دوره عمران-ساختمان (MBA)

دوره عمران-ساختمان (MBA)

 • person مدرس دوره
    مسعود اکبری جبلی
 • cast_for_educationنوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره
 • attach_moneyشهریه ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی معماری و عمران

ثبت نام

دوره عمران-ساختمان (MBA)

درباره دوره

دوره یکساله MBA عمران و ساختمان چه دوره ای است ؟ چرا به مدرک MBA عمران نیاز داریم؟ چرا باید در دوره MBA عمران موسسه آموزش عالی آزاد شرکت کرد ؟ دانش پذیران دوره MBA عمران به چه مهارت هایی نیاز دارند؟ هدف از برگزاری دوره MBA عمران و سازه چیست؟ چه چیز باعث منحصر به فرد شدن مدرک MBA عمران...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرس دوره
MBA in Civil Construction-Building
مسعود اکبری جبلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه از دانشگاه شهید باهنر کرمان مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 دروس عمومی (60 ساعت)

  مدیریت منابع انسانی ویژه mba

          تئوری مدیریت و منابع انسانی
          تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
          وظایف مدیریت منابع انسانی
          سیستم های اطلاعات مدیریت
          برنامه‌ريزي استراتژيك
          ارزيابي و مديريت عملكرد     
          تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
          سطوح و الگوهای شایستگی

  فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

  •         انواع تحقیق                 
  •         روش تحقیق در مدیریت    
  •         مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  •         نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  •         روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  •         نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  •         وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
  •         نگارش مناسب فرضیه    
  •         معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  •         دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  •         تحلیل داده‌های تحقیق    
  •         مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  •         اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  •         نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  •         طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  •         نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  •         فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  •         تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  •         تطابق الگو و ساختن نظریه    
  •         استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  •         انواع‌ گزارش پژوهش            
  •         شیوه‌های استناد درون‌ متنی        

  نظریه سازمان و مدیریت

  •         مطالعه تئوری سازمان
  •         سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
  •         تئوریزه کردن سازمان‌ها
  •          سیر تاریخی نظریه سازمان
  •         مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
  •         نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
  •         تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
  •         سازمان و محیط
  •         نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
  •         نظریه نهادی
  •         ساختار اجتماعی سازمان
  •         چرخه‌ی حیات سازمانی
  •         فرهنگ سازمانی
  •         فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
  •         ساختار فیزیکی سازمان‌ها
  •         فن‌آوری و سازمان
  •         نگاه پويا به فناوري
  •         امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی

  زبان تخصصی مدیریت

  •         MARKS QUESTION AND ANSWERS
  •         Define Management and what do you mean by Business Management
  •         Discuss various functions of management
  •         Distinguish between administration and management
  •         What is Planning and State the components of planning
  •         Explain the purpose or importance of planning
  •         Explain the types of planning
  •         Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  •         Define Organization
  •         Define authority
  •         Explain the importance of organizing
  •         Explain the role of money as a motivational tool
  •         Explain the different Channels of communication in an organization
  •         Explain the different training methods

   

 • 2 دروس تخصصی (50 ساعت)

