اهمیت گردشگری

مدیریت گردشگری (راهنمای تورهای زمین گردشگری ژئوتوریسمی)  گردشگری چیست ؟ گردشگری | Tourism روشی است برای سفر از یک نقطه به نقطه ای دیگر که باید فرد گردشگر از اطلاعات، برنامه ریزی و فراهم سازی ها در شروع سفر و در هنگام جا به جایی به مقصد مورد نظر و محل استراحت ، خرید کردن، برابر شدن میهمان و میزبان، برگشت به مبدا و یادآوری خاطرات سفر با خود و دیگران می شود.  در این روش ، کلیه ای از رفتارها و کارها در میان گردشگران، عرضه دهندگان خدما... خواندن ادامه