آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی

شماره حسابها

” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان “

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

visa

شماره کارت:

4174-2564-2547-7940

bank-saderat

بانک صادرات

شماره حساب:

 ۰۱۰۲۳۲۶۹۵۷۰۰۶

شماره کارت:

۶۰۳۷-۶۹۷۴-۲۱۸۸-۹۶۸۱

شماره شبا :

IR12 0190 0000 0010 2326 9570 06

bank_mellat

بانک ملت

شماره حساب:

 ۱۲۵۹۳۴۶۰/۵۷

شماره کارت :

۶۱۰۴-۳۳۷۸-۲۰۱۶-۴۵۸۸

شماره شبا :

 IR59 0120 0000 0000 1259 3460 57

bnk-meli

بانک ملی

شماره حساب:

 ۰۱۰۴۸۱۰۹۹۳۰۰۵

شماره کارت:

۶۰۳۷-۹۹۷۳-۴۰۹۸-۸۲۷۹

شماره شبا :

IR81 0170 0000 0010 4810 993005