  •      پیمان
  •      موافقت نامه
  •      شرایط عمومی
  •     شرایط خصوصی
  •      برنامه زمانی اجرای کار
  •      کارفرما
  •       پیمانکار
  •      مدیر طرح
  •     مهندس مشاور، مهندس ناظر
  •     رئیس کارگاه
  •     پیمانکار جزء
  •     برآورد هزینه اجرای کار، مبلغ پیمان، مبلغ اولیه پیمان، مبلغ نهایی پیمان، ضریب
  •     روز، ماه، تاریخ ها، مفرد و جمع، عنوان ها
  •     تاییدات پیمانکار
  •      کارکنان
  •      مسئولیت حسن اجرای کار، برنامه کار، گزارشی پیشرفت کار، هماهنگی با پیمانکاران دیگر، رئیس کارگاه
  •      کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه ها، اندازه گیری
  •     تجهیز کارگاه، تدارك مصالح، تجهیزات و ماشین آلات
  •      تدارکات
  •      تأسیسات و ساختمان های موقت
  •     تهیه مصالح و تجهیزات
  •      جانمایی تجهیزکارگاه
  •     ترتیب گردش مدارك، نقشه ها و ابلاغ دستور کارها
  •     حفاظت تأسیسات زیر بنایی و تغییر وضع آن ها
  •     واگذاری، پیمانکاران جزء
  •      اجرای کار در شب
  •      آثار تاریخی و اشیای عتیقه
  •      اقامتگاه قانونی
  •     تعهدات و اختیارات كارفرما
  •     تحویل کارگاه
  •     مبلغ اولیه پیمان
  •     تغییر مقادیر کار، قیمت های جدید، تعدیل نرخ پیمان
  •     تغییر مدت پیمان
  •      مدیریت اجرا
  •     نظارت بر اجرای کار
  •     مهندس ناظر
  •     تضمین، پرداخت، تحویل كار
  •     تضمین حسن انجام کار  
  •     پیش پرداخت
  •     پرداخت ها
  •     پرداختهای ارزی
  •     تحویل موقت
  •     صورت وضعیت قطعی
  •     تحویل قطعی
  •     مسئولیتهای دوره تضمین
  •     حوادث قهری، فسخ، ختم، تعلیق، هزینه تسریع،خسارت تأخیر، تسویه حساب، حل اختلاف
  •     ممنوعیت قانونی
  •     حقوق انحصاری ثبت شده
  •     موارد فسخ پیمان
  •     اقدامات فسخ پیمان
  •     خاتمه پیمان
  •     تعلیق
  •     هزینه تسریع کار، خسارت تأخیر کار
  •     صورت حساب نهایی
  •     تسویه حساب
  •     حل اختلاف
  •     انواع قراردادهای پیمان
  •     تعريف پروژه
  •     فرآیندهای مدیریت پروژه
  •     انواع پروژه
  •     ويژگي هاي پروژه
  •     پروژه چرخه حيات
  •     محدودیت های پروژه
  •     محدوده‌ی پروژه
  •     محدوده و پیچیدگی
  •     تعیین محدوده
  •     شش‌طبقه محدودیت‌های‌پروژه
  •     مراحل مدیریت پروژه
  •     سیستم برنامه ریزی پروژه
  •     سازماندهی پروژه
  •     عوامل پروژه
  •     مدیر پروژه
  •     سرپرست گروه پروژه
  •     اعضای گروه پروژه
  •     کنترل پروژه
  •     برنامه ریزی کنترل پروژه
  •     مدیریت زمان پروژه
  •     برآورد زمان
  •     توالی فعالیت ها
  •     مدیریت هزینه پروژه
  •     فنون برنامه ریزی پروژه
  •     روش مسیربحرانی
  •     آغاز و پایان پروژه
  •     پایان پروژه
  •     انواع قراردادهای پیمانکاری ساختمانی
  •     پیمان یا قرارداد
  •     قراردادهاي عمراني از ديدگاه روشهاي مختلف( اجرا )
  •     اماني يا تک عاملي
  •     روش متعارف سه عاملي يا سنتي
  •     روش دو عاملي
  •     مزایای روش دو عاملی
  •     معایب روش دو عاملی
  •     روش چهار عاملي يا مديريتي
  •     مديريت ساخت
  •     سيستم قراردادي يکپارچه
  •     انواع قراردادهاي عمراني
  •     تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
  •     آشنایی با سازه های بتنی
  •      روش های طراحی ساختمان‌های فولادی
  •     مصالح ساختمانی
  •     تکنولوژی بتن
  •     آشنایی با سازه های فولادی
  •     روش های طراحی ساختمان‌های فولادی
  •     آشنایی با سازه های صنعتی
  •     شناخت انواع اتصالات جوشی
  •     شناخت روش هاي بازرسي و كنترل كیفي جوش

   

دوره یکساله MBA عمران و ساختمان چه دوره ای است ؟

اگر شما به طراحی علاقه دارید و عاشق ساخت سازه های مختلف هستید ، همچنین به یادگیری تکنیک ها و مهارت های مدیریتی علاقه دارید ، دوره یکساله MBA عمران و ساختمان مناسب شماست . دانش پذیرانی که در دوره مدیریت کسب و کار عمران شرکت می کنند به عنوان مدیر یا مهندس عمران مشغول به فعالیت در این زمینه می شوند . دانش آموختگان این دوره پس از گذراندن آن می توانند به طراحی و مدیریت انواع پروژه های ساختمانی از ساخت پل گرفته تا ساخت یک استادیوم ورزشی ، بپردازند.

دوره MBA عمران و ساختمان دوره ای است که در آن افراد با مباحث مختلف عمران و مدیریت کسب و کار آشنا می شوند . دانش پذیران مطالب و مهارت های مختلفی در زمینه مدیریت پروژه ، مدیریت ساخت ، مدیریت و مقررات پیمان ، روش های ساخت و مطالب این چنینی را علاوه بر تکنیک های مدیریت کسب و کار ، در این دوره فرا می گیرند.

دوره عمران و ساختمان MBA

این دوره آموزشی افراد را برای مدیریت پروژه های ساختمانی آماده می کند تا بر جنبه مدیریت کسب و کار در حوزه عمران نظارت داشته باشند . اگر شما علاقه دارید بر مدیریت ساخت و ساز و موارد مربوط به آن تمرکز کنید و با تمام مسائل مدیریتی در این حوزه آشنا شوید ، این دوره آموزشی کاملا مناسب شما است . این دوره فرصتی را برای دانش پذیران فراهم می کند تا آن ها بتوانند دانش و مفاهیم نظری را در تمامی زمینه های کاربردی کسب و کار از طریق یک فرآیند تصمیم گیری و حل مسئله به کار برند .

دوره مدیریت کسب و کار عمران ، دانش جدیدی را در اختیار دانش پذیران قرار می دهد تا افراد از این دانش برای استفاده در زمینه کسب و کار استفاده کنند . این دوره به دلیل این که مطالب درسی مرتبط با مدیریت پروژه های ساختمانی و قرارداد های ساخت و ساز دارد ، روی مبانی و اصول مدیریتی هم متمرکز است . اگر فردی هستید که علاوه بر جنبه های فنی عمران به جنبه دیگر عمران و ساختمان یعنی مدیریت کسب و کار علاقه مند هستید ، دوره MBA عمران و ساختمان را می توانید انتخاب کنید.

