نمونه ترجمه رسمی گواهینامه با مهر وزارت خارجه

مشخصات گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران
نام گواهینامه: گواهینامه ترجمه شده دادگستری با مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
مرجع صادرکننده گواهینامه ترجمه شده دادگستری: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان +دارالترجمه رسمی + با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
گواهینامه های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان از درجه اعتبار بالایی برخوردار می باشد تا جایی که این گواهینامه ها با ترجمه دادگستری ارائه گردیده و همچنین با مهر وزارت امور خارجه به دانش پذیران اعطا می گردد.
ترجمه رسمی گواهینامه برای امور مهاجرت بسیار کاربردی و مورد استفاده می باشد و اکثر کشور های دنیا این نوع گواهینامه را به عنوان امتیاز محسوب می کنند.

dadgostari1

مشاهده تصویر بزرگتر