مدیریت عالی کسب و کار DBA حقوق بین الملل

مدیریت عالی کسب و کار DBA حقوق بین الملل

 • person مدرسین دوره
    محمد رضا بیکیان
    ناصر خانی
    دکتر سید امیر حسین میرقادری
    عباس کیانوشی
    مریم سورچیان
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت عالی کسب و کار DBA حقوق بین الملل

درباره دوره

بسیاری از کسانی که به لحاظ حرفه ای در جایگاه مدیریتی قرار می گیرند، لازم است برای رعایت قوانین و مقررات بین المللی و از طرف دیگر حفظ منافع ملی با مفاهیم حقوقی هم آشنایی داشته باشند. مخصوصا در مواردی که این مدیران، رهبری شرکت ها یا نهادهایی را بر عهده دارند که فعالیت بین المللی دارند و به نوعی م...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرسین دوره
DBA in International Law
محمد رضا بیکیان دکتری رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شیراز مشاهده رزومه keyboard_backspace
DBA in International Law
ناصر خانی دکترای مدیریت از دانشگاه UTM مالزی مشاهده رزومه keyboard_backspace
DBA in International Law
دکتر سید امیر حسین میرقادری دکتری تخصصي (Ph-D) از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace
DBA in International Law
عباس کیانوشی دکتری روبط بین الملل از دانشگه آزاد اسلامی واحد شهرضا مشاهده رزومه keyboard_backspace
DBA in International Law
مریم سورچیان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 دروس عمومی (50 ساعت)

  منابع انسانی

  •     مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  •     مدل‌های استراتژیک منابع انسانی
  •     مفاهیمی نو در مدیریت ‌منابع‌ انسانی
  •     معماری منابع انسانی  معماری سازمانی
  •     تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل
  •     پرورش شغلی
  •     برنامه‌ریزی منابع انسانی

       
      منابع رفتارسازمانی

  •     احساس و ادراک
  •     تفاوت بین مدیریت و رهبری
  •     شخصیت و هویت
  •     فرهنگ سازمانی
  •     انگیزش و یادگیری
  •     رهبری
  •     قدرت در سازمان‌ها
  •     سطوح عمل سی


  فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

  •     انواع تحقیق                 
  •     روش تحقیق در مدیریت    
  •     مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  •     نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  •     روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  •     نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  •     وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی تحقیق                                                          
  •     نگارش مناسب فرضیه    
  •     معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  •     دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  •     تحلیل داده‌های تحقیق    
  •     مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  •     اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  •     نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  •     طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  •     نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  •     فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  •     تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  •     تطابق الگو و ساختن نظریه    
  •     استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  •     انواع‌ گزارش پژوهش            
  •     شیوه‌های استناد درون‌ متنی      

         
      زبان تخصصی مدیریت

  •     MARKS QUESTION AND ANSWERS
  •     Define Management and what do you mean by Business Management
  •     Discuss various functions of management
  •     Distinguish between administration and management
  •     What is Planning and State the components of planning
  •     Explain the purpose or importance of planning
  •     Explain the types of planning
  •     Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  •     Define Organization
  •     Define authority
  •     Explain the importance of organizing
  •     Explain the role of money as a motivational tool
  •     Explain the different Channels of communication in an organization
  •     Explain the different training methods
 • 2 دروس تخصصی (60 ساعت)

  حقوق بین الملل

  • منابع و موضوعات حقوق بین الملل  خصوصی
  •     حقوق بین الملل عمومی
  •     حقوق بین المللی در کسب و کار
  •     سازمان ها
  •     روند تصمیم گیری در سازمان های بین المللی
  •     کلیات و مفاهیم حقوق بین ‌الملل
  •     مکاتب حقوق وضعی یا ارادی
  •     محدودسازی ارادی
  •     مکتب اراده ‌گرایی (پوزیتویسم)
  •     سیر تاریخی تحولات حقوق بین ‌الملل
  •     مبانی و مکاتب حقوق بین ‌الملل
  •     رابطه حقوق بین‌ الملل و حقوق داخلی
  •     منابع حقوق بین ‌الملل
  •     عرف بین‌ المللی
  •     اصول کلی حقوق بین ‌الملل
  •     رویه قضایی بین‌ المللی
  •     دکترین (Doctrine)
  •     آشنایی با منابع جدید حقوق بین ‌الملل
  •     اعمال یک جانبه دولت‌ ها
  •     تصمیمات سازمان های بین ‌المللی
  •     سازمان های بین ‌المللی دولتی و غیر دولتی
    

  حقوق بین الملل اسلامی

  •  عقد استیمان قرداد تحت الحمایه
  •     قرارداد متارکه جنگ، مهادنه یا ترک مخاصمه موقت
  •     قرارداد ذمه، پیمان اتحاد ملی
  •     دیپلماسی طرفدار سیاسی در اسلام
    

  سازمان های بین المللی

  •     تعریف، ‌طبقه بندی، ‌ایجاد و انحلال سازمان‌های بین‌المللی
  •     شخصیت حقوقی
  •     ساختار، تصمیم گیری و صلاحیت‌های سازمان‌های بین المللی
  •     ابزار و منابع مالی (بودجه) سازمان‌های بین المللی
  •     سازمان ملل متحد
  •     سازمانهای جهانی با صلاحیت عام
  •     سازمانهای جهانی با صلاحیت خاص
    