شما به عنوان مهندس عمران یا مدیر در این زمینه باید بتوانید به خوبی طرح ها و ایده های خود را برای دیگران بیان کرده و در نتیجه باید مهارت های ارتباطی بسیار خوبی داشته باشید . برای دست یابی به شغل مهندسی عمران یا مدیر کسب و کار در این حوزه باید در دوره های آموزشی شرکت کرده و مدارک معتبر کسب نمایید . یکی از آسان ترین راه های کسب دانش و مهارت در این زمینه و همینطور اخذ گواهینامه ی معتبر شرکت در دوره های آموزشی معتبر MBA عمران و ساختمان می باشد.

افراد علاقه مند به عمران ، مهندسی عمران را به عنوان شغلی می شناسند که هدف آن کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران است . این جمله به این معناست ،هر چیزی که به آبادی یک کشور مربوط می شود مانند سد ، فرودگاه ، راه آهن ، جاده ، برج ، تونل ، دکلهای مخابراتی ، ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله ، سیل و آتش و نیروگاه های برق و مصالح سبک ، ارزان و با کیفیت مناسب برای ساخت و ساز ، در حیطه کار مهندس عمران قرار میگیرد. برای شروع تمامی پروژه های عمرانی به یک مهندس کارآمد عمران نیاز داریم تا علاوه بر رعایت جنبه های فنی و اجرایی ، اقتصادی نیز عمل کند ، چون اقتصادی بودن یک اصل بسیار مهم در این رشته است .

 

همین حالا در دوره MBA عمران شرکت کنید

چرا به مدرک MBA عمران نیاز داریم؟

قانع کردن خود که چرا مدرک مدیریت کسب و کار اهمیت دارد و باید آن را دریافت کرد ، کار دشواری نیست و نخواهد بود . کسب دانش مدیریت کسب و کار و دریافت مدرک MBA این امکان را به شما می دهد که در برترین دانشگاه های داخل و خارج از کشور به ادامه تحصیل بپردازید . در صورتی که قصد دارید از این مدرک در زمینه شغلی استفاده کنید ، با توجه به این که دانش و گواهینامه ی مدیریت کسب و کار در دنیای امروز مورد استقبال شرکت های دولتی و خصوصی قرار گرفته است ، می توان بازار کار خوبی را برای آن در نظر داشت . برای مثال اگر در زمینه عمران تخصص خود را افزایش دهید و دانش خود را به روز کنید ، همچنین اگر به یادگیری دانش MBA نیز بپردازید و گواهینامه ی آن را دریافت کنید ، موجب می شود قابلیت های شما علاوه بر تخصصی که دارید توسعه یابد و شما به شخصی تبدیل شوید که شرکت ها نتوانند به راحتی از شما بگذرند.

اینفوگرافیک مدیریت عمران و ساختمان MBA

گواهینامه مدیریت کسب و کار عمران و ساختمان می تواند باعث پیشرفت شغلی شما و دریافت حقوق و مزایای بهتر و بیشتر شما شود . امروزه MBA عمران مدرکی مهم به حساب می آید چرا که نوع مدیریت پروژه بر محیط زیست و ساختمان ها تاثیر می گذارد . دانش پذیرانی که موفق به شرکت در دوره مدیریت کسب و کار عمران می شوند و درک درستی از تاثیر مدیریت کسب و کار در این رشته به دست می آورند ، از نحوه تاثیر عوامل خارجی مانند عوامل قانونی دخیل ، مانند قرارداد های ساخت و ساز ، تملک بهره برداری و فروش و نمونه قرارداد اجرای ساختمان و مدیریت پیمان مطلع می شوند و آن ها را به خوبی فرا می گیرند.

اگر می خواهید در پروژه های مهم ساختمانی شرکت داشته باشید یا موقعیت شغلی بهتری بدست آورید ، MBA عمران و ساختمان گزینه مناسبی برای شماست . در برابر با هزینه ای که می کنید ، دریافت مدرک مدیریت کسب و کار عمران مزایای بسیار بیشتری دارد . به عنوان مثال همانطور که اشاره شد، برخی از شرکت های مهندسی ممکن است الویتشان برای استخدام داشتن مدرک در سطوح مدیریتی مرتبط با رشته عمران و سازه باشد . حتی در برخی دیگر از شرکت ها هم ممکن است در ازای اخذ مدرک MBA عمران ، پاداش و ارتقای شغلی خاصی در نظر بگیرند . علاوه بر این برخی از شرکت ها هستند که روی پروژه خاصی با مدیران عمران به طور مشترک کار می کنند.

یکی دیگر از عوامل مهمی که دانش پذیران را مجبور به دریافت مدرک مدیریت کسب و کار عمران می کند این است که ، آموزش های MBA باعث می شود تا این افراد برای شغل هایی در زمینه ساخت و ساز ، مدیریت و مهندسی پروژه آماده شوند . علاقه مندان به این مدرک می توانند با دارا بودن آن پس از کسب چندین سال تجربه و سابقه و یا در صورت داشتن سابقه کاری ، به پست های شغلی مدیریتی بالاتری ارتقا یابند. در دنیای امروز مدیریت پروژه و ساختمان شدیدا به افرادی نیاز دارد که دارای تخصص و مهارت در زمینه پروژه های عمرانی و ساخت و ساز باشند . شما با دارا بودن این گواهینامه می توانید خود را در زمینه عمران از دیگران متمایز کنید و با دانش و مهارت های لازم در کسب و کار در زمینه عمران آشنا شوید.

