
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی    
 • فصل 2. مطابقت فعل و فاعل (Subject-Verb Agreement)   
 • سوالات تستی فصل 2    
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی    
 • فصل 3. ضمایر (Pronouns)    
 • 1-ضمایر شخصی (personal pronounts)   
 • 2- ضمایر ملکی (possessive pronouns)   
 • 3- ضمایر انعکاسی ( reflexive pronouns)    
 • 4- ضمایر موصولی (relative pronouns)    
 • سوالات تستی فصل 3   
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی    
 • فصل 4. زمان ها (Tenses)    
 • 1- حال ساده (simple present)    
 • 2- حال استمراری (present progressive)   
 • 3- گذشته ساده (simple past)   
 • 4- گذشته استمراری (past progressive)    
 • 5- ماضی نقلی have/has + past participle (pp) (present perfect)    
 • 6- ماضی نقلی استمراری (present perfect progressive)    
 • 7- ماضی بعید ( past perfect ) had+past participle   
 • 8- ماضی بعید استمراری (past perfect progressive) 
 • 9- آینده ساده (simple future)    
 • 10- آینده استمراری (future progressive) 
 • 11- آینده کامل ( future perfect) will+have+past participle (pp)   
 • 12- آینده کامل استمراری (future perfect progressive) 
 • سوالات تستی فصل 4    
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی   
 • فصل5. افعال (verbs)    
 • 1- افعال مجهول passive verbs   
 • 2- افعال سببی (causative verbs)    
 • 3- سببی مجهول (passive causative )    
 • 4- افعال حسی sensory verbs    
 • 5- افعالی که بعد از آنها اسم مصدر می آید ( verbs+gerund)    
 • 6- افعالی که بعد از آنها هم مصدر کامل و هم اسم مصدر می آید.    
 • 7- افعال و صفات التزامی (verbs/ adjectives of urgency  )   
 • 8- افعال معین (Modals)    
 • سوالات تستی فصل5  
 • پاسخنامه تستی   
 • پاسخنامه تشریحی 
 • فصل 6. جملات شرطی (Conditional Sentences)    
 • 1- شرطی نوع اول    
 • 2- شرطی نوع دوم    
 • 3- شرطی نوع سوم    
 • سوالات تستی فصل 6   
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی    
 • فصل 7. جمله واره های اسمی (Noun Clauses)    
 • جمله واره ها (جملات پیرو)    
 • سوالات تستی فصل 7    
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی   
 • فصل 8. جمله واره های توصیفی (Adjective Clauses)   
 • جمله واره توصیفی    
 • سوالات تستی فصل 8    
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی    
 • فصل 9. جمله واره های قیدی(Adverb Clauses)    
 • جمله واره هاي قيدي کوتاه شده (Reduced Adverb Clauses)   
 • سوالات تستی فصل ۹    
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی   
 • فصل 10. صفات و مقایسة آنها    
 • (Adjectives: Degrees of Comparison)   
 • صفات بی قاعده    
 • یاد آوری 1   
 • یاد آوری 2    
 • سوالات تستی فصل 10    
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخ های تشریحی    
 • فصل 11. گوناگون    
 • (Miscellaneous)    
 • سوالات تستی فصل     
 • پاسخنامه تستی    
 • پاسخنامه تشریحی   
 • سوالات دوره های گذشته  

  

 • بخش listening:
 • نکات مهم پیش از شروع به پاسخگویی به سوالات    
 • بخش اول: آمادگی برای انواع سوالات    
 • 1)    پرهیز از انتخاب گزینه های مشابه    
 • 2)    انتخاب گزینه های دارای هممعنی کلمات    
 • تمرین سری اول Exercise 1    
 • پاسخ نامه تمرین سری اول Exercise 1   
 • Exercise 1 Audio Script    
 • 3)    توجه به عبارات منفی   
 • 4)    جملات با حضور دو قید منفی   
 • 5)    حضور قیدهایی با معانی تقریبا منفی    
 • 6)    انتخاب صفات مقایسه comparatives و as … as   
 • تمرین سری دوم Exercise 2    
 • پاسخ نامه تمرین سری دومExercise 2    
 • Exercise 2 Audio Script    
 • 7)    توجه به ساختار مجهول    33
 • 8)    فهم فاعل، مفعول و قیود زمان و مکان   
 • تمرین سری سوم Exercise 3    
 • پاسخ نامه تمرین سری سومExercise 3   
 • Exercise 3 Audio Script    
 • 9)    تایید و بیان هم نظر بودن    
 • 10)    جملات با حضور قیود پیشنهادی و عدم اطمینان  
 • 11)    جملات با حضور عبارات تعجبی    
 • تمرین سری چهارم Exercise 4   
 • پاسخ نامه تمرین سری چهارمExercise 4    
 • Exercise 4 Audio Script   
 • 12)    جملات شرطی نوع اول   
 • 13)    جملات شرطی نوع دوم و سوم  
 • 14)    عبارات انتظاری یا wish clauses  
 • تمرین سری پنجم Exercise 5   
 • پاسخ نامه تمرین سری پنجمExercise 5   
 • Exercise 5 Audio Script   
 • 15) اصطلاحات و ضرب المثلها    
 • 16) Phrasal verbs یا افعال چند بخشی    
 • تمرین سری ششم Exercise 6    
 • پاسخ نامه تمرین سری ششمExercise 6    
 • Exercise 6 Audio Script    
 • نمونه سوالات بخش آمادگی   
 • تمرین سری هفتم Exercise 7   
 • پاسخ نامه تمرین سری هفتمExercise 7   
 • Exercise 7 Audio Script   
 • تمرین سری هشتم Exercise 8   
 • پاسخ نامه تمرین سری هشتمExercise 8    
 • Exercise 8 Audio Script    
 • بخش دوم: مکالمه Conversation   
 • 1)    حدس زدن موضوع    101
 • 2)    حدس زدن سوالات    103
 • 3)    پاسخ به سوالات WH    105
 • 4)    پاسخ دهی به سوالات به صورت ترتیبی    107
 • نمونه سوالات بخش مکالمه    109
 • تمرین سری نهم Exercise 9    
 • پاسخ نامه تمرین سری نهمExercise 9    111
 • Exercise 9 Audio Script  
 • تمرین سری دهم Exercise 10   
 • پاسخ نامه تمرین سری دهمExercise 10    
 • بخش سوم – تدریس Lecture    
 • نمونه سوالات بخش تدریس Lecture  
 • تمرین سری یازدهم Exercise 11    
 • پاسخ نامه تمرین سری یازدهمExercise 11  
 • Exercise 11 Audio Script   
 • تمرین سری دوازدهم Exercise 12   
 • پاسخ نامه تمرین سری دوازدهمExercise 12    
 • منابع