  حقوق بشر

  •  پيشينه تاريخي نظام بين الملل حقوق بشر
  •     نسل‌های اول، دوم و سوم و نهادهای حقوق بشر
  •     نظام هاي منطقه اي رسيدگي به حقوق بشر و جهان شمولی حقوق بشر
  •     حقوق بشر دوستانه و اجرا در سطح ملی
  •     کارسازمان هاي غيردولتي
  •     حقوق بشر از ديدگاه نظام‌های مختلف و محاکم بین‌المللی

  مدیریت روابط بین الملل

  •  تاریخ روابط بین­ الملل
  •     روابط بین­ الملل
  •     تئوریهای روابط بین­ الملل
  •     نظریه های غالب روابط بین ­الملل
  •     ماهیت و سطح روابط بین دولت­ها در عرصه بین­الملل (از همگرایی تا واگرایی)
  •     مفهوم و نقش دیپلماسی و جنگ در روابط بین ­الملل
  •     عناصر تشکیل دهنده قدرت
  •     نقش سازمان­هاي بين­ المللي در حل مناقشات
  •     مدیریت بحران و حل مناقشات بین ­المللی
  •     روابط اقتصادی و تجارت شمال و جنوب


  حقوق دریاها

  •     اهمیت قلمرو دریایی و خطوط مبداء
  •     تاریخچه تدوین قواعد حقوق دریاها
  •     نحوه تحدید حدود قلمرو دریایی و حاکمیت سرزمینی
  •     ترسیم خطوط مبدأ در وضعیت های ساحلی مختلف
  •     مناطق دریایی مختلف
  •     صلاحیت های دولت ساحلی نسبت به ناوجنگی
  •     صلاحیت قضائی دولت ساحلی نسبت به کشتی تجاری خارجی
  •     مسأله پناهندگی در کشتی های تجاری
  •     قلمرو دریایی و حاکمیت سرزمینی دریاي سرزمینی و ماوراها
  •     مفهوم دولت ساحلی و توسعه صلاحیت آن و علل پیدایش
  •     نظام حقوقی دریای سرزمینی
  •     قلمروي دریایی ماوراي صلاحیت ملی و منطقه نظارت
  •     وضعیت حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی
  •     ماهیت حقوقی دریای آزاد
  •     تحدید حدود دریایی و فالت قاره
  •     منطقه میراث مشترک بشریت
  •     حل و فصل مسالمت آمیز مخاصمات بین المللی
  •     حقوق هوایی قبل از جنگ جهانی اول
  •     حقوق هوایی بین دو جنگ جهانی اول و دوم
  •     حقوق هوایی از جنگ جهانی دوم به بعد
  •     موافقت نامه سرویس های ترانزیت هوایی
  •     موافقتنامه حمل و نقل هوائی
  •     آزادی کاوش و بهره برداری
  •     آزادی ارتباطات از راه دور
  •     آزادی نظارت و سنجش از راه دور
  •     منشور ملل متحد
  •     قطعنامه های مجمع عمومی
  •     کنفرانس های مهم بین المللی
  •     وجوه افتراق میانجیگری با مساعی جمیله

بسیاری از کسانی که به لحاظ حرفه ای در جایگاه مدیریتی قرار می گیرند، لازم است برای رعایت قوانین و مقررات بین المللی و از طرف دیگر حفظ منافع ملی با مفاهیم حقوقی هم آشنایی داشته باشند. مخصوصا در مواردی که این مدیران، رهبری شرکت ها یا نهادهایی را بر عهده دارند که فعالیت بین المللی دارند و به نوعی موفقیت کسب و کار یا فعالیت آنها در گرو تبادل نظر یا مذاکره با نمایندگان یا مدیرانی از سایر کشورهای دنیا است، این نیاز بیشتر نمایان می شود.  

دوره مدیریت DBA حقوق بین الملل که یک دوره یکساله است، به مسائل مهمی از جمله حقوق، جغرافیا، تجارت و سایر موارد پرداخته و اصول آنها در قالب مدیریت حرفه ای کسب و کار را پیاده سازی می کند. در ادامه با ما باشید تا دوره DBA آموزش حقوق بین الملل را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

دوره dba حقوق بین الملل افقی تازه رو به روشن سازی مفاهیم قانونی

 

حقوق بین الملل چیست؟


اگر بخواهیم به زبان ساده به تعریف حقوق بین الملل بپردازیم باید بگوییم به مجموعه ای از قوانین گفته می شود که توسط کشورهای مختلف مطرح و پذیرفته شده اند. حقوق بین الملل می تواند چارچوب خوبی برای انجام امور بین المللی باشد. زیرا از طرفی ثابت و سازمان یافته هستند و از طرف دیگر مورد تایید نهاد های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد هستند. گفتنی است در بیشتر موارد دادگاه های بین المللی، محدوده این حقوق را مشخص کرده و از معاهده منشور سازمان ملل متحد تبعیت می کنند.