بیشتر افرادی که می خواهند در این حیطه فعالیت کنند ، به دنبال شغلی در پست های مدیریت عمران و ساخت و ساز هستند . برخی از افراد کار خود را در ساخت و ساز به عنوان مهندس عمران شروع می کنند و پس از سال ها کسب تجربه شغلی به سمت پست های مدیریتی پیش می روند . با توجه به این نوع روند کار می توان به طور تجربی گفت ، افراد مشغول در زمینه عمران آن طور که باید با دانش و مهارت های تخصصی مدیریت آشنا نمی شوند ، این افراد به یک سری از مهارت ها و تخصص های لازم در زمینه مدیریت نیاز دارند . به همین دلیل آن ها باید به دنبال مدرکی باشند که کمک کند تا مهارت های تحلیلی خود را بهتر کرده و سبک های رهبری شخصی خود را انتخاب و آن ها را توسعه دهند.

 

چرا باید در دوره MBA عمران موسسه آموزش عالی آزاد شرکت کرد ؟

در بخش قبل با دلایل اهمیت مدرک MBA عمران آشنا شدید و متوجه شدید که برای شروع کار عمران و یا پیشرفت در این زمینه به کسب دانش مدیریت کسب و کار عمران نیاز دارید . اما نکته ی بسیار مهمی که باید به آن توجه کنید این است که این مدرک را چگونه و از کجا باید دریافت کنید. آموزشگاه های بسیاری اقدام به برگزاری دوره آموزشی MBA عمران کرده اند اما مسلم است که شما نمی توانید به تمام آن ها اطمینان کرده و هزینه و وقت خود را در این راه تلف کنید . یکی از مواردی که شرکت ها نیز هنگام استخدام به آن توجه می کنند ، اعتبار مدرک شما می باشد . در میان تمام این موسسات آموزشی ، موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با اخذ مجوز های لازم ، به برگزاری دوره مدیریت کسب و کار عمران و ساختمان پرداخته است.

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان این اطمینان را به تمام دانش پذیران دوره می دهد که علاوه بر کسب دانش عمران و مهارت های مدیریتی در این بخش ، موفق به دریافت گواهینامه ی معتبر با تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نیز شوند . این دوره آموزشی به علاقه مندان عمران کمک می کند که در کنار صرفه جویی در وقت و هزینه با تمام مباحث عمران و ساختمان و مدیریت کسب و کار آن آشنا شوند . علاقه مندان به عمران می توانند با ثبت نام در کلاس های حضوری مدیریت کسب و کار عمران موسسه آموزشی فن پردازان با تمام مباحث عمران و مدیریت آشنا شوند. همانطور که در قسمت قبل به آن اشاره کردیم مدرک MBA به تنهایی می تواند امتیاز خوبی برای افرادی باشد که قصد مهاجرت به کشور های دیگر و کار در آن ها را دارند . گواهینامه ای که دانش پذیران از این موسسه دریافت می کنند این امکان را دارد که در سر برگ دادگستری با مهر وزارت امور خارجه ترجمه شود . دانش پذیرانی که قصد استخدام در شرکت های خارجی و یا شروع کسب و کاری در زمینه عمران را دارند این بهترین مزیت شرکت در دوره های موسسه آموزشی فن پردازان می باشد.

مباحثی که در این دوره برای دانش پذیران ارائه می شود زیر نظر اساتید برتر تهیه و طراحی شده است . همچنین این مطالب با توجه به تغییرات روز و منطبق با استاندارد های روز دانش عمران و مدیریت ، به روز می شود . به طور کلی شرکت در دوره MBA سازه و عمران این موسسه دارای مزایایی است که به آنها اشاره می شود:

 • دریافت گواهینامه ی پایان دوره که توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری کشور تایید شده و قابل استعلام می باشد ، این مورد باعث می شود ارزش مدرک اعطایی بالا رود .
 • دریافت گواهینامه ی پایان دوره دارای امکان ترجمه رسمی با مهر وزارت امور خارجه برای آن دسته از افرادی که قصد مهاجرت دارند . این خود مزیتی مهم برای ارایه مدارک به سازمان ها و شرکت های خارج از کشور محسوب می شود .
 • دریافت گواهینامه ی پایان دوره که مورد تایید سازمان بین المللی ارزیابی مدرک WES کانادا می باشد . این یکی دیگر از مزایایی است که موجب بالا رفتن ارزش مدرک اعطایی می شود .
 • همکاری با اساتید برتر و مجرب
 • ارایه مشاوره تخصصی از ابتدای دوره تا انتهای آن

دانش پذیران دوره MBA عمران به چه مهارت هایی نیاز دارند؟

دانش آموختگان و مهندسان عمران باید بسیار اجتماعی باشند و توانایی این را داشته که با سایرین به راحتی ارتباط برقرار کنند چرا که رشته عمران یک رشته گروهی و تیمی است . یعنی متخصص عمران در محیط کار خود با اقشار مختلف جامعه از جمله تکنسینها ، کارگران و مهندسان رشته های دیگر سروکار دارد و باید با همه این افراد ارتباط خوبی برقرار کند تا بتواند شاهد پیشرفت و موفقیت کار و پروژه خود باشد .
رشته مهندسی عمران دارای بعد اجرایی ، نظری و آزمایشگاهی است . در این میان تعدادی از مهندسان جذب کار های اجرایی می شوند که در این صورت باید آمادگی کار در کارگاه های داخل و خارج شهر را داشته یعنی برای برنامهریزی و سروکار داشتن با اقشار مختلف مردم آماده باشند . عده ای نیز جذب بعد نظری و آزمایشگاهی مهندسی میشوند که این افراد نیز باید آمادگی کار های محاسباتی ، دفتری و آزمایشگاهی را داشته باشند . کارهایی که به ریاضیات قوی ، صبر و حوصله بسیار نیاز دارد.

