شماره حسابها

” شماره حساب های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان “

جهت واریز وجه از شماره های حساب های زیر استفاده کنید:

bank-saderat

بانک صادرات

شماره حساب:
021310843804

شماره کارت:
6037691624530515

به نام آقای میثم مستاجران

bank_mellat

شماره حساب :

4983243722

6104337965279019

آقای میثم مستاجران