آمادگی آزمون EPT

آمادگی آزمون EPT


نام این آزمون که به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می‌گردد، مخفف English Proficiency Test است. این آزمون تنها برای داوطلبان دکترای دانشگاه‌ آزاد اسلامی معتبر است و دانشگاه‌های سراسری مدرک این آزمون زبان را نمی‌پذیرند. EPT از سال ۸۶ شروع و به طور منظم در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردیده است. در ابتدا این آزمون به صورت فصلی برگزار می‌گردید، اما از اردیبهشت ۹۲ تقریباً هر ماه برگزار شده است. همچنین در حال حاضر آزمون در شهرهای مختلف کشور ا...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

نام این آزمون که به منظور سنجش سطح زبان عمومی متقاضیان آن برگزار می‌گردد، مخفف English Proficiency Test است. این آزمون تنها برای داوطلبان دکترای دانشگاه‌ آزاد اسلامی معتبر است و دانشگاه‌های سراسری مدرک این آزمون زبان را نمی‌پذیرند.

EPT از سال ۸۶ شروع و به طور منظم در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردیده است.
در ابتدا این آزمون به صورت فصلی برگزار می‌گردید، اما از اردیبهشت ۹۲ تقریباً هر ماه برگزار شده است. همچنین در حال حاضر آزمون در شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، شیراز، تبریز، مشهد، اصفهان، اهواز، کرج، کرمان، کرمانشاه، رشت، یزد و همدان برگزار می‌شود.

موسسه آموزش عالی فن پردازان به منظور ارتقای سطح علمی و دانش زبان های خارجه دانشپذیران گرامی اقدام به طراحی و آماده سازی پکیج آمادگی آزمون EPT کرده است. این پکیج توسط یکی از اساتید برتر این آزمون، خانم مریم سورچیان تدریس گردیده است. 
 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره آمادگی آزمون EPT

-بخش Vocabulary: کتاب 504Essential words - مدرس: دکتر حمیده واعظی

بخش گرامر:

مقدمه        
فصل1 . زمان ها    
زمان حال ساده    
طرز سوالی کردن    
طرز منفی کردن    
طرز تشخیص (علامت ) قیدهای تکرار    
قید های زمان    
زمان حال استمراري    
طرز سوالی کردن    
طرز منفی کردن    
حال کامل (ماضی نقلی)    
طرز سوالی کردن    
طرز منفی کردن    
حال کامل استمراري ( ماضی نقلی استمراري)    
طرز سوالی کردن    
زمان گذشته ساده    
لیست افعال بی قاعده    
طرز سوالی کردن    
طرز منفی کردن    
زمان گذشته استمراري    
طرز سوالی کردن    
طرز منفی کردن    
علامت         
گذشته کامل ماضی بعید    
طرز سوالی کردن    
طرز منفی کردن    
علامت         
گذشته کامل استمراري    
زمان آینده ساده    
طرز سوالی کردن    
طرز منفی کردن    
آینده استمراري    
سوالی         
منفی           
آینده کامل    
سوالی         
منفی           
نشانه هاي آينده كامل استمراري    
سوالی         
منفی          
آینده در گذشته استمراری    
منفی           
سوالی         
آینده در گذشته کامل    
منفی           
سوالی         
زمان آینده در گذشته کامل استمراری    
منفی           
سوالی          
منفی           
سوالی         
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه         
فصل2 . افعال کمکی    
منفی            
افعال کمکی در زمان گذشته    
الزام و قطعیت کاری در گذشته    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه          
فصل 3. مطابقت فعل و فاعل    
افعال خاص    
قانون افعال خاص    
افعال دو قسمتی    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه        
فصل 4. حروف اضافه مهم در زبان انگلیسی    
افعال حسی    
دسته سوم    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه        
فصل 5. Wish    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه        
تمرین مربوط به افعال خاص I wish ضمائر    
پاسخنامه      
فصل6 . Pronouns ضمائر    
انواع ضمائر    
ضمائر فاعلی    
ضمائر مفعولی    
صفات ملکی    
ضمائر ملکی    
ضمائر انعکاسی    
نکات ضمائر انعکاسی    
ضمائر موصولی    
کاربرد which  با  of    
حذف ضمائر موصولی    
سوالات پیشنهادی استاد    
فصل7 .صفت ها و قیدها    
صفت         
طرز قرارگرفتن صفات در جمله    
صفت ساده    
صفت برتر    
صفت برترین    
صفت تساوي    
صفت هاي بی قاعده    
برترین برتر صفت/قید    
صفت فاعلی و صفت معمولی    
کاربرد enough    
صفات و اسامی مرکب    
صفات مرکب    
صفت مرکب با اعداد    
قیدها          
قید برتر       
قید برترین    
قید تساوي    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه       
فصل8 . حروف ربط    
حروف ربط هم پایه ساز    
کاربرد so and neither    
حروف ربط در عبارات قیدي    
حروف ربط تضاد    
حروف ربط علت و معلول    
حروف ربط بیان هدف    
قید های ربط رفتار و حالت    
قید ربطی شرطی    
قید های ربط نتیجه گیری    
قید های ربط افزایش    
کوتاه کردن جمله واره های قیدی    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه        
فصل9 . افعال زنجیره اي    
اسامی قابل شمارش وغیرقابل شمارش    
اسم            
اسامی مفرد و جمع    
کمیت نماها    
اسامی مرکب یا ترکیبی    
عمده اشتباهات مربوط به اسامی    
do , make    
a , an         
حرف تعریفThe    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه       
فصل10 .جمله واره    
جمله وارهClause    
مشخصات clause    
انواع Clause    
جمله واره اسمی    
جمله واره هاي قیدي    
انواع ارتباط دهنده هاي مربوط به جمله واره هاي قیدي    
دو فرمول جمله واره قیدي    
جمله واره هاي قیدي کاهش یافته    
نحوه کاهش دادن جمله واره هاي قیدي    
جمله واره هاي صفتی    
انواع ارتباط دهنده هاي جمله واره هاي صفتی    
جمله واره هاي صفتی کاهش یافته    
نحوه کاهش دادن جمله واره هاي صفتی    
فصل11 . وارونه سازی ( Inversion)    
برای ایجاد ساختار وارونگی    
وارونگی با to be such    
وارونه سازي براي منفی سازها    
وارونه سازي بواسطه شرطی ها    
وارونه سازي بواسطه مقایسه    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه      
فصل 12.بدلAppositive    
ویژگی هاي بدل    
فرمول کلی براي بدل    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه      
فصل 13. ساختار گرامر موازي    
مصدر         
اسم مصدر    
مجهول        
طرز تبدیل جملات معلوم به مجهول: (زمانهاي حال ساده وگذشته ساده)    
مجهول ماضی نقلی و بعید    
مجهول آینده و افعال کمکی    
فرمول کلی جملات مجهول    
فصل14 . افعال دوکلمه اي    
فصل . جملات شرطی    
شرطی معکوس    
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه      
فصل 15. کاربرد صفت و قید    
سوالات پیشنهادی استاد    
Some-any    
جملات سوالی    
No-any     
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه      
سوالات پیشنهادی استاد    
پاسخنامه      
نکات مهم گرامری    
پسوندهای فعل ساز    
پسوند اسم ساز    
پسوند صفت ساز    
DO,MAKE    
Like          
Alike         
Unlike       
Whether, if    
نقل قول پرسشی    
نقل قول درخواست و دستور    
Need        
Had better    
Used to    
نمونه سوالات دوره های گذشته    
سوالات اسفند     
پاسخ نامه      
سوالات فروردین     
پاسخ نامه     
 

بخش درک مطلب:

مقدمه       
فصل اول:سوالاتی پیرامون ایده هاي متن    
فصل دوم: تشخیص سازمان دهی عقاید و نظریات    
تشخیص نحوه و چگونگی ترکیب و شکل گیري مفاهیم    
فصل سوم: سوالاتی پیرامون جزئیات متن    
فصل چهارم: یافتن مرجع ضمیرها    
فصل پنجم: سوالات استنباطی جزئی    
فصل ششم: پاسخ صحیح به سوالات انتقالی    
فصل هفتم: سوالات مربوط به لغات    
فصل هشتم:ترجمه با استفاده از اجزای لغت    
فصل نهم: استفاده از متن برای ترجمه واژه های مشکل    
فصل دهم: استفاده از متن براي مشخص کردن معنی لغات ساده    
فصل یازدهم: تعیین محلی که اطلاعات خاصی در آن یافت می شود    
فصل دوازدهم: تعیین آهنگ، هدف و موضوع علمی    
فصل سیزدهم: Cloze test    

مهارت های حل متن های کلوز تست    
فصل چهاردهم: واژگان    
نمونه سوالات دوره های گذشته    
سوالات اسفند     
پاسخ نامه    
سوالات فروردین     
پاسخ نامه