همانطور که اطلاع دارید بسیاری از کارها و طرح های عمرانی در خارج از محیط های شهری بوده و افراد فعالیت نسبتا زیادی دارند ، به همین دلیل متقاضیان شرکت در دوره مدیریت کسب و کار عمران باید به کارهای عمرانی علاقه داشته باشند و توانایی کار در محیط های پرجمعیت را داشته باشند . زمانی که می خواهید برای موقعیت شغلی خاصی در این حوزه استخدام شوید یا رزومه کاری خود را ارتقا دهید ، نیاز به مهارت هایی خاص در این زمینه دارید. در ادامه به بررسی مهارت های مورد نیاز MBA عمران و ساختمان می پردازیم:

مدرک عمران و ساختمان MBA

رهبری: در بحث مدیریت کسب و کار عمران و ساختمان ، کارها بیشتر به صورت تیمی انجام می شود ، این تیم شامل پیمانکاران ، معماران ، مدیران ساختمان، مهندسین عمران و ... می شود. افرادی که در این زمینه فعالیت دارند باید به طور موثر مدیریت و رهبری هر تیم را بر عهده داشته باشند تا پروژه ها با موفقیت به پایان برسند . این امر باعث به وجود آمدن رابطه میان اعضای تیم و ایجاد انگیزه می شود . مهارت های روابط عمومی بالا نیز بخش بزرگی از رهبری موثر در MBA عمران و ساختمان محسوب می شود . مدیران عمران با داشتن مهارت های بالا در گفت و گو و مذاکره می توانند انتظارات را برآورده کنند و بازخورد های دیگر افراد در تیم را دریافت کنند.

مدیریت پروژه: فردی که موفق به اخذ مدرک مدیریت کسب و کار عمران و ساختمان می شود باید بتواند به عنوان مدیر پروژه از ابتدا تا انتها بر امور نظارت و رهبری کند . آن ها موظفند افراد مختلفی را مدیریت کنند همچنین به طور موثر با مشتریان همکاری کنند . این افراد باید انتخاب های مهم را انجام دهند تا مطمئن شوند که هر پروژه در مدت زمان و بودجه تعیین شده کامل شود . در این میان فرد می تواند با کمک گرفتن از نرم افزار های مدیریتی کار های خود بهتر انجام دهد ، اما افرادی که در این زمینه کار می کنند باید بتوانند مدت زمان انجام پروژه را تخمین بزنند به صورتی که با بودجه تعیین شده پروژه هماهنگ باشد.

مهارت های ارتباطی: مهارت های ارتباطی در هر نوع کاری مهم است ، به خصوص در زمینه مدیریت امور . اعطای وظایف به تک تک افراد گروه در یک پروژه عمرانی نیاز به مهارت های ارتباطی بسیار بالا دارد ؛ همچنین ، مهارت های ارتباطی خوب ممکن است به معنای توانایی در نظر گرفتن پروژه ساخت و ساز به طور کلی باشد . مدیران پروژه های عمران و ساختمان باید مطمئن شوند که هیچ گونه از جزییات نادیده گرفته نمی شود و همه نکات مربوطه را یادداشت می کنند به طوری که هیچ موردی از قلم نیفتد.

مهارت های فنی: همانطور که مهارت های روابط عمومی و رهبری برای افراد شاغل در زمینه MBA عمران و ساختمان بسیار اهمیت دارند ، مهارت های فنی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند . این افراد باید در ریاضیات و فیزیک و همچنین خواندن نقشه های عمرانی، تکنیک های طراحی و آشنایی با نرم افزار طراحی کامپیوتری (Autocad، ETABS و غیره) ، مهارت داشته باشند . وجود این مهارت های فنی الزامیست تا اطمینان حاصل شود که پروژه های مهندسی عمران و ساختمان به خوبی پیش می روند.

الویت بندی: یوهان ولفگانگ فون گوته ، نویسنده ی آلمانی در اینباره می گوید "چیزهای با اهمیت را نباید فدای چیزهای کم ارزش کرد ." شما به عنوان مدیر پروژه عمران و ساختمان این مسئولیت را به عهده دارید تا موارد مهم در پروژه را اولویت بندی و تعیین کنید. توجه به مواردی که در فهرست کاری شما انجام می شود کمک قابل توجهی به فهمیدن این که چه چیزی ابتدا باید تکمیل شود ، می کند و باعث می شود تا کارهای خود را طبق برنامه پیش ببرید و تمرکز خود را در کار بالا ببرید .

تعیین اهداف: تعیین اهداف شباهت زیادی به برنامه ریزی دارد ، ولی تمرکز آن بیشتر روی نیاز های بلند مدت شرکت است . به دلیل این که تعیین اهداف اغلب به عنوان نقاط عطف در مدیریت پروژه شناخته می شوند و لازم است به طور دقیق تعیین شوند . این اهداف می توانند به عنوان مثال شامل استخدام نیروهای جدید ، ارایه برنامه های جدید و گزارش پیشرفت پروژه برای مدیران عالی باشد .

