آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی

نمونه ترجمه رسمی گواهینامه با مهر وزارت خارجه

مشخصات گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران
نام گواهینامه: گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مرجع صادرکننده گواهینامه ترجمه شده دادگستری: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان +دارالترجمه رسمی + با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
گواهینامه های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان از درجه اعتبار بالایی برخوردار می باشد تا جایی که این گواهینامه ها با ترجمه دادگستری ارائه گردیده و همچنین با مهر وزارت امور خارجه به دانش پذیران اعطا می گردد.
ترجمه رسمی گواهینامه برای امور مهاجرت بسیار کاربردی و مورد استفاده می باشد و اکثر کشور های دنیا این نوع گواهینامه را به عنوان امتیاز محسوب می کنند.

dadgostari1

مشاهده تصویر بزرگتر