 

مزایای دوره DBA حقوق بین الملل برگ برنده دانشپذیران این دوره

 

در مورد آموزش آنلاین DBA حقوق بین الملل چه می دانید؟ 

این روزها که دنیا به یک دهکده جهانی تبدیل شده و مدیران کشورهای مختلف در تمامی سطوح و زمینه ها از جمله کسب و کار با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، بروز مشکلات و اختلافات حقوقی نیز افزایش می یابد. به همین دلیل هم هست که لازم است افرادی که در زمینه حقوق بین الملل فعالیت دارند، این موضوعات را از دیدگاه کسب و کاری نیز مورد بررسی قرار دهند. از طرف دیگر بسیاری از مدیران شرکت های بین المللی و فعالان حقوقی خواه به واسطه سفرهای متعدد و خواه به دلیل مشغله کاری امکان حضور فیزیکی در کلاس را ندارند. 

 

 

در این موارد دوره آنلاین مدیریت DBA حقوق بین الملل می تواند گزینه بسیار مناسبی برای ارتقاء حرفه ای این مدیران باشد. موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان هم بنا به احساس مسئولیت حرفه ای اقدام به برگزاری دوره های آنلاین DBA حقوق بین الملل نموده است. 
 

با دوره حقوق بین الملل برگ برنده مذاکرات حقوقی بین المللی در دستان شماست.

 

مدرک DBA حقوق بین الملل به چه کسانی اعطاء می شود؟

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مطرح ترین نهاد علمی ملی در داخل و خارج از کشور ایران معیاری معتبر برای تایید هر دوره آموزشی حتی در عرصه بین المللی می باشد. یکی از مزایای دوره های برگزار شده در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان این است که کلیه دانشپذیران در پایان دوره، موفق به دریافت گواهینامه  DBA حقوق بین الملل  خواهند شد. باید توجه داشته باشید که این دوره برای دارندگان مدرک حقوق مناسب می باشد.
گواهینامه دوره حقوق بین الملل در همه سطوح  دارای اعتبار بوده و قابل ترجمه نیز می باشد. البته این موسسه افتخار دارد در بسیاری از زمینه ها اقدام به برگزاری دوره های DBA می نماید.

 

برای شرکت در این دوره کلیک کنید

 

بازار کار حقوق بین الملل چگونه ارزیابی می شود؟

برای کسانی که می خواهند با حضور در دوره های آموزشی تغییرات حرفه ای در زندگی خود ایجاد کنند، شاید جالب باشد که آینده شغلی حقوق بین الملل بسیار درخشان پیش بینی می شود. با توجه به رشد سریع کسب و کار در ایران و در مقیاس وسیع تر، قاره آسیا هر روز به اهمیت جنبه های حقوقی بین المللی افزوده می شود. این امر به نوبه خود باعث پیدایش فرصت های شغلی جدید تری خواهد شد. از طرف دیگر برای مدیرانی که در حوزه کسب و کار فعالیت دارند و می خواهند گستره شرکت خود را تا سطح بین المللی ارتقاء دهند، حضور در دوره DBA حقوق بین الملل مخصوصا برای جوانان جویای سمت های مدیریتی بین المللی فرصت خوبی است تا با یک تیر دو نشان بزنند. اگر شما هم به دوره آنلاین حقوق بین الملل و گرفتن گواهینامه معتبر حقوق علاقمند شده اید بهتر است وقت را تلف نکنید .

ارسال پیامک به مشاوران فن پردازان

 

 

سوالات متداول:

 

 • شرکت در دوره DBA آموزش حقوق بین الملل چه مزایایی دارد؟

  مدرک مورد تایید وزارت علوم،استفاده از فیلم های آموزشی روز دنیا همراه با بسته های آموزشی، امکان ترجمه رسمی رسمی مدرک و بسیاری موارد دیگر از جمله مزایای این دوره آموزشی هستند. 

 • بازار کار دوره DBA آموزش حقوق بین الملل چطور پیش بینی می شود؟

  آینده شغلی حقوق بین الملل بسیار درخشان پیش بینی می شود. با توجه به رشد سریع کسب و کار در ایران و در مقیاس وسیع تر، قاره آسیا هر روز به اهمیت جنبه های حقوقی بین المللی افزوده می شود. این امر به نوبه خود باعث پیدایش فرصت های شغلی جدید تری خواهد شد.

 • مدرک DBA حقوق بین الملل به چه کسانی داده می شود؟

  این مدرک که از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است به کسانی اعطاء می شود که بتوانند این دوره آموزشی را به پایان برسانند.

 • آیا امکان حضور در کلاس به صورت آنلاین وجود دارد؟

  بله. موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان هم بنا به احساس مسئولیت حرفه ای اقدام به برگزاری دوره های آنلاین DBA حقوق بین الملل نموده است.

  این دوره دارای 10ساعت فیلم آموزشی و 109 صفحه محتوی متنی می باشد  

دوره های مرتبط
 • DBA in International Law
 • DBA in International Law
 • DBA in International Law
 • DBA in International Law
 • DBA in International Law
 • DBA in International Law
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close