تخصیص وظایف: مدیران عمران و ساختمان به تنهایی نمی توانند وظایف خود را انجام دهند ، به همین دلیل آن ها به یک تیم برای حمایت نیاز دارند . اعطای وظایف به افراد حاضر در تیم پروژه باعث می شود مدیر زمان لازم برای تمرکز بر مسائل اصلی و مدیریتی را داشته باشد ، همچنین این امر تضمین می کند که تمام افراد تیم در جهت اهداف پروژه حرکت کنند.

مدیریت ریسک: ریسک در دنیای مدیریت عمران و ساختمان امری عادی محسوب می شود و امکان دارد موردی رخ دهد که با آن چه در ابتدای پروژه برنامه ریزی شده متفاوت باشد . مدیر پروژه های عمرانی باید از مهارت مدیریت ریسک نیز برخوردار باشد چرا که فرآیند ساخت و ساز یکی از بخش های بسیار مهم در عمران و سازه به حساب می آید .

هدف از برگزاری دوره MBA عمران و سازه چیست؟

مدیریت عمران و ساختمان ، تخصص مورد نیاز برای اجرای یک پروژه ساخت و ساز و یا کسب و کار را در اختیار شما قرار می دهد . شما با شرکت در این دوره دانش مالی، مهارت های مدیریت پروژه ، مهارت های فنی و مسائل مربوط به کسب و کار مورد نیاز برای موفقیت در حوزه عمران و ساختمان را کسب خواهید کرد . یکی از مهم ترین اهداف ما در این دوره تقویت مهارت های شما از جمله تخمین هزینه پروژه ساختمانی ، کنترل هزینه ها ، ریسک ، استفاده از نرم افزارهای جدید و برنامه ریزی برای پروژه است.

این دوره آموزشی افراد را آماده می کند تا دیدگاه کلی از قرارداد های بازسازی ، تکنیک های ارزیابی پروژه ها و مدیریت پروژه ها را بدست آورند و با استفاده از آن ها بتوانند پروژه های عمرانی و ساختمان را به خوبی مدیریت کنند. یکی دیگر از اهداف ما در این دوره ارائه اطلاعات و دانش کافی به دانش پذیران است تا بتوانند به عنوان مدیری خلاق و حرفه ای مشکلات را حل کنند و در تیم پروژه موفق باشند . ویژگی که این دوره دارد ، دانش پذیران را ترغیب می کند تا دانش فنی خود را همراه با مهارت های مدیریتی هم به صورت عملی و هم به صورت نظری تقویت کنند.

چه چیز باعث منحصر به فرد شدن مدرک MBA عمران و سازه از سایر مدارک می شود؟

در دنیای امروزه ، MBA عمران و ساختمان یکی از با ارزش ترین مدارک در دنیای کسب و کار است . این رشته نقش مهمی در ساخت سازه های مختلف مانند : آسمان خراش های بلند ، استادیوم ها ، پل ها ، راه آهن ها و تونل ها ایفا می کند . دانش مدیریت کسب و کار عمران و ساختمان باعث می شود در جامعه فردی مفید واقع شوید چرا که با ایجاد زیرساخت های جدید باعث رفاه حال مردم می شوید . به عنوان کسی که آموزش MBA عمران و ساختمان را گذرانده اید ، می توانید پروژه های مختلف عمرانی را انجام دهید.

علاقه مندان پس از شرکت در این دوره به طور معمول با مسائل قانونی ساخت و ساز در مورد انواع قرارداد ها و ویژگی های آن آشنا می شوند که این خود باعث منحصر به فرد شدن این مدرک می شود . یکی دیگر از ویژگی هایی که این مدرک دارد این است که دانش پذیران را با مفاهیم مدیریت پروژه در صنعت ساخت و ساز آشنا می کند ، به صورتی که آن ها می توانند در مورد چرخه حیات پروژه ، استانداردهای مدیریت ، فرآیند مدیریت پروژه و مدیریت ایمنی دانش کافی را کسب کنند . هم چنین گواهینامه ی عمران و ساختمان دارای تخصص و زمینه های کاری متنوعی است که می توانید در آن شاغل شوید ، این خود یکی از ویژگی های منحصر به فرد این مدرک به حساب می آید .

موقعیت های شغلی MBA عمران چیست؟

همین حالا در دوره MBA عمران شرکت کنید

پس از گذراندن دوره مدیریت کسب و کار عمران و دریافت مدرک آن ، دانش آموختگان با موقعیت های شغلی بسیاری در این زمینه رو به رو می شوند . مهندسان عمران می توانند در پروژه های ساخت فرودگاه ها ، جاده ها ، ساختمان ها ، تونل ها ، سیستم های آب و فاضلاب ، سد ها و پل ها در بخش خصوصی یا دولتی مشغول به کار شوند . این افراد در صورت داشتن گواهینامه ی معتبر می توانند در دانشگاه ها و یا حتی مراکز علمی و پژوهشی فعالیت کنند. نکته ای که ممکن است بسیاری از افراد آن را فراموش کنند دریافت پروانه ی اشتغال به کار است . این پروانه مجوزی است برای نظارت ، طراحی و اجرا در پروژه های ساخت و ساز که افراد برای کار در این بخش ها به آن نیاز دارند و باید از سوی نظام مهندسی این پروانه را دریافت کنند . در واقع باید صلاحیت نظارت، طراحی و اجرای افراد از سوی مراجع مربوطه تایید شود . بسیاری از مراجع مانند شهرداری ها و مراکز صدور پروانه ساختمان ، برای صدور پروانه ساخت و یا مجوز های دیگر ، نقشه هایی را می پذیرند که توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال تهیه شده باشد و برای کنترل و نظارت نیز باید از این افراد استفاده شود.

علاقه مندان به دریافت پروانه اشتغال در زمینه های نظارت ، طراحی و اجرا باید از دانش بالایی در زمینه عمران برخوردار باشند . موسسه آموزش عالی فن پردازان به این افراد کمک می کند تا به راحتی با مباحث عمران و ساختمان آشنا شوند ، همچنین مهارت های مدیریت کسب و کار در عمران و ساختمان را نیز به آن ها آموزش می دهد که چگونه در تمام بخش های نظارت ، طراحی و اجرا ، مدیریت صحیح داشته باشند . در ادامه با تعدادی از مشاغل مربوط به MBA عمران و ساختمان آشنا می شوید:

مدیر ساخت و ساز: افراد با عنوان مدیر ساخت و ساز بر جاده ها و سازه های دیگر نظارت می کنند . مدیران ساخت و ساز تضمین می کنند که کار ساخت و ساز به طور کارآمد انجام شود . پیش از شروع کار ممکن است مدیر ساخت و ساز یک برنامه طراحی کند . مدیر ساخت و ساز اغلب به طور مستقیم با مشتریان کار می کند ، بنابراین مهم است که با مشتریان تعامل خوبی داشته باشد . مهارت های فردی قوی برای همکاری با کارکنان و مشتریان برای این عنوان شغلی الزامی است.

از دیگر موارد مهم که باید به آن توجه کرد ، داشتن توانایی رهبری در این زمینه است . مدیر ساخت و ساز ممکن است بر کار کارمندان و پیمانکاران ثابت نظارت کند . این مدیران باید با توجه به بودجه و زمان تعیین شده برای پروژه کار کنند ، بنابراین آن ها باید به طور مداوم بررسی کنند که آیا پروژه طبق زمان تعیین شده پیش می رود یا خیر . همچنین ممکن است وظایف خرید مصالح مورد نیاز ساخت و ساز هم به او داده شود ، به همین دلیل ، مدیر ساخت و ساز باید مصالحی را انتخاب کند که علاوه بر مقرون به صرفه بودن از کیفیت خوبی هم برخوردار باشد.

مدیر قرارداد های ساختمانی: مدیران قرارداد های ساختمانی به مدیران ارشد کمک می کنند تا کسب و کارهای خود را با مشتریان جدید گسترش دهند و روابط حرفه ای خود را با شرکای فعلی ، با انعقاد قرارداد برای پروژه های ساختمانی حفظ کنند . این مدیران اطلاعات را از مدیران سایت و پایگاه های داده جمع آوری می کنند که اطلاعات گذشته را برای تعیین شرایط قرارداد شامل قیمت ، زمان اتمام پروژه و مشخصات ساختاری ذخیره کنند . مدیران قرارداد های ساختمانی باید در مورد قوانین ساختمان و مقررات و استاندارد های صنعت ساخت و ساز آگاهی داشته باشند .
سازماندهی ، ارتباطات ، داشتن مهارت های تحلیلی و فن مذاکره عالی برای انجام این کار و موفقیت در آن الزامی است . با این حال ، برخی از شرکت ها افرادی را استخدام می کنند که دانش تخصصی در زمینه عمران و مدیریت داشته باشند و دارای مدرک معتبر در این زمینه هم باشند.

برنامه ریز شهری و منطقه ای: این نوع از برنامه ریزان در زمینه برنامه ریزی شهری فعالیت می کنند . آن ها به دلیل بهینه سازی کارایی و اثربخشی زمین و زیرساخت های جامعه ، برنامه هایی را طراحی می کنند . به عنوان مثال ، بعضی از برنامه ریزان شهری روی منطقه بندی و کاربری زمین تمرکز دارند ، در حالی که برخی از آن ها روی طراحی پیاده رو خیابان ها تمرکز می کنند تا جریان ترافیک را بهینه سازی کنند . دیگر بخش هایی که این افراد در آن مشغول هستند شامل سیستم های حمل و نقل (مانند : راه آهن و اتوبوس) ، توسعه شهری و بازسازی محیط زیست است.

عموما برنامه ریزان شهری و منطقه ای در بخش های دولتی کار می کنند . با این حال ، برخی از برنامه ریزان شهری و منطقه ای توسط شرکت های برنامه ریزی خصوصی هم استخدام می شوند . این افراد به طور معمول در ساعات کاری منظم کار می کنند ، اگرچه ممکن است گاهی اوقات اضافه کاری برای انجام پروژه ها در زمان مقرر مورد نیاز باشد . برخی از وظایف برنامه ریزان شهری و منطقه ای عبارتند از ارایه برنامه های بلند و کوتاه مدت برای کاربری زمین ، اطمینان از مطابقت پروژه ها با آیین نامه ها ، کمک و ارائه پیشنهاد به تخصیص بودجه برای برنامه ها یا پروژه های حمل و نقل ، تحلیل و گزارش نتایج.

مدیر ارشد مهندسان: افراد در جایگاه مدیران ارشد مهندسان ، مسئولیت نظارت بر کیفیت کار پروژه و گروه و جهت گیری لازم را برای اطمینان از انجام وظایف مالی ، اداری و سایر وظایف در یک پروژه را به عهده دارند . مدیران ارشد مهندسان معمولا مسئول پروژه ها در مقیاس بزرگ در حوزه های صنعتی ، تولیدی و ... هستند . همچنین این مدیران می توانند با بستن قرارداد به صورت پروژه ای کار کنند . مدیران ارشد مهندسان در پست های نظارتی کار می کنند و مسئول استخدام ، بازبینی ، بودجه بندی و آموزش کارمندان و تنظیم جلسات هستند . آن ها همچنین کارهایی مشترک انجام می دهند که نیاز به دانش گسترده ای از مکانیک و مهندسی و همچنین نگهداری تجهیزات پیچیده دارد. مدیر ارشد مهندسان ، گزارش های مربوط به پیشرفت پروژه را به مدیران عالی و رییس هیات مدیره ارایه می دهد.

مدیر عملیات: مسئولیت مدیریت موفق و موثر پروژه های ساخت و ساز ، کنترل کیفیت ، بهره وری و اقدامات ایمنی که مطابق با استاندارد های تعیین شده است را مدیر عملیات به عهده دارد .مدیر عملیات به عنوان نماینده شرکت در زمینه مسائل نظارتی فعالیت می کند . بهبود پروسه های عملیاتی ، سیستم ها و مدیریت ، فرآیند های کسب و کار ، گزارش های مدیریتی ازجمله وظایف مدیر عملیات است که مطابق با سیاست های شرکت و قوانین ساخت و ساز باید انجام شود. از دیگر مسئولیت های او به مصاحبه ، انتخاب و استخدام افراد ، آموزش کارمندان جدید و قدیم ، برنامه ریزی و اختصاص دادن بودجه ، هدایت کارمندان ، بحث در مورد ارزیابی عملکرد کارکنان ، پرداختن به عملکرد کارکنان و برنامه های اصلاحی می توان اشاره کرد.

آیا شخصیت شما مناسب شغل عمران می باشد؟

آموزش عمران و ساختمان MBA

مسلما همه ی ما با این موضوع موافق هستیم که یکی از اصلیترین مشکلات کشور قرار گرفتن افراد زیادی در پست هایی است که برای آن ساخته نشده اند . اگر میخواهید در آینده بتوانید از گواهینامه ای که کسب کرده اید بهتر بهره مند شوید و به موفقیت و رضایت کاری دست یابید ، حتما پیش از انتخاب شغل ، به تناسب میان احساسات خود و کاری که قرار است انجام دهید ، توجه کنید و به سوال هایی مانند : آیا شخصیت خود را می شناسید ؟ می دانید کدام شغل با روحیات تان سازگارتر است ؟ و سوال های این چنینی پاسخ دهید.

یکی از آزمون هایی که افراد را در شناخت ویژگی های شخصیتی و تناسب آن با شغل های مختلف کمک می کند ، آزمون شخصیت شناسی مایرز بریگز (Myers - Briggs) است. برخی از شخصیت های مناسب این شغل بر اساس تست شخصیت شناسی MBTI عبارت است از:

 

ESTJ: افراد دارای این تیپ شخصیتی دوست دارد با چیزهای ملموس و واقعی سر و کار داشته باشد . آن ها می تواند بر اساس استدلال های قیاسی خود به علت و معلول ها پی برده و نتیجه گیری کنند . همچنین آن ها علاقه دارند در واحد های سازمان یافته در سمت های ارشد و مدیریتی کار کنند . ESTJ ها از این که مسئولیتی داشته باشند و همه چیز را در کنترل خود داشته باشند لذت می برند.

ISTJ :ISTJ ها از دقت بالایی برخوردار هستند و دارای مهارت های فنی خوبی می باشند . آن ها افرادی به شدت با ثبات ، مسئول و قابل اتکا هستند . و به واقعیت ها و حقایق توجه زیاد می کنند.

INTJ: این تیپ شخصیتی توان پژوهش و برنامه ریزی مستقل داشته و منطقی می باشد. او به کمک شم خود توان دیدن و در نظر گرفتن همه راه حل های ممکن و خلاقانه را دارد.

ESTP: فرد دارای این تیپ شخصیتی از اطلاعات فنی خوبی برخوردار بوده و به خوبی می تواند با ابزارهای مختلف کار کند . او بیشتر مایل است برای خود کار کند . ESTP ها اشخاصی مطمئن و جالب هستند و دوست دارند با کسانی باشند که علایق و ماجرا های لذت بخش خود را با آن ها در میان بگذارند . این افراد رفتاری جذاب و همه گیر دارند اما در ضمن می توانند صریح مستقیم و قاطع باشند . انرژی بیش اندازه دارند و همیشه در تب و تاب و تلاش هستند.

ISTP: این تیپ شخصیتی به رشته های فنی و فهمیدن چرایی و چگونگی کار کردن اشیا علاقه دارد . او مشاهده کننده خوبی بوده و به جزییات و واقعیات توجه زیادی دارد . استفاده از تحلیل های منطقی به خوبی در کار این تیپ شخصیتی مشهود است. او فردی مستقل بوده و بر اساس انتظارات دیگران رفتار نمی کنند . ISTP ها اشخاصی عمل گرا هستند که دست به ریسک می زنند و از این که به استقبال چالش ها می روند به خود افتخار می کنند.

        این دوره شامل 47 ساعت فیلم آموزشی و 668 صفحه محتوی متنی می باشد.

دوره های مرتبط
 • MBA in Civil Construction-Building
 • MBA in Civil Construction-Building
 • MBA in Civil Construction-Building
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close